İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1021Progress Billing Hak ediş
1022Progress Payment Hak ediş Ödemesi
1023Projected Unit Credit Method Öngörülen Yükümlülük Yöntemi
1024Promissory Notes Senetler (Bonolar, Çekler)
1025Property İnterest Mülke İlişkin Hak
1026Property, Plant And Equipment Maddi Duran Varlıklar
1027Proportionate Consolidation Oransal Konsolidasyon
1028Proposed İmprovements Önerilen İyileştirmeler
1029Prospective Application Olası (Beklenen) Uygulama
1030Provision Karşılık
1031Provision For Loss Zarar Karşılığı
1032Prudence İhtiyatlılık
1033Public Securities Markets Halka Açık Menkul Kıymetler Piyasaları
1034Purchase Consideration Satın Alma Bedeli, Satın Alma Tutarı
1035Purchase Method Satın Alma Yöntemi
1036Purchase Price Satın Alma Fiyatı
1037Purchased Options Satın Alınmış Opsiyon
1038Put Option Satım Opsiyonu
1039Puttable Satılabilir
1040Qualify For Recognition/ Derecognition Kayda Alınması/Muhasebeleştirilmesi Uygun Görülen /Görülmeyen
1041Qualifying Asset Özellikli Varlık
1042Qualifying İnsurance Policy Özellikli Sigorta Poliçesi
1043Qualitative Characteristic Niteliksel Özellikler
1044Quoted Market Price Kayıtlı (Kote Edilmiş) Piyasa Fiyatı
1045Rate Oran
1046Realisable Value Gerçekleşebilir Değer
1047Reasonable Estimate Gerçeğe Uygun (Makul) Tahmin
1048Rebates İndirimler
1049Rebuttable Presumption Aksi İspat Edilene Kadar Hukuken Geçerli Öngörü
1050Receivables Alacaklar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir