IDSure SırasıSureNazil Olduğu Yerİniş SırasıAyet SayısıCüzSayfaSure Bilgisi
11FâtihaMekke5711Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan açan manasına gelen "Fâtiha" denilmiştir. Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır.
22BakaraMedine8728612Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir.Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır.Bakara sözcügü 'sığır' anlamına gelmektedir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır.
33Âl-i İmrânMedine89200350Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır.
44NisaMedine92176477Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisâ" denmiştir.
55MâideMedine1121206106Medine'de nâzil olmuştur. 120 (yüzyirmi) âyettir. "Mâide" sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir.Bu sûrede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır.
66En'âmMedine551657128En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En'âm sûresi denmiştir. En'âm; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.Sûrede başlıca tevhide,adalete,peygamberliğe,ahirete dair meseleler ile küfrün ve batıl inançların reddi ve bazı temel ahlak kuralları konu edilmektedir.
77A'râfMekke392068151A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.
88EnfalMedine88759177Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir.Enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin çoğuludur.İslâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da "nefl" denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.
99TevbeMedine11312910187Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Bu sûrenin Enfâl sûresi'nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır.
1010YunusMekke5110911208 Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. âyette Hz. Yunus'un kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir. Surede Yunus,Nuh ve Musa peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir.
1111HûdMekke5212311221Hûd sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 - 60. âyetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hûd (a. s.)'ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût, Şuayb ve Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir.
1212YûsufMekke5311112235Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir.Yusuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir.Kuranda baştan sona bir tek konuyu anlatan tek suredir
1313Ra'dMekke964312249Ra'd Sûresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de inmiştir.Sûrenin onüçüncü âyetinde gök gürültüsü manasına gelen "er-Ra'd" kelimesi zikredildiği için sûreye bu ad verilmiştir.Sûrede başlıca Allahın birliği,Peygamberlik,öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.
1414İbrâhimMekke725213255İbrahim sûresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sûreye bu ad verilmiştir.Surede başlıca imanın temel konuları olan Allaha iman,Peygambere iman,öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
1515HicrMekke549914262Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sure adını 80. ayette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır.Sûrede başlıca Allahın birliği,Peygamberlik,öldükten sonra dirilme ve hesap konuları;Peygamberlerin çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır.Bu surede ayrıca Kuranın her türlü tahriften korunacağı hükmü yer almaktadır.
1616NahlMekke7012814267Nahl sûresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.Sûrede başlıca kainatta Allahın varlığını ve birliğini gösteren deliller,vahiy,öldükten sonra dirilme gibi konular ele alınmaktadır.
1717İsrâMekke5011115282Mekke'de nâzil olmuştur. 111 (yüzonbir) âyettir. "İsrâ" kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre "İsrâ" adını almıştır.
1818KehfMekke6911015293Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke'de nâzil olmuştur.Sûre bu adı, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" demek olan "Ashâb-ı Kehf"den almıştır.Sûrede temel konu ,inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri,ayrıca Hz .Musa ile Zülkarneyn konu edilmektedir.
1919MeryemMekke449816305Meryem sûresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur.Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle "Meryem sûresi" adını almıştır.Surede başlıca tevhit inancını yerleştirmek amacı ile bazı Peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.
2020TâhâMekke4513516312135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır.Sûrede Allahın Peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz. Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
2121EnbiyâMekke7311217322Enbiyâ sûresi, 112 (yüzoniki) âyettir ve Mekke'de nâzil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiyâ (Peygamberler) sûresi adını almıştır.
2222HacMedine1037817332Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir.Mekke'de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a.) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "Hac sûresi" denilmiştir.Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helak edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir.
2323Mü-minûnMekke7411818342 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur.Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre "Mü'minûn" adını almıştır.Müşriklere son uyarı niteliğinde ki bu sûre, mü’minlerin zafere ulaşacaklarını, kötülerin cezaya çarptırılacağını konu edilmektedir.
2424NûrMedine102641835064 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine'de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için "Nûr sûresi" adını almıştır.Surede başlıca;bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.
2525FurkânMekke42771835977 (yetmişyedi) âyettir. Mekke'de nâzil olmuştur.Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı bâtıldan ayırdeden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir.Sûrede temel konular Hz. Peygamberin tüm insanlığa gönderildiği,onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar, şirk ve geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler ele alınmaktadır.
2626ŞuarâMekke4722719367Mekke'de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir."Şuarâ", şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır.Surede başlıca Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve şuayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müşriklerin Kuranı vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta söz konusu kaynakların Kuran üzerin de hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.
2727NemlMekke489319377Bu sûre, Mekke'de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır.Surede başlıca Süleyman Peygamber ve Sebe Melikesi Belkıs Kıssası ile Salih ve Lut Peygamberler konu edilmekte ayrıca mü’minlerin kurtuluşa ereceği,İslam karşıtlarının kötü akıbetleri öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir.
2828KasasMekke498820385Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 88 (seksensekiz) âyettir.Kasas", olaylar, hikâyeler demektir. İsmini 25. âyetinden almıştır. Sûrenin başlıca konularını, Hz. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi te'kil etmektedir.
2929AnkebûtMekke856920396Mekke'de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. "Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır.Surede başlıca Allahın birliği, peygamberlik,öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile Nuh, İbrahim, Lut ve Şuayb gibi peygamberlerin ibret dolu kıssaları konu edilmektedir.
3030RûmMekke84602140460 (altmış) âyettir.Mekke'de nâzil olmuştur.İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir.Sûrede başlıca kıyametin hallerinden, Allahın kudretine ve birliğine delalet eden kevni meseleler ile kureyş kabilesinin İslam’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir.
3131LokmânMekke573421411Mekke'de nâzil olmuştur.34 (otuzdört) âyettir.Hz. Lokman'ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.Sûrede başlıca Hz. Lokmanın oğluna öğütleri, tevhit, peygamberlik,öldükten sonra dirilme ve haşr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için hazırlıklı olunması öğütlenmektedir.
3232SecdeMedine753021415Mekke'de nâzil olmuştur. 30 (otuz) âyettir.Sûre adını mü’minlerin Allaha secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır.Sûrede ayrıca Allahın kudretinden, ahiret gününden,kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.
3333AhzâbMedine907321418Medine'de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir."Ahzâb", "hizb"in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Bu sûrede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir.Sûrede başlıca Hendek ve Beni Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmiştir.
3434SebeMekke585422428Mekke'de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir.Sûre adını, Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebe' kelimesinin geçtiği 15. âyetten alır.Sûrede başlıca müşriklerin ahireti inkar etmeleri, Davut ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları ve müşriklerin Hz. Muhammed’in peygamberliği hakkındaki bazı şüpheleri konu edilmektedir.
3535FâtırMekke434522434Mekke'de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir.Sûre adını 1. ayette geçen “fatır” kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir.Sûrede başlıca Allahın varlığına ve birliğine işaret eden kainat olayları, öldükten sonra dirilme,Allahın nimetleri ve mü’minle kafir arasında ki fark konu edilmektedir.
3636YasinMekke418322440Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Sûrede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları, vahiy, hz. Peygamberi yalanlayan kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allahın birliğini ve kudretini gösteren deliller,öldükten sonra dirilme,hesap ve ceza konu edilmektedir.
3737SâffâtMedine5618223446Mekke'de inmiştir. 182 (yüzsekseniki) âyettir.Sûre adını ilk ayette geçen “es-saffat” kelimesinden almıştır.Saffat, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.Sûrede başlıca meleklerden, cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte;Nuh,İbrahim,İsmail,İshak,Musa,Harun, İlyas, Lut ve Yunus peygamberlerin kıssalarına yer verilmektedir.
3838SâdMekke388823453Mekke'de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır.Surede başlıca Allahın birliği,müşriklerin inkarı ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davud, Süleyman,Eyyup, İbrahim,İshak,İsmail,Elyasa ve zülkifl peygamberlerin kıssaları, Davud peygamberin hakemliği ve hz. Peygamberin temel görevi konu edilmiştir.