Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


combobox'in içine yazi yazilamasin.

ID : 571
ISLEM : combobox'in içine yazi yazilamasin.
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) ComboBox1 = Empty End Sub

comboboxlara isim listesi oluşturma

ID : 572
ISLEM : comboboxlara isim listesi oluşturma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() With UserForm1.ComboBox1 .AddItem "izinli" .AddItem "kaçak" .AddItem "mazeretsiz" .AddItem "geç" End With End Sub

comboboxlara sıra numarası yazdırma

ID : 573
ISLEM : comboboxlara sıra numarası yazdırma
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() For i = 1 To 10 UserForm1.Controls("ComboBox" & i).Text = i Next i End Sub

comboboxlardaki 2 tarih aralıklarını süz listboxa aktar

ID : 574
ISLEM : comboboxlardaki 2 tarih aralıklarını süz listboxa aktar
MAKRO KODU : A ve G Sütun aralığının Combobox1'e girilen tarihe göre listelenmesi Private Sub CommandButton1_Click() Dim x As Date For i = 2 To Sheets("EVRAK DEFTERİ").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row x = Sheets("EVRAK DEFTERİ").Cells(i, 3) If x >= CDate(ComboBox1.Value) And x -

comboboxta 2. sırayı seçersen k2 ye

ID : 575
ISLEM : comboboxta 2. sırayı seçersen k2 ye
MAKRO KODU : ActiveSheet.Cells(ComboBox1.ListIndex + 1, "k") = TextBox1.Value

combobox'ta çıkanlar görünmesin

ID : 576
ISLEM : combobox'ta çıkanlar görünmesin
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Change() If ComboBox1.Value = "" Then Dim hucre As Range Me.ListBox1.RowSource = "" For Each hucre In Range("h2:h" & Range("h65536").End(xlUp).Row) If hucre.Value = "" Then Me.ListBox1.AddItem Range("B" & hucre.Row).Value End If Next End If End Sub

comboboxta değer seçmek

ID : 577
ISLEM : comboboxta değer seçmek
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim i, b As Integer Dim indexsec For i = 0 To ComboBox1.ListCount On Error Resume Next combo = combo & "Veri: " & _ ComboBox1.List(i, 0) & " - İndex'i:" & i & vbCrLf Next i indexsec = InputBox("Lütfen Aşağıdaki deger veya İndexlerden bir" _ & "deger seçin" & combo, "Combobox değer seç") If indexsec = "" Then Exit Sub If IsNumeric(indexsec) = True Then If indexsec > ComboBox1.ListCount Then MsgBox "Bu İndex Numarası listede yok" Exit Sub End If ComboBox1.Value = ComboBox1.List(indexsec, 0) Else For b = 0 To ComboBox1.ListCount On Error Resume Next If ComboBox1.List(b, 0) = Trim(indexsec) Then MsgBox "Yazdığınız Veri " & b & " Nolu Veridir - " & ComboBox1.List(b, 0) ComboBox1.Value = ComboBox1.List(b, 0) Exit Sub End If Next b End If End Sub

comboboxta saat formatı

ID : 578
ISLEM : comboboxta saat formatı
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Sheets("İŞYERİ SABİT BİLGİLER").Activate TextBox12.Text = Range("b18").Text TextBox13.Text = Range("e18").Text TextBox14.Text = Range("b19").Text TextBox15.Text = Range("e19").Text End Sub Sheets("İŞYERİ SABİT BİLGİLER").Activate Range("b18").Select ActiveCell.Formula = TextBox12 Range("e18").Select ActiveCell.Formula = TextBox13 Range("b19").Select ActiveCell.Formula = TextBox14 Range("e19").Select ActiveCell.Formula = TextBox15 End Sub 'B18 Hücresinde 06:30 Yazılı 'E18 Hücresinde 15:30 Yazılı 'B19 Hücresinde 23:00 Yazılı Private Sub UserForm_Initialize() For i = 1 To 8 ComboBox1.AddItem Format(Cells(i, 1), "hh:mm") Next End Sub

comboboxta sayfaları listeleme ve seçilen sayfaya gitme

ID : 579
ISLEM : comboboxta sayfaları listeleme ve seçilen sayfaya gitme
MAKRO KODU : Private Sub cb1_Change() Worksheets(cb1.Text).Select UserForm1.Hide Unload UserForm1 End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets Me.cb1.AddItem ws.Name Next End Sub

comboboxta seçilen sayfaya gitme

ID : 580
ISLEM : comboboxta seçilen sayfaya gitme
MAKRO KODU : Option Explicit Private Sub ComboBox1_Change() Worksheets(ComboBox1.Text).Select UserForm1.Hide Unload UserForm1 End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets Me:ComboBox1.AddItem ws.Name Next End Sub

comboboxta seçilen veriyi ve satırı silme

ID : 581
ISLEM : comboboxta seçilen veriyi ve satırı silme
MAKRO KODU : Public satir As Integer Private Sub ComboBox1_Change() satir = ComboBox1.ListIndex + 1 End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Cells(satir, 1).EntireRow.Delete End Sub

comboboxta siralama

ID : 582
ISLEM : comboboxta siralama
MAKRO KODU : For a = 1 To [b65536].End(3).Row If WorksheetFunction.CountIf(Range("a1:a" & a), Cells(a, "b")) > 1 Then GoTo 10 c = c + 1 ComboBox2.AddItem Cells(a, "b") deg2 = ComboBox2.List(c - 1, 0) If IsNumeric(ComboBox2.List(c - 1, 0)) = True Then deg2 = ComboBox2.List(c - 1, 0) * 1 For b = 0 To c - 2 deg1 = ComboBox2.List(b, 0) If IsNumeric(ComboBox2.List(b, 0)) = True Then deg1 = ComboBox2.List(b, 0) * 1 If deg1 > deg2 Then deg = ComboBox2.List(c - 1, 0) ComboBox2.List(c - 1, 0) = ComboBox2.List(b, 0) ComboBox2.List(b, 0) = deg End If Next

comboboxtaki bilgilerin eşit olmasi halinde listboxlanmasi

ID : 583
ISLEM : comboboxtaki bilgilerin eşit olmasi halinde listboxlanmasi
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Click() On Error Resume Next cells(ListBox1.Column(5),"a").Select End Sub

comboboxtaki sayfayi listboxta göster

ID : 584
ISLEM : comboboxtaki sayfayi listboxta göster
MAKRO KODU : ListBox1.RowSource = combobox1.text & "!A1:R15"

comboboxtaki sıraya göre sayfadan seçme 'veriler a sütununda

ID : 585
ISLEM : comboboxtaki sıraya göre sayfadan seçme 'veriler a sütununda
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "Sayfa2!A1:A20" End Sub Private Sub ComboBox1_Change() sat = ComboBox1.ListIndex + 1 Cells(sat, "a").Select End Sub

comboboxtaki veriyi mesaj olarak versin

ID : 586
ISLEM : comboboxtaki veriyi mesaj olarak versin
MAKRO KODU : mesaj = MsgBox(ComboBox1.Value & " degerini girdiniz !", ,"Başlık")

comboboxtan sayfaya aktarım

ID : 587
ISLEM : comboboxtan sayfaya aktarım
MAKRO KODU : Combobox ile seçince aktarsın diyorsanız Private Sub ComboBox1_Change() Worksheets("sayfa1").Range("a1") = ComboBox1.Value End Sub

comboboxtan textboxlara veri aktarma

ID : 588
ISLEM : comboboxtan textboxlara veri aktarma
MAKRO KODU : Private Sub ComboBox1_Click() TextBox1 = ComboBox1.Column(0) TextBox2 = ComboBox1.Column(1) TextBox3 = ComboBox1.Column(2) End Sub Private Sub UserForm_Activate() With UserForm1.ComboBox1 .AddItem "masa" .AddItem "sıra" .AddItem "sandalye" End With End Sub

comboxta liste tanımlama

ID : 589
ISLEM : comboxta liste tanımlama
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() With ComboBox1 .AddItem "pir" .AddItem "Mahmut" .AddItem "Bayram" End With End Sub

commadbuton oluşturma makrosu

ID : 590
ISLEM : commadbuton oluşturma makrosu
MAKRO KODU : Sub SchaltflächeInTabellenEinfügen() Dim Tabelle As Worksheet For Each Tabelle In ActiveWorkbook.Worksheets Tabelle.Activate Tabelle.Buttons.Add(96, 15, 93, 24).Select Selection.Name = "Datum" Selection.Characters.Text = "Datum" Selection.OnAction = "Datum2" Range("A1").Select Next Tabelle End Sub

commandbar ekleme

ID : 591
ISLEM : commandbar ekleme
MAKRO KODU : Sub command_add() Dim cmdB As CommandBar Set cmdB = CommandBars.Add("MyToolbar", temporary:=True) With cmdB .Left = 50 .Top = 100 .Visible = True End With End Sub

commandbarların tümünün adlarını ve türkçe karşılıkları

ID : 592
ISLEM : commandbarların tümünün adlarını ve türkçe karşılıkları
MAKRO KODU : Dim x As Integer For x = 1 To 127 Cells(x, 1) = Application.CommandBars(x).Name Cells(x, 2) = Application.CommandBars(x).NameLocal Next x

commandbuton a şifre ekleme

ID : 593
ISLEM : commandbuton a şifre ekleme
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() sifre = InputBox("Kodların çalışması için şifre gerekiyor", _ "Yetkili Kişi", "Şifreyi buraya yazınız.") If sifre = "excel" Then 'şifre MsgBox "Şifre doğrulandı", vbInformation, _ "Şifre Doğru" 'buraya kodlarınızı yapıştırınız ' " " Else MsgBox "Yanlış şifre girdiniz." & Chr(13) & _ "Kod çalışması iptal edildi", vbCritical, "Yanlış şifre" Cancel = True End If End Sub

commandbutton artık tıklatmıyor, kaçıyor

ID : 594
ISLEM : commandbutton artık tıklatmıyor, kaçıyor
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) CommandButton1.Top = CommandButton1.Top + 20 End Sub

commandbuttonun üzerine gelince renklenmesi

ID : 595
ISLEM : commandbuttonun üzerine gelince renklenmesi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) CommandButton1.BackColor = vbYellow End Sub Private Sub UserForm_Initialize() CommandButton1.Tag = CommandButton1.BackColor End Sub Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) CommandButton1.BackColor = CommandButton1.Tag End Sub

commobox'a atanacak sabit

ID : 596
ISLEM : commobox'a atanacak sabit
MAKRO KODU : Userformunuzun üzerindeki combobox'ınızda görünmesini istediğiniz sabit değerler için formunuzun code bölümüne; Kod: Private Sub UserForm_Initialize() With ComboBox1 .AddItem "Kubilay" .AddItem "Aşkın" .AddItem "Karabulut" End With End Sub

çalışma kitabı açıp a kolonundan veri alma

ID : 597
ISLEM : çalışma kitabı açıp a kolonundan veri alma
MAKRO KODU : Sub ac() sPath = "C:\My Documents\" On Error Resume Next For Each cell In Range("A1", Range("a1").End(xlDown)) Workbooks.Open Filename:=sPath & cell.Value & ".xls" Next On Error GoTo 0 For Each cell In Range("A1", Range("a1").End(xlDown)) Workbook

çalışma kitabı bilgisi özellikleri

ID : 598
ISLEM : çalışma kitabı bilgisi özellikleri
MAKRO KODU : Sub lstProprieteFichier() lg = 1 Worksheets.Add For Each LstPro In ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties Cells(lg, 1).Value = LstPro.Name On Error Resume Next Cells(lg, 2).Value = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties.Item(LstPro.Name) lg = lg + 1 Next Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit Range("B10:B12").NumberFormat = "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy" End Sub

çalışma kitabı her açılışta a1 1 artar

ID : 599
ISLEM : çalışma kitabı her açılışta a1 1 artar
MAKRO KODU : Private Sub Workbook_Open () Range("A1").Value = Range("A1").Value + 1 End Sub

çalışma kitabı kaydetme

ID : 600
ISLEM : çalışma kitabı kaydetme
MAKRO KODU : Option Explicit Dim FileDir As String Dim Filenumber As String Const FilePath = "C:" Private Sub cmdSave_Click() On Error Resume Next Filenumber = InputBox("Oluşturulacak kitabın ismi?", "pir") If Filenumber = "" Then MsgBox "HATA", vbOKOnly, "pir" Exit Sub End If FileDir = FilePath & Filenumber & ".xls" SaveAs Filename:=FileDir On Error GoTo 0 End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir