2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri
2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri


IDCeza KoduTrafik İhlalinin KonusuKimlere Uygulanacağıİdari Para Cezasıİdari Para Cezası - %25 indirimliIdari para cezası -Mülki Amirce Idari para cezası - Mülki Amirce %25 indirimliCeza Puanı - Sürücüler İçinBelgelerin Geri Alınması - Trafik zabıtasıncaBelgelerin İptali - MahkemelerceTrafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer Hususlar
113Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,Uymayanlara391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL.Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
214Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.Uymayanlara391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL.10Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
316Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,Uymayanlara4.044,00 TL.% 25 İndirimli 3.033,00 TL.Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
417Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,Uymayanlara4.044,00 TL.% 25 İndirimli 3.033,00 TL.Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
518Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,Uymayanlara4.044,00 TL.% 25 İndirimli 3.033,00 TL.Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.
620/1-a/1Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, Araç sahiplerine189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TLTescil yapılıncaya kadarTescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
720/1-dSatış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, Noterlere1.463,00 TL.% 25 İndirimli 1.097,25 TL.5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
820/1-d-8İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak, Alıcısına189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.Tescil yapılıncaya kadarTescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
921Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,Sürücülere 800,00 TL.% 25 İndirimli 600,00 TL.10Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,Eksiklikleri giderilinceye kadar
1022Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere,ikinci fıkra hükmüne göre yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmekYetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine13.601,00 TLTespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir.
1123Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak,Uymayanlara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10AraçlarAraca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.
1225Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,Uymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.10AraçlarTrafik zabıtasınca geçici belge ve plakalar iptal edilir.
1326/1Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,Sürücülere ve araç işletenlerine 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.5AraçlarAykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
1426/2Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,Sürücülere ve araç işletenlerine 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.5Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
1528Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması,Uymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.10Aykırılığı giderilinceye kadar
1630/1-aServis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,Sürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20Teknik şartlara uygun hale getirilinceye kadar
1730/1-bDiğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20İhtar edilir, tekrarı halinde,
1831/1-aÖzelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
1931/1-bKamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,Sürücülere391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL. 20Eksikliği giderilinceye kadarSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
2031/2Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,Sorumlulara6.076,00 TL.3-6 ay
2132Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek,Uymayanlara 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar
2234Araçların muayene süresini geçirmek,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10Araçlar
2335/7Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,Muayene istasyonu işletenlere 1- 6.377,00 TL. 2- 10.635,00 TL.3- 21.272,00 TL.İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi ip
2436/3-aSürücü belgesiz olarak araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara1.609,00 TL.%25 indirimli 1.206,75 TL.SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
2536/3-bMahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,Kullananlara ve kullandıranlara1.609,00 TL.%25 indirimli 1.206,75 TL.SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
2636/3-cSürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak,Kullananlara ve kullandıranlara1.609,00 TL.%25 indirimli 1.206,75 TL.SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
273711 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,Kullananlara ve kullandıranlara 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
2839/1-aSürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek,Sürücülere ve kullandıranlara1.609,00 TL.% 25 İndirimli 1.206,75 TL.20SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
2939/1-bB, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak,Sürücülere ve kullandıranlara1.609,00 TL.% 25 İndirimli 1.206,75 TL.10SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
3042Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,Sürücü adaylarına ve araç sahiplerine800,00 TL.% 25 İndirimli 600,00 TL.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir