Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


checkbox u işaretlettirme

ID : 541
ISLEM : checkbox u işaretlettirme
MAKRO KODU : Aktif sayfaya 1 tane checkbox ve kod bölümüne aşağıdaki kodları Option Explicit Private Sub CheckBox1_Click() Range("F2").Value = CheckBox1.Value End Sub 'Modüle Option Explicit Sub CheckboxEinAus() With Sheets("Tabelle1").OLEObjects("CheckBox1") .Object.Value = Not .Object.Value End With End Sub

checkboxla sayfa yazdırma

ID : 542
ISLEM : checkboxla sayfa yazdırma
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() If CheckBox1 = True Then Sheets("Sayfa1").PrintOut ElseIf CheckBox2 = True Then Sheets("Sayfa2").PrintOut ElseIf CheckBox3 = True Then Sheets("Sayfa3").PrintOut ElseIf CheckBox4 = True Then Sheets("Sayfa4").PrintOut End If End Sub

chr ne demektir

ID : 543
ISLEM : chr ne demektir
MAKRO KODU : Sub MsgAscii() Dim sayi1 As Integer For sayi1 = 1 To 255 msg = msg & (sayi1) & Chr(58) & Chr(sayi1) & Space(1) Next sayi1 MsgBox msg, 64, Chr(83) & Chr(252) & Chr(108) & Chr(101) _ & Chr(121) & Chr(109) & Chr(97) & Chr(110) & Chr(32) & Chr(85) _ & Chr(90) & Chr(85) & Chr(78) & Chr(75) & Chr(214) & Chr(80) & _ Chr(82) & Chr(220) End Sub

class modullegeri alma

ID : 544
ISLEM : class modullegeri alma
MAKRO KODU : Option Explicit Private mcolUndoObjects As Collection Private mUndoObject As clsUndoObject Public Function AddAndProcessObject(oObj As Object, sProperty As String, vValue As Variant) As Boolean Set mUndoObject = New clsUndoObject With mUndoObject Set .ObjectToChange = oObj .NewValue = vValue .PropertyToChange = sProperty mcolUndoObjects.Add mUndoObject If .ExecuteCommand = True Then AddAndProcessObject = True Else AddAndProcessObject = False End If End With End Function Private Sub Class_Initialize() Set mcolUndoObjects = New Collection End Sub Private Sub Class_Terminate() ResetUndo End Sub Public Sub ResetUndo() While mcolUndoObjects.Count > 0 mcolUndoObjects.Remove (1) Wend Set mUndoObject = Nothing End Sub Public Sub UndoAll() Dim lCount As Long ' On Error Resume Next For lCount = mcolUndoObjects.Count To 1 Step -1 Set mUndoObject = mcolUndoObjects(lCount) mUndoObject.UndoChange Set mUndoObject = Nothing Next ResetUndo End Sub Public Sub UndoLast() Dim lCount As Long ' On Error Resume Next If mcolUndoObjects.Count >= 1 Then Set mUndoObject = mcolUndoObjects(mcolUndoObjects.Count) mUndoObject.UndoChange mcolUndoObjects.Remove mcolUndoObjects.Count Set mUndoObject = Nothing Else ResetUndo End If End Sub Public Function UndoCount() As Long UndoCount = mcolUndoObjects.Count End Function

classmodüle ile yapılan işlemi mesajla öğrenme

ID : 545
ISLEM : classmodüle ile yapılan işlemi mesajla öğrenme
MAKRO KODU : Bir tane classmodule ekleyin adı AppEventClass olsun. Option Explicit Public WithEvents App As Application Private Sub App_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook) MsgBox "A new workbook is created!" End Sub Private Sub App_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean) MsgBox "A workbook is closed!" End Sub Private Sub App_WorkbookBeforePrint(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean) MsgBox "A workbook is printed!" End Sub Private Sub App_WorkbookBeforeSave(ByVal Wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) MsgBox "A workbook is saved!" End Sub Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook) MsgBox "A workbook is opened!" End Sub

classmodüle ile yapılan işlemi mesajla öğrenme2

ID : 546
ISLEM : classmodüle ile yapılan işlemi mesajla öğrenme2
MAKRO KODU : Bir tane classmodule ekleyin adı EventClass olsun. Option Explicit Public WithEvents App As Application Private Sub App_NewWorkbook(ByVal Wb As Excel.Workbook) MsgBox "Application Event: New Workbook: " & Wb.Name End Sub Private Sub App_SheetActivate(ByVal Sh As Object) MsgBox "Application Event: SheetActivate: " & Sh.Name End Sub Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Excel.Workbook) MsgBox "Application Event: WorkbookOpen: " & Wb.Name End Sub

combobox a a verileri alamiyorum..

ID : 547
ISLEM : combobox a a verileri alamiyorum..
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Activate() For i = 6 To 1000 If Sheets("İNŞAAT TABLO").Cells(i, 1) = "" Then GoTo 10: UserForm2.ComboBox1.AddItem (Sheets("İNŞAAT TABLO").Cells(i, 1)) 10: Next End Sub

combobox a girilen sayilari diğer combo boxta toplatmak

ID : 548
ISLEM : combobox a girilen sayilari diğer combo boxta toplatmak
MAKRO KODU : Toplama sonucunu alacağınızı Texbox3 kabul edersek aşağıdaki kodu Textbox3'in içine yazınız. Kod: Private Sub TextBox3_Enter() TextBox3 = CInt(TextBox1) + CInt(TextBox2) End Sub veya Kod: Private Sub TextBox3_Enter() TextBox3 = Val(TextBox1) + Val(TextBox2) End Sub ondalıklı sayılarıda toplaması için Kod: Private Sub TextBox3_Enter() TextBox3 = Ccur(TextBox1) + Ccur(TextBox2) End Sub

combobox benzersiz kayıt

ID : 549
ISLEM : combobox benzersiz kayıt
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() For x = 2 To Cells(65536, 1).End(xlUp).Row If WorksheetFunction.CountIf(Range("a2:a" & x), Cells(x, 1)) = 1 Then ComboBox1.AddItem Cells(x, 1).Value End If Next End Sub

combobox boş iken multipage görünür

ID : 550
ISLEM : combobox boş iken multipage görünür
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Change() Call MyCheck End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Call MyCheck End Sub Private Sub MyCheck() If ComboBox1 = Empty Then MultiPage1.Visible = False Else MultiPage1.Visible = True End If End Sub

combobox boş iken multipage görünür-görünmez

ID : 551
ISLEM : combobox boş iken multipage görünür-görünmez
MAKRO KODU : MultiPage1.Visible = True If ComboBox1 = "" Then MultiPage1.Visible = False

combobox change özelliğinde arama yapmak

ID : 552
ISLEM : combobox change özelliğinde arama yapmak
MAKRO KODU : Private Sub CmbUrun_Change() Set no = Worksheets("tümüs").Range("A1:CZ200") Set ara = Cells.Find(What:=CmbUrun.Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas) If Not ara Is Nothing Then ilk = ara.Address ara.Select End If LblStok1 = ActiveCell.Offset(0, 1) End Sub

combobox içeriğindeki textin seçili olmasi

ID : 553
ISLEM : combobox içeriğindeki textin seçili olmasi
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.ListRows = 5 ComboBox1.Text = "PERSONEL SEÇİNİZ..." ComboBox1.AddItem "DENEME 1" ComboBox1.AddItem "DENEME 2" ComboBox1.AddItem "DENEME 3" ComboBox1.AddItem "DENEME 4" ComboBox1.AddItem "DENEME 5" With ComboBox1 .SelStart = 0 .SelLength = Len(ComboBox1) End With End Sub

combobox ile yapılan karşılaştırma örneği

ID : 554
ISLEM : combobox ile yapılan karşılaştırma örneği
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Change() On Error Resume Next ComboBox2.Value = Sheets("Sayfa1").Cells([Sayfa1!b1:b65536].Find(ComboBox1.Value).Row, 1) End Sub Private Sub ComboBox2_Change() On Error Resume Next ComboBox1.Value = Sheets("Sayfa1").Cells([Sayfa1!a1:a65536].Find(ComboBox2.Value).Row, 2) End Sub

combobox kullanımı

ID : 555
ISLEM : combobox kullanımı
MAKRO KODU : 1. Sayfa ismine sag tikla "KODU GÖRÜNTÜLE" seç 2. Yeni Form Seç 3. Form üzerine açilir kutu ekle 4. sayfaya geri dön 5. açilir kutuda bulunmasini istedigin verileri hücrelere yaz 6. hücreleri seç ve ekle ad tanimla Örnegin ISIMLER olsun 7. Kod görüntüleyiciye geri dön 8. Çizdigin açilir kutuyu seç 9. PROPERTIES den ROW SOURCE kutusuna ISIMLER yaz 10 comboboxa çift tikla CHANGE olayina range("c1").value = combobox1.value yazarsan seçtigin deger c1 hücresine aktarilir

combobox mükerrer iptali

ID : 556
ISLEM : combobox mükerrer iptali
MAKRO KODU : For b = 2 To Sheets("veri").Cells(65536, 5).End(xlUp).Row If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("veri").Range("e2:e" & b), Sheets("veri").Cells(b, 5)) = 1 Then ComboBox1.AddItem Sheets("veri").Cells(b, 5).Value End If Next

combobox otomatik açılması.tıklamaya son

ID : 557
ISLEM : combobox otomatik açılması.tıklamaya son
MAKRO KODU : Option Explicit Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Const CB_SHOWDRPDOWN = &H14F Private Sub Combo1_GotFocus() SendMessage Combo1.hwnd, CB_SHOWDRPDOWN, True, ByVal 0& End Sub

combobox' ta bir değerin hazır seçili olarak gelmesi

ID : 558
ISLEM : combobox' ta bir değerin hazır seçili olarak gelmesi
MAKRO KODU : B2" hücresinin değeri "1" ise -------ComboBox2 de "A" seçili B2" hücresinin değeri "2" ise -------ComboBox2 de "B" seçili B2" hücresinin değeri "3" ise -------ComboBox2 de "C" seçili Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox2.AddItem "A" ComboBox2.AddItem "B" ComboBox2.AddItem "C" Select Case Sheets("Sheet ismi").Range("B2") Case 1 ComboBox2 = "A" Case 2 ComboBox2 = "B" Case 3 ComboBox2 = "C" End Select End Sub 'diğer seçenek Private Sub UserForm_Initialize() 'form yüklendiğinde Me.ComboBox2.ListIndex = Range("b2")-1 End Sub Private Sub UserForm_Activate() 'form aktif olduğunda Me.ComboBox2.ListIndex = Range("b2") - 1 End Sub

combobox taki isme göre commandbutton çalıştırma

ID : 559
ISLEM : combobox taki isme göre commandbutton çalıştırma
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton3_Click() Select Case ComboBox1.ListIndex Case 0 CommandButton1_Click Case 1 CommandButton2_Click . . End Select End Sub

combobox vlookup

ID : 560
ISLEM : combobox vlookup
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Change() TextBox1.Text = Application.VLookup( _ ComboBox1.Value, Range("D8:E11"), 2, False) End Sub

combobox1 de yılı combobox2 de ayı seçince ayın günlerini textboxlara sırala

ID : 561
ISLEM : combobox1 de yılı combobox2 de ayı seçince ayın günlerini textboxlara sırala
MAKRO KODU : combo1 de yıllar 'combo2 de aylar (1,2,...12) '31 tanede textbox oldugunu varsaydim. Private Sub ComboBox2_Change() If ComboBox2 = 12 Then x = DateDiff("d", "1" & "." & ComboBox2 & "." & ComboBox1, "1" & "." & "1" & "." & ComboBox1 + 1) Else x = DateDiff("d", "1" & "." & ComboBox2 & "." & ComboBox1, "1" & "." & ComboBox2 + 1 & "." & ComboBox1) End If z = 1 Dim ctrl As Control For Each ctrl In UserForm1.Controls If TypeName(ctrl) = "TextBox" Then ctrl.Text = "" End If Next ctrl For Each ctrl In UserForm1.Controls If TypeName(ctrl) = "TextBox" Then ctrl.Text = z If z = x Then Exit For z = z + 1 End If Next ctrl End Sub

comboboxa aldığınız veri seçilince büyük hafre dönüşsün

ID : 562
ISLEM : comboboxa aldığınız veri seçilince büyük hafre dönüşsün
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Change() ComboBox1 = büyük(ComboBox1) End Sub Function büyük(veri) Dim a As Integer Dim b As String For a = 1 To Len(veri) If Mid(veri, a, 1) = "i" Then b = "İ" ElseIf Mid(veri, a, 1) = "ı" Then b = "I" Else b = Mid(UCase(veri), a, 1) End If büyük = büyük & b Next End Function

combobox'a atanacak sabit değerler

ID : 563
ISLEM : combobox'a atanacak sabit değerler
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() With ComboBox1 .AddItem "Kubilay" .AddItem "Aşkın" .AddItem "Karabulut" End With End Sub

combobox'a ayları yazar

ID : 564
ISLEM : combobox'a ayları yazar
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Dim i% Dim TMP$ ComboBox1.Clear For i = 1 To 12 TMP = Format(DateSerial(2004, i, 1), "mmmm") ComboBox1.AddItem TMP Next i ComboBox1.ListIndex = 0 End Sub

combobox'a aylari yazdirir

ID : 565
ISLEM : combobox'a aylari yazdirir
MAKRO KODU : FORMA EKLEDİĞİNİZ COMBOBOXA AYLARI YAZDIRIR Private Sub UserForm_Initialize() Dim i% Dim TMP$ ComboBox1.Clear For i = 1 To 12 TMP = Format(DateSerial(2004, i, 1), "mmmm") ComboBox1.AddItem TMP Next i ComboBox1.ListIndex = 0 End Sub

comboboxa el ile veri girişi yasak 1

ID : 566
ISLEM : comboboxa el ile veri girişi yasak 1
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) MsgBox "EL İLE VERİ GİRİLEMEZ" ComboBox1 = "" End Sub

comboboxa el ile veri girişi yasak 2

ID : 567
ISLEM : comboboxa el ile veri girişi yasak 2
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) MsgBox "EL İLE VERİ GİRİLEMEZ" End Sub

comboboxa göre kayit

ID : 568
ISLEM : comboboxa göre kayit
MAKRO KODU : Userformun initialize olayına aşağıdaki kodu ilave edin. Bu kod en altta bulunan comboboxa sayfa isimlerini alacaktır. visual basic kodu: -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub UserForm_Initialize() For sayfa = 1 To Worksheets.Count ComboBox1.AddItem Sheets(sayfa).Name Next sayfa End Sub -------------------------------------------------------------------------------- Sayfa isimlerini seçeceğiniz combobox ada aşağıdaki kodu yazın. Bu kod comboboxtan seçilen sayfaya gidecektir. Böylece tüm işlemler comboboxtan seçilen sayfa üzerinde yapılacaktır. visual basic kodu: -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub ComboBox1_Click() Sheets(ComboBox1.Value).Select End Sub

comboboxa sütundan veri aldırma

ID : 569
ISLEM : comboboxa sütundan veri aldırma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "LISTE!A1:A31" End Sub

comboboxda verilerin yalnızca birer kere görünmesi

ID : 570
ISLEM : comboboxda verilerin yalnızca birer kere görünmesi
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Dim ComboListe As Variant, i As Long ComboListe = Benzersiz_Liste(Range("A2:A500"), True) For i = 1 To UBound(ComboListe) ComboBox1.AddItem ComboListe(i) Next i End Sub Private Function Benzersiz_Liste(Aralik As Range, DuzListe As Boolean) As Variant Dim Hucre As Range, Benzersiz As New Collection, Say As Long, Dizi() As Variant Application.Volatile On Error Resume Next For Each Hucre In Aralik If Hucre.Formula "" Then Benzersiz.Add Hucre.Value, CStr(Hucre.Value) End If Next Hucre Benzersiz_Liste = "" If Benzersiz.Count > 0 Then ReDim Dizi(1 To Benzersiz.Count) For Say = 1 To Benzersiz.Count Dizi(Say) = Benzersiz(Say) Next Say Benzersiz_Liste = Dizi If Not DuzListe Then Benzersiz_Liste = Application.WorksheetFunction.Transpose(Benzersiz_Liste) End If End If On Error GoTo 0 End Function -

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir