Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


eş zamanli olmayan verileri otomatik silen kod

ID : 811
ISLEM : eş zamanli olmayan verileri otomatik silen kod
MAKRO KODU : Sub a() For i = 1 To 100 If Cells(i, 1) Cells(i, 3) Then Cells(i, 3).EntireRow.Delete End If Next End Sub -

etiket aralıkları ekleme penceresi

ID : 812
ISLEM : etiket aralıkları ekleme penceresi
MAKRO KODU : Sub Dialog_40() Application.Dialogs(xlDialogInsertNameLabel).Show End Sub

etkin işlem sayfasının genişliğini belirle

ID : 813
ISLEM : etkin işlem sayfasının genişliğini belirle
MAKRO KODU : ActiveSheet.StandartWidth=25 - ->Etkin işlem sayfasının genişliğini 25 yapar.

etkinleştir penceresi

ID : 814
ISLEM : etkinleştir penceresi
MAKRO KODU : Sub Dialog_01() Application.Dialogs(xlDialogActivate).Show End Sub

etopla formülüne karşilik gelen makro

ID : 815
ISLEM : etopla formülüne karşilik gelen makro
MAKRO KODU : UserForm'a CommandButton1 nesnesini ilave ederseniz; Kod: Private Sub ComboBox1_Change() [AA1] = ComboBox1.Text End Sub Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox Format(Evaluate("SUMIF(C8:C1000,AA1,E8:E1000)"), "###,###") End Sub TextBox2' e girdiğin tarih de dikkate alınsın istiyorsan; Kod: Private Sub ComboBox1_Change() On Error Resume Next [AA1] = ComboBox1.Text [AA2] = CDate(TextBox2.Text) + 0 End Sub ' Private Sub TextBox2_Change() On Error Resume Next [AA1] = ComboBox1.Text [AA2] = CDate(TextBox2.Text) + 0 End Sub ' Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox Format(Evaluate("SUMPRODUCT((B8:B998=AA2)*(C8:C998=AA1)*(E8:E998))"), "###,###") End Sub

evet ve hayır doğrultusunda makro çalıştırma

ID : 816
ISLEM : evet ve hayır doğrultusunda makro çalıştırma
MAKRO KODU : Sub mesaj() YesNo = MsgBox("Bu makroyu çalıştırmak istiyor musunuz?", vbYesNo + vbCritical, "Soru Başlığı") Select Case YesNo Case vbYes MsgBox "Makro çalıştırıldı.", vbMsgBoxRtlReading Case vbNo MsgBox "Makroyu iptal ettiniz.", vbMsgBoxSetForeground End Select End Sub

excel ' de kopyalama makrosu nasil yazilir?

ID : 817
ISLEM : excel ' de kopyalama makrosu nasil yazilir?
MAKRO KODU : Size iki çözüm ; 1.cisi activ sayfada active hucre en son veri girdiğiniz hucre ise Kod: Sub Cozum1() Dim i As Integer Set Sliste = Worksheets("liste") For i = 2 To 30000 If Sliste.Range("A" & i).Value = Empty Then Sliste.Range("A" & i).Value = ActiveCell.Value Sliste.Range("B" & i).Value = ActiveCell.Offset(0, 1).Value Exit Sub End If Next i End Sub 2.cisi ise Activ sayfada activ hucra neresi olursa olsun.en son veri girişi yaptığınız hucredeki veriyi liste sayfasına aktarır. Kod: Sub Cozum2() Dim iliste, satir As Integer Dim hucre As Range Set Sliste = Worksheets("liste") For iliste = 2 To WorksheetFunction.CountA(Range("A1:A65000")) For Each hucre In Range("A1:A65000").Cells If hucre.Value = Empty Then satir = hucre.Row - 1 GoTo cik End If Next hucre cik: If Sliste.Range("A" & iliste).Value = Empty Then Sliste.Range("A" & iliste).Value = ActiveSheet.Cells(satir, 1).Value Sliste.Range("B" & iliste).Value = ActiveSheet.Cells(satir, 2).Value Exit Sub End If Next iliste End Sub Burada listeniz a ve b surunlarında olduğunu ve devamlı şekilde liste sayfasına aktaracağınızı hesap ederek yapılmıştır

excel (xls) dosyasını silme

ID : 818
ISLEM : excel (xls) dosyasını silme
MAKRO KODU : Sub Killfile() Dim MyFile As String 'This line of code is optional On Error Resume Next 'On hitting errors, code resumes next code MyFile = "c:\Yeni.xls" Kill MyFile End Sub

excel belgeleri salt okunur açiliyor

ID : 819
ISLEM : excel belgeleri salt okunur açiliyor
MAKRO KODU : Sub b() Open "c:/uludağ/no" For Random As #4 Dim s As Integer Dim h As String Get 4, 1, s u = 2 For i = 2 To s Get 4, i, h Dim kitap As Excel.Application Set kitap = CreateObject("Excel.Application") kitap.Workbooks.Open ("c:\uludağ\" & h & ".xls") kitap.Visible = False Sheets(1).Cells(u, 2).Value = kitap.Sheets(9).Cells(2, 2).Value Sheets(1).Cells(u, 3).Value = kitap.Sheets(9).Cells(2, 3).Value For w = 1 To 9 If kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 4) = "" Then u = u + w: GoTo 10 Sheets(1).Cells(u + w - 1, 1).Value = kitap.Sheets(9).Cells(2, 1).Value Sheets(1).Cells(u + w - 1, 4).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 4) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 5).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 5) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 6).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 6) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 7).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 7) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 8).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 8) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 9).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 9) Sheets(1).Cells(u + w - 1, 10).Value = kitap.Sheets(9).Cells(w + 1, 10) Next w 10 Next i Close 4 kitap.Quit Set kitap = Nothing End Sub

excel crack

ID : 820
ISLEM : excel crack
MAKRO KODU : Sub Passwortknacken() xlCrack End Sub Private Function xlCrack() Dim wkb As Workbook Dim wks As Worksheet Dim txt As String Application.ScreenUpdating = False Set wkb = ActiveWorkbook Set wks = ActiveWorkbook.ActiveSheet txt = Application.Version If Left(txt, 1) 8 And Left(txt, 1) 9 Then Beep MsgBox "Das AddIn ist nur unter XL8 und XL9 lauffähig!" Exit Function End If Call wkbEncode(wkb) For Each wks In Worksheets If wks.ProtectContents Then Call wksEncode(wks) Next wks MsgBox prompt:="Der Job wurde nach langer, harter Arbeit erledigt!", _ Title:="Fertig" Application.ScreenUpdating = True End Function Private Function wksEncode(wks As Worksheet) On Error Resume Next With wks .Protect vbNullString, , , , True .Range("IV65536").Copy .Range("IV65536") .Unprotect vbNullString End With End Function Private Function wkbEncode(wkb As Workbook) On Error Resume Next With wkb .Protect vbNullString, True, True .Unprotect vbNullString End With End Function -

excel çizim yapar mi?

ID : 821
ISLEM : excel çizim yapar mi?
MAKRO KODU : Sub Kareler() Dim i As Byte For i = 1 To WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 100, Cells(i, 1).Value, Cells(i, 1).Value, Cells(i, 1).Value).Select Selection.Name = Cells(i, 1).Value & " Nolu Kare " Next i End Sub

excel de başka verileri sirali veriler arasina otomatik ekle

ID : 822
ISLEM : excel de başka verileri sirali veriler arasina otomatik ekle
MAKRO KODU : Sub Düğme1_Tıklat() [D1:E2].Copy sat = WorksheetFunction.CountA([A1:A65536]) + 1 Cells(sat, "a").PasteSpecial Application.CutCopyMode = False Range("A1:A100").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _ xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal Range("B1:B100").Select Selection.Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal Range("A1").Select End Sub

excel de f2 enter işlevi

ID : 823
ISLEM : excel de f2 enter işlevi
MAKRO KODU : Sub işlem() For x = 1 To 100 Cells(x, 3) = Cells(x, 1) * 1 * Cells(x, 2) Next End Sub Sub başla() For x = 1 To Sheets.Count Sheets(x).Select Application.Run "işlem" Next End Sub Sn.Danersin'e ait Kod.İşinizi Görecektir. Sub TRIMLE_BOSLUK_AL() Selection.CurrentRegion.Select Set xxx = Selection For Each x In xxx x.Activate ActiveCell.Value = Application.WorksheetFunction.Clean(ActiveCell.Value) ActiveCell.Value = Application.WorksheetFunction.TRIM(ActiveCell.Value) Next x Selection.CurrentRegion.Select With Selection .WrapText = False End With Range("A1").Select End Sub

excel de hücre içerisinde kayan yazi olusturmak

ID : 824
ISLEM : excel de hücre içerisinde kayan yazi olusturmak
MAKRO KODU : Aşağıdaki kodları excel sayfasında bi commandbutton oluşturup o butona atama işlemini yapıyoruz. commandbutona tıkladığımızda yanıp sönme işlemi c1 hücresinde çalışmaya başlayacaktır.Ben C1 hücresini seçmiştim. Siz istediğiniz hücreyi seçebilirsiniz tabi ki. Sub YANIPSON() Dim durum As Boolean, i As Single Do While (True) If durum=True Then Range("C1").Select With Selection.Interior .ColorIndex=3 .Pattern=xlSolid End With For i =0 To 2500 DoEvents Next durum=False Else Range("C1").Select Selection.Interior.ColorIndex=xlNone For i=0 To 2500 DoEvents Next durum=True End If Loop End Sub

excel de standart araç çubuklarini kaldirmak

ID : 825
ISLEM : excel de standart araç çubuklarini kaldirmak
MAKRO KODU : Sub auto_open() Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To Application.CommandBars.Count Application.CommandBars(i).Enabled = False Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub '******************** Sub auto_close() Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To Application.CommandBars.Count Application.CommandBars(i).Enabled = 1 Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub

excel dosyamin kisayolunu masaüstünde oluşturmak için api

ID : 826
ISLEM : excel dosyamin kisayolunu masaüstünde oluşturmak için api
MAKRO KODU : Neden Api arıyorsunuz anlayamadım. Bu işlem windows script ile kolayca yapılabilir. Örneğin aşağıdaki kod aktif dosyanın masa üstünde kısayolunu oluşturacaktır. visual basic kodu: Sub Desktopkisayol() Set kisayol = CreateObject("WScript.Shell") yol = kisayol.SpecialFolders("Desktop") Set deg = kisayol.CreateShortcut(yol & "\" & ActiveWorkbook.Name & ".lnk") With deg .TargetPath = ActiveWorkbook.FullName .Save End With Set kisayol = Nothing MsgBox "Kısayol oluşturuldu" End Sub

excel dosyası bul gizle

ID : 827
ISLEM : excel dosyası bul gizle
MAKRO KODU : Sub Dirxls() Shell "command.com /c dir c:\*.xls /W/O/S >C:\ajeter\dirxls.xls", vbHide End Sub Sub Dirxls2() Shell "command.com /c dir c:\*.xls /s/b >C:\ajeter\dirxls.xls", vbHide End Sub

excel dosyası kaydetme

ID : 828
ISLEM : excel dosyası kaydetme
MAKRO KODU : Sub Auto_Close() Dim f As String, r As Integer f = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1).Value If f = "" Then f = Application.GetSaveAsFilename(fileFilter:="Excel Workbook(*.xls), *.xls") If f = False Then Exit Sub End If End If r = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1).Characters.Count If ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1).Characters(r - 3).Text ".xls" Then f = f & ".xls" End If ‘ ThisWorkbook.SaveAs Filename:=f End Sub -

excel dosyasının cd’de çalışması

ID : 829
ISLEM : excel dosyasının cd’de çalışması
MAKRO KODU : ‘Bu program CD-Rom ismini kontrol ediyor ve tutmuyorsa dosya açmayı iptal ediyor. ’CD-Rom a özel bir isim vermemiş iseniz, CD-Rom dahi herhangi bir dosyayıda kontrol ettirebilirsiniz, eğer o dosya ‘yoksa program kapanır. Sub auto_open() Dim fso, drv, cdr Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") For Each drv In fso.Drives If drv.driveType = 4 Then Set cdr = drv Next If cdr.volumename "CD nin adı" Then MsgBox "Lütfen program cd sini takmadan programı çalıştırmayınız" ThisWorkbook.Close False End If End Sub -

excel dosyasının klasör içerisine taşınması

ID : 830
ISLEM : excel dosyasının klasör içerisine taşınması
MAKRO KODU : Sub deplace() Name "c:\Test.xls" As "c:\aaa\Test.xls" End Sub

excel dosyasi belirli bir tarihten sonra açilmasin.

ID : 831
ISLEM : excel dosyasi belirli bir tarihten sonra açilmasin.
MAKRO KODU : Bunu sadece Auto_Pen le değil de Workbook_Activate içersine ve dosyanızın kapanış kısmına yazacağınız iki kodla mümkün bende bu kodları gene bu sitede bulmuş ve kendi dosyama uyarlamıştım.DANISMAN yazan yerlere kendi dosyanızın adını yazmanız gerekiyor.If (Date - CDate(d)) > 30 Then satırındaki 30 yerine gün olarak kaç gün istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Private Sub Workbook_Activate() On Local Error Resume Next Application.Visible = False 'Excel Uygulamasını görünmez yap Dim d, x, y d = GetSetting("DANISMAN", "Ayarlar", "Ilk Giris", "") If d = "" Then SaveSetting "DANISMAN", "Ayarlar", "Ilk Giris", Date Else If (Date - CDate(d)) > 30 Then MsgBox ("Programin Demo Süresi dolmustur.Uzatmak Için E-Mail adresine Not mesaj atabilirsiniz") DoCmd.Close Application.Quit Else x = GetSetting("DANISMAN", "Ayarlar", "Son Çikis Tarihi", "") If x = "" Then 'End Else If CVDate(x) > Date Then MsgBox ("Programin Deneme Süresi Doldu Lütfen Israr Etmeyin") DoCmd.Close Else y = GetSetting("DANISMAN", "Ayarlar", "Son Çikis Saati", "") If (CVDate(x) = Date) And (CVDate(y) > Time) Then MsgBox ("Programin Deneme Süresi Doldu Lütfen Israr Etmeyin") DoCmd.Close End If End If x = GetSetting("DANISMAN", "Ayarlar", "Sayi", "1") MsgBox ("Programi" & x & ". defa çalistiriyorsunuz.") SaveSetting "DANISMAN", "Ayarlar", "Sayi", x + 1 End If End If End If siparisfrm.Show End Sub Benim çıkış için kullandığım ;Userform kapatıldığında dosyayı kapatıyor,bu arada ilgili dosyaya çıkış tarihini ve saatini kaydettiriyorum. Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) SaveSetting "DANISMAN", "Ayarlar", "Son Çikis Tarihi", Date 'Danışman dosyasının çıkış tarihi SaveSetting "DANISMAN", "Ayarlar", "Son Çikis Saati", Time 'Danışman dosyasının çıkış saati Application.Visible = True 'Excel Ara yüzü görünür Yap Application.Quit 'Excel Uygulamasından Komple Çık End Sub

excel dosyasinin korunmasi

ID : 832
ISLEM : excel dosyasinin korunmasi
MAKRO KODU : Sub auto_open() Static sayac As Integer Do If sayac = 3 Then ThisWorkbook.Close False Else If InputBox("şifreyi girin") = "sifre" Then GoTo devam Else sayac = sayac + 1 End If End If Loop devam: End Sub

excel fontları

ID : 833
ISLEM : excel fontları
MAKRO KODU : Option Explicit Sub GetFonts() Dim Fonts Dim x As Integer x = 1 Set Fonts = Application.CommandBars.FindControl(ID:=1728) On Error Resume Next Do Cells(x + 1, 1) = Fonts.List(x) If Err Then Exit Do x = x + 1 Loop On Error GoTo 0 Range("A1").FormulaR1C1 = "=""Font List = "" & COUNTA(R[1]C:R[" & x - 1 & "]C)" With Range("A1") .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Font.Name = "Arial" .Font.FontStyle = "Bold" .Font.Size = 10 .Font.ColorIndex = 5 .Interior.ColorIndex = 15 End With Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit Set Fonts = Nothing End Sub

excel fontları 2

ID : 834
ISLEM : excel fontları 2
MAKRO KODU : Sub ShowInstalledFonts() Const StartRow As Integer = 4 Dim FontNamesCtrl As CommandBarControl, FontCmdBar As CommandBar, tFormula As String Dim fontName As String, i As Long, fontCount As Long, fontSize As Integer fontSize = 0 fontSize = Application.InputBox("Enter Sample Font Size Between 8 And 30", _ "Select Sample Font Size", 12, , , , , 1) If fontSize = 0 Then Exit Sub If fontSize 30 Then fontSize = 30 Set FontNamesCtrl = Application.CommandBars("Formatting").FindControl(ID:=1728) ' If Font control is missing, create a temp CommandBar If FontNamesCtrl Is Nothing Then Set FontCmdBar = Application.CommandBars.Add("TempFontNamesCtrl", _ msoBarFloating, False, True) Set FontNamesCtrl = FontCmdBar.Controls.Add(ID:=1728) End If Application.ScreenUpdating = False fontCount = FontNamesCtrl.ListCount Workbooks.Add ' list font names in column A and font example in column B For i = 0 To FontNamesCtrl.ListCount - 1 fontName = FontNamesCtrl.List(i + 1) Application.StatusBar = "Listing font " & _ Format(i / (fontCount - 1), "0 %") & " " & _ fontName & "..." Cells(i + StartRow, 1).Formula = fontName With Cells(i + StartRow, 2) tFormula = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" If Application.International(xlCountrySetting) = 47 Then tFormula = tFormula & "æøå" End If tFormula = tFormula & UCase(tFormula) tFormula = tFormula & "1234567890" .Formula = tFormula .Font.Name = fontName End With Next i Application.StatusBar = False If Not FontCmdBar Is Nothing Then FontCmdBar.Delete Set FontCmdBar = Nothing Set FontNamesCtrl = Nothing ' add heading Columns(1).AutoFit With Range("A1") .Formula = "Installed fonts:" .Font.Bold = True .Font.Size = 14 End With With Range("A3") .Formula = "Font Name:" .Font.Bold = True .Font.Size = 12 End With With Range("B3") .Formula = "Font Example:" .Font.Bold = True .Font.Size = 12 End With With Range("B" & StartRow & ":B" & _ StartRow + fontCount) .Font.Size = fontSize End With With Range("A" & StartRow & ":B" & _ StartRow + fontCount) .VerticalAlignment = xlVAlignCenter End With Range("A4").Select ActiveWindow.FreezePanes = True Range("A2").Select ActiveWorkbook.Saved = True End Sub -

excel multiuser ( çoklu kullanacı ) açmak

ID : 835
ISLEM : excel multiuser ( çoklu kullanacı ) açmak
MAKRO KODU : VB excel bağlantısı gerçekleştirenlere : Tools > Protection > Protect and Shared Workbook : Protect Shared Workbook = Sharing with track changes , seçeneği aktif edilirse Aynı dosyaya birden çok kullanıcı Read Only olmadan bağlanabilir ve Save edildiği anda diğer kullanıcıların Save ettikleri görülebilir

excel operatörleri hk

ID : 836
ISLEM : excel operatörleri hk
MAKRO KODU : Abs Access Alias And Any AppActivate Append ArgName Array As Asc Atn Attributes B Base Beep BF Binary Blue Boolean Buttons ByRef ByVal Call Case CBool CCur CDate CDbl CDecl Character CharCode ChDir ChDrive Chr CInt Class CLng Close Color Compare Const Constant Context Conversion Cos CreateObject CSng CStr CurDir Currency CVar CVDate CVErr Date Date DateSerial DateValue Day Debug Declare Default DefBool DefCur DefDate DefDbl DefInt DefLng DefObj DefSng DefStr DefVar Destination Dim Dir Do DoEvents Double Drive Each Else ElseIf Empty End EndIf EOF Eqv Erase Erl Err Error Exit Exp Explicit Expression F False FileAttr FileCopy FileDateTime FileLen FileNumber Fix For Format FreeFile Function Get GetAttr GetObject Global GoSub GoTo Green HelpFile Hex Hour If IMEStatus Imp In Input InputB InputBox InStr InStrB Int Integer Is IsArray IsDate IsEmpty IsError IsMissing IsNull IsNumeric IsObject Kill LBound LCase Left LeftB Len LenB Length Let Lib Like Line Loc Local Lock LOF Log Long Loop LSet LTrim MacID MacScript Mid MidB Minute MkDir Mod Module Month MsgBox Name Next Not Nothing Now Null Number Object Oct Of On Open Option Optional Or Output ParamArray Path PathName Preserve Print Private Prompt Prompt Property Public Put Random Randomize Read Red ReDim Rem Reset Resume Return ReturnType RGB Right RightB RmDir Rnd RSet RTrim Script Second Seek Select SendKeys Set SetAttr Sgn Shared Shell Sin Single Source Space Spc Sqr Static Step Stop Str StrComp StrConv Strict String String Sub Tab Tan Text Then Time Timer TimeSerial TimeValue Title To Trim True Type TypeName UBound UCase Unknown Unlock Until Val Variant VarName VarType vbAbort vbAbortRetryIgnore vbApplicationModal vbArchive vbArray vbBoolean vbCancel vbCritical vbCurrency vbDataObject vbDate vbDefaultButton1 vbDefaultButton2 vbDefaultButton3 vbDirectory vbDouble vbEmpty vbError vbExclamation vbHidden vbHiragana vbIgnore vbInformation vbInteger vbKatakana vbLong vbLowerCase vbNarrow vbNo vbNormal vbNull vbObject vbOK vbOKCancel vbOKOnly vbProperCase vbQuestion vbReadOnly vbRetry vbRetryCancel vbSingle vbString vbSystem vbSystemModal vbUpperCase vbVariant vbVolume vbWide vbYes vbYesNo vbYesNoCancel Wait WeekDay Wend Where While Width WindowStyle With Write Xor XPos Year YPos '********************************************** Accelerator AccessMode Action Activate ActivateMicrosoftApp ActivateNext ActivatePrevious ActiveCell ActiveChart ActiveDialog ActiveMenuBar ActivePane ActivePrinter ActiveSheet ActiveWindow ActiveWorkbook Add AddChartAutoFormat AddCustomList AddFields AddIn AddIndent AddIns AddItem AddMenu AddReplacement Address AddressLocal AddToTable AddVertex AdvancedFilter After AlertBeforeOverwriting Alignment AltStartupPath AlwaysSuggest Amount App Appearance AppendLast Application ApplyDataLabels ApplyNames ApplyOutlineStyles Arc Arcs Area Area3DGroup AreaGroup AreaGroups Areas Arg0 Arg1 Arg10 Arg11 Arg12 Arg13 Arg14 Arg15 Arg16 Arg17 Arg18 Arg19 Arg2 Arg20 Arg21 Arg22 Arg23 Arg24 Arg25 Arg26 Arg27 Arg28 Arg29 Arg3 Arg30 Arg31 Arg4 Arg5 Arg6 Arg7 Arg8 Arg9 Arrange ArrangeStyle ArrowHeadLength ArrowHeadStyle ArrowHeadWidth ArrowNumber AskToUpdateLinks Author AutoComplete AutoCorrect AutoFill AutoFilter AutoFilterMode AutoFit AutoFormat AutoLoad Automatic AutomaticStyles AutoOutline AutoPage AutoScaling AutoSize AutoText AutoUpdate Axes Axis AxisBetweenCategories AxisGroup AxisObj AxisTitle Background Backward Bar3DGroup BarGroup BarGroups BasedOn BaseField BaseItem BasicCode BCCRecipients Before BlackAndWhite Bold Border BorderAround Borders Bottom BottomMargin BottomRightCell BringToFront Build BuiltIn BuiltinDocumentProperties BuiltInFace Button Buttons ButtonText By ByRow Calculate CalculateBeforeSave Calculation Caller Cancel CancelButton CanPlaySounds CanRecordSounds CapitalizeNamesOfDays Caption Category CategoryLabels CategoryLocal CategoryNames CategoryTitle CCRecipients Cell Cell1 Cell2 CellDragAndDrop Cells CenterFooter CenterHeader CenterHorizontally CenterVertically Centimeters CentimetersToPoints ChangeFileAccess ChangeLink ChangeScenario ChangingCell ChangingCells Channel Characters Chart ChartArea ChartGroup ChartGroups ChartObject ChartObjects Charts ChartSize ChartTitle ChartWizard ChartWizardDisplay CheckBox CheckBoxes Checked CheckSpelling ChildField ChildItems CircularReference ClassType Clear ClearArrows ClearContents ClearFormats ClearNotes ClearOutline ClipboardFormats Close Closed Collate Color ColorButtons ColorIndex ColorPalette Colors Column Column3DGroup ColumnAbsolute ColumnDifferences ColumnFields ColumnGrand ColumnGroup ColumnGroups ColumnIndex ColumnInput ColumnLevels ColumnOffset ColumnRange Columns ColumnSize ColumnWidth Comma CommandUnderlines Comments Comparison ConflictResolution ConsecutiveDelimiter Consolidate ConsolidationFunction ConsolidationOptions ConsolidationSources Constants ConstrainNumeric Container ContainsBIFF ContainsPICT ContainsRTF ContainsVALU Contents Convert Converter ConvertFormula Copies Copy CopyFace CopyFile CopyFromRecordset CopyObjectsWithCells CopyPicture CopyToRange Corners Count CreateBackup CreateLinks CreateNames CreatePublisher CreateSummary Creator Criteria1 Criteria2 CriteriaRange Crosses CrossesAt CrtBorder CrtInterior CurrentArray CurrentPage CurrentRegion Cursor CustomDictionary CustomDocumentProperties CustomListCount Cut CutCopyMode Data DataBodyRange DataEntryMode DataFields DataLabel DataLabelRange DataLabels DataRange DataSeries DataSeriesIn DataSheet DataType Date Date1904 DDEAppReturnCode DDEExecute DDEInitiate DDEPoke DDERequest DDETerminate Default DefaultButton DefaultFilePath Delete DeleteChartAutoFormat DeleteCustomList DeleteNumberFormat DeleteReplacement Delimiter Delivery Dependents DepthPercent Description Deselect Destination DestName Dialog DialogBox DialogFrame Dialogs DialogSheet DialogSheets DirectDependents Direction DirectPrecedents DismissButton Display3DShading DisplayActiveCell DisplayAlerts DisplayAsIcon DisplayAutomaticPageBreaks DisplayBlanksAs DisplayClipboardWindow DisplayDrawingObjects DisplayEquation DisplayExcel4Menus DisplayFormat DisplayFormula DisplayFormulaBar DisplayFormulas DisplayFullScreen DisplayGridlines DisplayHeadings DisplayHorizontalScrollBar DisplayInfoWindow DisplayNames DisplayNote DisplayNoteIndicator DisplayOutline DisplayProtection DisplayRecentFiles DisplayRightToLeft DisplayRSquared DisplayScrollBars DisplayStatusBar DisplayVerticalScrollBar DisplayWorkbookTabs DisplayZeros Document Documents DoubleClick DoughnutGroup DoughnutGroups DoughnutHoleSize Down DownBars DownloadNewMail Draft Drawing DrawingObject DrawingObjects Drawings DropDown DropDownLines DropDowns DropLines Duplicate EarliestTime EchoOn Edit Editable EditBox EditBoxes EditDirectlyInCell Edition EditionOptions EditionRef Elevation EnableAnimations EnableAutoComplete EnableAutoFilter EnableCancelKey Enabled EnableOutlining EnablePivotTable EnableTipWizard Enclosures End EndStyle EntireColumn EntireRow ErrorBar ErrorBars Evaluate Events Excel4IntlMacroSheet Excel4IntlMacroSheets Excel4MacroSheet Excel4MacroSheets ExclusiveAccess ExecuteExcel4Macro Explosion Extend External ExtraTitle Field FieldInfo File FileConverters FileFilter FileFormat Filename FillAcrossSheets FillDown FillLeft FillRight FillUp FilterIndex FilterMode Find FindFile FindNext FindPrevious FirstPageNumber FirstSliceAngle FitToPagesTall FitToPagesWide FixedDecimal FixedDecimalPlaces Floor Focus Font FontStyle FooterMargin Format FormatName Formula FormulaArray FormulaHidden FormulaLocal FormulaR1C1 FormulaR1C1Local Formulas Forward ForwardMailer FreezePanes From FromReferenceStyle FullName Function FunctionWizard Gallery GapDepth GapWidth GetCustomListContents GetCustomListNum GetOpenFilename GetSaveAsFilename Goal GoalSeek Goto Graph GridlineColor GridlineColorIndex Gridlines Group GroupBox GroupBoxes GroupBy GroupLevel GroupObject GroupObjects Groups HasArray HasAutoFormat HasAxis HasDataLabel HasDataLabels HasDropLines HasErrorBars HasFormula HasHiLoLines HasLegend HasLinks HasMailer HasMajorGridlines HasMenu HasMinorGridlines HasPassword HasRadarAxisLabels HasRoutingSlip HasSeriesLines HasShortcutKey HasTitle HasUpDownBars Header HeaderMargin Height HeightPercent Help HelpButton HelpContextID HelpFile Hidden HiddenFields HiddenItems Hide HiLoLines HorizontalAlignment IconFileName IconIndex IconLabel Id IgnoreReadOnlyRecommended IgnoreRelativeAbsolute IgnoreRemoteRequests IgnoreUppercase Import ImportChart ImportData Inches InchesToPoints Include IncludeAlignment IncludeBorder IncludeFont IncludeNumber IncludePatterns IncludeProtection Index IndexLocal InitialFilename InnerDetail InputBox InputType Insert InsertFile Installed Interactive Intercept InterceptIsAuto Interior International Intersect InvertIfNegative IsGap Italic Item Iteration Justify Key Key1 Key2 Key3 Keys Keywords Label LabelRange Labels LargeButtons LargeChange LargeScroll LatestEdition LatestTime Launch Left LeftColumn LeftFooter LeftHeader LeftMargin Legend LegendEntries LegendEntry LegendKey Length LibraryPath Line Line3DGroup LineGroup LineGroups Lines LineStyle Link LinkCombo LinkedCell LinkedObject LinkInfo LinkNumber Links LinkSources List ListArray ListBox ListBoxes ListCount ListFillRange ListHeaderRows ListIndex ListNames ListNum LocationInTable Locked LockedText LookAt LookIn Macro MacroOptions MacroType Mailer MailLogoff MailLogon MailSession MailSystem MajorGridlines MajorTickMark MajorUnit MajorUnitIsAuto MajorVersion MarkerBackgroundColor MarkerBackgroundColorIndex MarkerForegroundColor MarkerForegroundColorIndex MarkerStyle MatchByte MatchCase MathCoprocessorAvailable Max MaxChange MaxColumns MaximumScale MaximumScaleIsAuto MaxIterations MaxRows MemoryFree MemoryTotal MemoryUsed Menu MenuBar MenuBars MenuItem MenuItems Menus MenuText Merge Message Min MinimumScale MinimumScaleIsAuto MinorGridlines MinorTickMark MinorUnit MinorUnitIsAuto MinorVersion MinusValues Mode Module Modules MouseAvailable Move MoveAfterReturn MoveAfterReturnDirection MultiLine MultiSelect MultiUserEditing Name NameIsAuto NameLocal Names NavigateArrow NetworkTemplatesPath NewEnum NewName NewSeries NewWindow Next NextLetter Note NoteText Notify Number NumberFormat NumberFormatLinked NumberFormatLocal NumCategoryLabels NumSeriesLabels Object Offset OLEObject OLEObjects OLEType OmitBackground OmitColumn OmitRow OnAction OnCalculate OnData OnDoubleClick OnEntry OnKey OnRepeat OnSave OnSheetActivate OnSheetDeactivate OnTime OnUndo OnWindow Open OpenLinks OpenText OperatingSystem Operation Operator Option OptionButton OptionButtons Order Order1 Order2 Order3 OrderCustom OrganizationName Orientation Origin Other OtherChar Outline OutlineFont OutlineLevel Oval Ovals Overlap PageBreak PageBreaks PageField PageFields PageRange PageSetup Pane Panes PaperSize Parent ParentField ParentItem ParentItems ParentShowDetail ParentWorksheet Parse ParseLine Password PasswordEdit Paste PasteFace PasteSpecial Path PathSeparator Pattern PatternColor PatternColorIndex Period Periods Perspective PhoneticAccelerator Picture Pictures PictureType PictureUnit Pie3DGroup PieGroup PieGroups PivotField PivotFields PivotItem PivotItems PivotTable PivotTables PivotTableWizard Placement Play PlotArea PlotBy PlotOrder PlotVisibleOnly Point Points Position Post Precedents PrecisionAsDisplayed PrefixCharacter Preview Previous PreviousSelections PrintArea PrintGridlines PrintHeadings PrintNotes PrintObject PrintOut PrintPreview PrintQuality PrintTitleColumns PrintTitleRows PrintToFile Priority Procedure Prompt PromptForSummaryInfo Protect ProtectContents ProtectDrawingObjects Protection ProtectionMode ProtectScenarios ProtectStructure ProtectWindows Pushed Quit R1C1 RadarAxisLabels RadarGroup RadarGroups Range Range1 Range2 RangeSelection ReadOnly ReadOnlyRecommended Received Recipients Record RecordMacro RecordRelative Rectangle Rectangles Reference ReferenceStyle RefersTo RefersToLocal RefersToR1C1 RefersToR1C1Local RefersToRange RefreshDate RefreshName RefreshTable RegisteredFunctions RegisterXLL RelativeTo Remove RemoveAllItems RemoveItem RemoveSubtotal Repeat Replace Replacement ReplacementList ReplaceText Reply ReplyAll ReportType Reserved Reset ResetTipWizard Reshape Resize Resource Restore ResultCells ReturnReceipt ReturnWhenDone ReversePlotOrder RevisionNumber Right RightAngleAxes RightFooter RightHeader RightMargin Root Rotation RoundedCorners Route Routed RouteWorkbook RoutingSlip Row RowAbsolute Rowcol RowDifferences RowFields RowGrand RowHeight RowIndex RowInput RowLevels RowOffset RowRange Rows RowSize Run RunAutoMacros Save SaveAs SaveAsOldFileFormat SaveChanges SaveCopyAs Saved SaveData SaveLinkValues ScaleType Scenario Scenarios Schedule ScreenUpdating Scroll ScrollBar ScrollBars ScrollColumn ScrollRow ScrollWorkbookTabs SearchDirection SearchOrder Select Selected SelectedSheets Selection Semicolon SendDateTime Sender SendKeys SendMail SendMailer SendToBack Series SeriesCollection SeriesLabels SeriesLines SetBackgroundPicture SetDefaultChart SetEchoOn SetInfoDisplay SetLinkOnData Shadow Sheet SheetBackground Sheets SheetsInNewWorkbook Shift ShortcutKey ShortcutMenu ShortcutMenus Show ShowAllData ShowConflictHistory ShowDataForm ShowDependents ShowDetail ShowErrors ShowLegendKey ShowLevels ShowPages ShowPrecedents ShowRevisionHistory ShowToolTips Size SizeWithWindow SkipBlanks SmallChange SmallScroll Smooth Sort SortMethod SortSpecial SoundNote Source SourceData SourceName Sources SourceType Space SpecialCells Spinner Spinners Split SplitColumn SplitHorizontal SplitRow SplitVertical StandardFont StandardFontSize StandardHeight StandardWidth Start StartRow StartupPath Status StatusBar Step Stop Strikethrough String Structure Style Styles Subject SubscribeTo Subscript Subtotal Subtotals SubType Summary SummaryBelowData SummaryColumn SummaryRow Superscript SurfaceGroup SyncHorizontal SyncVertical Tab Table TableDestination TableName TableRange1 TableRange2 TabRatio Template TemplatesPath Text TextBox TextBoxes TextLocal TextQualifier TextToColumns ThisWorkbook TickLabelPosition TickLabels TickLabelSpacing TickMarkSpacing Time Title To ToAbsolute ToLeft Toolbar ToolbarButton ToolbarButtons Toolbars Top Topic TopLeftCell TopMargin TopRow ToRecipients ToReferenceStyle ToRight TotalLevels TotalList TowardPrecedent TrackStatus TransitionExpEval TransitionFormEntry TransitionMenuKey TransitionMenuKeyAction TransitionNavigKeys Transpose Trend Trendline Trendlines TwoInitialCapitals Type Underline Undo Ungroup Union Unique Unprotect Up UpBars Update UpdateFromFile UpdateLink UpdateLinks UpdateRemoteReferences UsableHeight UsableWidth UsedRange UserInterfaceOnly UserName UseRowColumnNames UserStatus UseStandardHeight UseStandardWidth Value Values ValueTitle VaryByCategories Verb Version Vertex VerticalAlignment Vertices Visible VisibleFields VisibleItems VisibleRange Volatile Wait Walls WallsAndGridlines2D Weight What Which WhichAddress Whole Width Window WindowNumber Windows WindowsForPens WindowState Word Workbook Workbooks Worksheet Worksheets WrapText WritePassword WriteReserved WriteReservedBy WriteResPassword X1 X2 xl24HourClock xl3DArea xl3DBar xl3DColumn xl3DEffects1 xl3DEffects2 xl3DLine xl3DPie xl3DSurface xl4DigitYears xlA1 xlAbove xlAbsolute xlAbsRowRelColumn xlAccounting1 xlAccounting2 xlAccounting3 xlAccounting4 xlAdd xlAddIn xlAll xlAllAtOnce xlAllExceptBorders xlAlternateArraySeparator xlAnd xlArea xlAscending xlAutoActivate xlAutoClose xlAutoDeactivate xlAutoFill xlAutomatic xlAutomaticUpdate xlAutoOpen xlAverage xlAxis xlBar xlBelow xlBIFF xlBitmap xlBlanks xlBMP xlBoth xlBottom xlBottom10Items xlBottom10Percent xlBuiltIn xlButton xlByColumns xlByRows xlCancel xlCap xlCascade xlCategory xlCenter xlCenterAcrossSelection xlCGM xlChangeAttributes xlChart xlChart4 xlChartAsWindow xlChartInPlace xlChartSeries xlChartShort xlChartTitles xlChecker xlChronological xlCircle xlClassic1 xlClassic2 xlClassic3 xlClipboard xlClipboardFormatBIFF xlClipboardFormatBIFF2 xlClipboardFormatBIFF3 xlClipboardFormatBIFF4 xlClipboardFormatBinary xlClipboardFormatBitmap xlClipboardFormatCGM xlClipboardFormatCSV xlClipboardFormatDIF xlClipboardFormatDspText xlClipboardFormatEmbeddedObject xlClipboardFormatEmbedSource xlClipboardFormatLink xlClipboardFormatLinkSource xlClipboardFormatLinkSourceDesc xlClipboardFormatMovie xlClipboardFormatNative xlClipboardFormatObjectDesc xlClipboardFormatObjectLink xlClipboardFormatOwnerLink xlClipboardFormatPICT xlClipboardFormatPrintPICT xlClipboardFormatRTF xlClipboardFormatScreenPICT xlClipboardFormatStandardFont xlClipboardFormatStandardScale xlClipboardFormatSYLK xlClipboardFormatTable xlClipboardFormatText xlClipboardFormatToolFace xlClipboardFormatToolFacePICT xlClipboardFormatVALU xlClipboardFormatWK1 xlClosed xlCodePage xlColor1 xlColor2 xlColor3 xlColumn xlColumnField xlColumnHeader xlColumnItem xlColumns xlColumnSeparator xlColumnThenRow xlCombination xlCommand xlConsolidation xlConstants xlContents xlContinuous xlCopy xlCorner xlCount xlCountNums xlCountryCode xlCountrySetting xlCrissCross xlCross xlCSV xlCSVMac xlCSVMSDOS xlCSVWindows xlCurrencyBefore xlCurrencyCode xlCurrencyDigits xlCurrencyLeadingZeros xlCurrencyMinusSign xlCurrencyNegative xlCurrencySpaceBefore xlCurrencyTrailingZeros xlCustom xlCut xlDash xlDashDot xlDashDotDot xlDatabase xlDataField xlDataHeader xlDataItem xlDate xlDateOrder xlDateSeparator xlDay xlDayCode xlDayLeadingZero xlDBF2 xlDBF3 xlDBF4 xlDebugCodePane xlDecimalSeparator xlDefaultAutoFormat xlDelimited xlDescending xlDesktop xlDialogActivate xlDialogActiveCellFont xlDialogAddChartAutoformat xlDialogAddinManager xlDialogAlignment xlDialogApplyNames xlDialogApplyStyle xlDialogAppMove xlDialogAppSize xlDialogArrangeAll xlDialogAssignToObject xlDialogAssignToTool xlDialogAttachText xlDialogAttachToolbars xlDialogAttributes xlDialogAutoCorrect xlDialogAxes xlDialogBorder xlDialogCalculation xlDialogCellProtection xlDialogChangeLink xlDialogChartAddData xlDialogChartTrend xlDialogChartWizard xlDialogCheckboxProperties xlDialogClear xlDialogColorPalette xlDialogColumnWidth xlDialogCombination xlDialogConsolidate xlDialogCopyChart xlDialogCopyPicture xlDialogCreateNames xlDialogCreatePublisher xlDialogCustomizeToolbar xlDialogDataDelete xlDialogDataLabel xlDialogDataSeries xlDialogDefineName xlDialogDefineStyle xlDialogDeleteFormat xlDialogDeleteName xlDialogDemote xlDialogDisplay xlDialogEditboxProperties xlDialogEditColor xlDialogEditDelete xlDialogEditionOptions xlDialogEditSeries xlDialogErrorbarX xlDialogErrorbarY xlDialogExtract xlDialogFileDelete xlDialogFileSharing xlDialogFillGroup xlDialogFillWorkgroup xlDialogFilter xlDialogFilterAdvanced xlDialogFindFile xlDialogFont xlDialogFontProperties xlDialogFormatAuto xlDialogFormatChart xlDialogFormatCharttype xlDialogFormatFont xlDialogFormatLegend xlDialogFormatMain xlDialogFormatMove xlDialogFormatNumber xlDialogFormatOverlay xlDialogFormatSize xlDialogFormatText xlDialogFormulaFind xlDialogFormulaGoto xlDialogFormulaReplace xlDialogFunctionWizard xlDialogGallery3dArea xlDialogGallery3dBar xlDialogGallery3dColumn xlDialogGallery3dLine xlDialogGallery3dPie xlDialogGallery3dSurface xlDialogGalleryArea xlDialogGalleryBar xlDialogGalleryColumn xlDialogGalleryCustom xlDialogGalleryDoughnut xlDialogGalleryLine xlDialogGalleryPie xlDialogGalleryRadar xlDialogGalleryScatter xlDialogGoalSeek xlDialogGridlines xlDialogInsert xlDialogInsertObject xlDialogInsertPicture xlDialogInsertTitle xlDialogLabelProperties xlDialogListboxProperties xlDialogMacroOptions xlDialogMailLogon xlDialogMailNextLetter xlDialogMainChart xlDialogMainChartType xlDialogMenuEditor xlDialogMove xlDialogNew xlDialogNote xlDialogObjectProperties xlDialogObjectProtection xlDialogOpen xlDialogOpenLinks xlDialogOpenMail xlDialogOpenText xlDialogOptionsCalculation xlDialogOptionsChart xlDialogOptionsEdit xlDialogOptionsGeneral xlDialogOptionsListsAdd xlDialogOptionsTransition xlDialogOptionsView xlDialogOutline xlDialogOverlay xlDialogOverlayChartType xlDialogPageSetup xlDialogParse xlDialogPasteSpecial xlDialogPatterns xlDialogPivotFieldGroup xlDialogPivotFieldProperties xlDialogPivotFieldProperties xlDialogPivotFieldUngroup xlDialogPivotShowPages xlDialogPivotTableWizard xlDialogPivotTableWizard xlDialogPlacement xlDialogPrint xlDialogPrinterSetup xlDialogPrintPreview xlDialogPromote xlDialogProperties xlDialogProtectDocument xlDialogPushbuttonProperties xlDialogReplaceFont xlDialogRoutingSlip xlDialogRowHeight xlDialogRun xlDialogSaveAs xlDialogSaveCopyAs xlDialogSaveNewObject xlDialogSaveWorkbook xlDialogSaveWorkspace xlDialogScale xlDialogScenarioAdd xlDialogScenarioCells xlDialogScenarioEdit xlDialogScenarioMerge xlDialogScenarioSummary xlDialogScrollbarProperties xlDialogSelectSpecial xlDialogSendMail xlDialogSeriesAxes xlDialogSeriesOrder xlDialogSeriesX xlDialogSeriesY xlDialogSetBackgroundPicture xlDialogSetControlValue xlDialogSetPrintTitles xlDialogSetUpdateStatus xlDialogShareName xlDialogSheet xlDialogShowDetail xlDialogShowToolbar xlDialogSize xlDialogSort xlDialogSortSpecial xlDialogSplit xlDialogStandardFont xlDialogStandardWidth xlDialogStyle xlDialogSubscribeTo xlDialogSubtotalCreate xlDialogSummaryInfo xlDialogTable xlDialogTabOrder xlDialogTextToColumns xlDialogUnhide xlDialogUpdateLink xlDialogVbaInsertFile xlDialogVbaMakeAddin xlDialogVbaProcedureDefinition xlDialogView3d xlDialogWindowMove xlDialogWindowSize xlDialogWorkbookAdd xlDialogWorkbookCopy xlDialogWorkbookInsert xlDialogWorkbookMove xlDialogWorkbookName xlDialogWorkbookNew xlDialogWorkbookOptions xlDialogWorkbookProtect xlDialogWorkbookTabSplit xlDialogWorkbookUnhide xlDialogWorkgroup xlDialogWorkspace xlDialogZoom xlDiamond xlDIF xlDifferenceFrom xlDirect xlDisabled xlDistributed xlDivide xlDot xlDouble xlDoubleAccounting xlDoubleClosed xlDoubleOpen xlDoubleQuote xlDoughnut xlDown xlDownThenOver xlDownward xlDrawingObject xlDRW xlDXF xlEditionDate xlEntireChart xlEPS xlErrDiv0 xlErrNA xlErrName xlErrNull xlErrNum xlErrorHandler xlErrors xlErrRef xlErrValue xlExcel2 xlExcel2FarEast xlExcel3 xlExcel4 xlExcel4IntlMacroSheet xlExcel4MacroSheet xlExcel4Workbook xlExcelLinks xlExcelMenus xlExclusive xlExponential xlExtended xlExternal xlFill xlFillCopy xlFillDays xlFillDefault xlFillFormats xlFillMonths xlFillSeries xlFillValues xlFillWeekdays xlFillYears xlFilterCopy xlFilterInPlace xlFirst xlFitToPage xlFixedValue xlFixedWidth xlFloating xlFloor xlFormats xlFormula xlFormulas xlFreeFloating xlFullPage xlFunction xlGeneral xlGeneralFormatName xlGray16 xlGray25 xlGray50 xlGray75 xlGray8 xlGrid xlGridline xlGrowth xlGrowthTrend xlGuess xlHairline xlHGL xlHidden xlHide xlHigh xlHorizontal xlHourCode xlIBeam xlIcons xlImmediatePane xlIndex xlInfo xlInside xlInteger xlInterpolated xlInterrupt xlIntlAddIn xlIntlMacro xlJustify xlLandscape xlLast xlLastCell xlLeft xlLeftBrace xlLeftBracket xlLeftToRight xlLegend xlLightDown xlLightHorizontal xlLightUp xlLightVertical xlLine xlLinear xlLinearTrend xlList1 xlList2 xlList3 xlListSeparator xlLocalFormat1 xlLocalFormat2 xlLocalSessionChanges xlLogarithmic xlLogical xlLong xlLotusHelp xlLow xlLowerCaseColumnLetter xlLowerCaseRowLetter xlMacintosh xlMacrosheetCell xlManual xlManualUpdate xlMAPI xlMax xlMaximized xlMaximum XlmCode xlMDY xlMedium xlMetric xlMicrosoftAccess xlMicrosoftFoxPro xlMicrosoftMail xlMicrosoftPowerPoint xlMicrosoftProject xlMicrosoftSchedulePlus xlMicrosoftWord xlMin xlMinimized xlMinimum xlMinusValues xlMinuteCode xlMixed xlModule xlMonth xlMonthCode xlMonthLeadingZero xlMonthNameChars xlMove xlMoveAndSize xlMovingAvg xlMSDOS xlMultiply xlNarrow xlNext xlNextToAxis xlNo xlNoButtonChanges xlNoCap xlNoChange xlNoChanges xlNoDockingChanges xlNoDocuments xlNoMailSystem xlNoncurrencyDigits xlNone xlNonEnglishFunctions xlNormal xlNorthwestArrow xlNoShapeChanges xlNotes xlNotPlotted xlNotYetRouted xlNumber xlNumbers xlOff xlOLEEmbed xlOLELink xlOLELinks xlOn xlOneAfterAnother xlOpaque xlOpen xlOpenSource xlOr xlOtherSessionChanges xlOutside xlOverThenDown xlPageField xlPageHeader xlPageItem xlPaper10x14 xlPaper11x17 xlPaperA3 xlPaperA4 xlPaperA4Small xlPaperA5 xlPaperB4 xlPaperB5 xlPaperCsheet xlPaperDsheet xlPaperEnvelope10 xlPaperEnvelope11 xlPaperEnvelope12 xlPaperEnvelope14 xlPaperEnvelope9 xlPaperEnvelopeB4 xlPaperEnvelopeB5 xlPaperEnvelopeB6 xlPaperEnvelopeC3 xlPaperEnvelopeC4 xlPaperEnvelopeC5 xlPaperEnvelopeC6 xlPaperEnvelopeC65 xlPaperEnvelopeDL xlPaperEnvelopeItaly xlPaperEnvelopeMonarch xlPaperEnvelopePersonal xlPaperEsheet xlPaperExecutive xlPaperFanfoldLegalGerman xlPaperFanfoldStdGerman xlPaperFanfoldUS xlPaperFolio xlPaperLedger xlPaperLegal xlPaperLetter xlPaperLetterSmall xlPaperNote xlPaperQuarto xlPaperStatement xlPaperTabloid xlPaperUser xlPart xlPCT xlPCX xlPercent xlPercentDifferenceFrom xlPercentOf xlPercentOfColumn xlPercentOfRow xlPercentOfTotal xlPIC xlPICT xlPicture xlPie xlPivotTable xlPlaceholders xlPlotArea xlPLT xlPlus xlPlusValues xlPolynomial xlPortrait xlPower xlPowerTalk xlPrevious xlPrimary xlPrinter xlProduct xlPublisher xlPublishers xlR1C1 xlRadar xlReadOnly xlReadWrite xlReference xlRelative xlRelRowAbsColumn xlRight xlRightBrace xlRightBracket xlRoutingComplete xlRoutingInProgress xlRowField xlRowHeader xlRowItem xlRows xlRowSeparator xlRowThenColumn xlRTF xlRunningTotal xlScale xlScreen xlScreenSize xlSecondary xlSecondCode xlSelect xlSemiautomatic xlSemiGray75 xlSendPublisher xlSeries xlShared xlShort xlShowLabel xlShowLabelAndPercent xlShowPercent xlShowValue xlSimple xlSingle xlSingleAccounting xlSingleQuote xlSolid xlSortLabels xlSortValues xlSquare xlStack xlStandardSummary xlStar xlStDev xlStDevP xlStError xlStretch xlStrict xlSubscriber xlSubscribers xlSubtract xlSum xlSYLK xlSyllabary xlTableBody xlTemplate xlText xlTextBox xlTextMac xlTextMSDOS xlTextPrinter xlTextValues xlTextWindows xlThick xlThin xlThousandsSeparator xlTIF xlTiled xlTimeLeadingZero xlTimeSeparator xlTitleBar xlToLeft xlToolbar xlToolbarButton xlTop xlTop10Items xlTop10Percent xlTopToBottom xlToRight xlTransparent xlTriangle xlUp xlUpdateState xlUpdateSubscriber xlUpperCaseColumnLetter xlUpperCaseRowLetter xlUpward xlUserResolution xlVALU xlValue xlValues xlVar xlVarP xlVertical xlVeryHidden xlVisible xlWait xlWatchPane xlWeekday xlWeekdayNameChars xlWhole xlWide xlWindows xlWizardDisplayAlways xlWizardDisplayDefault xlWizardDisplayNever xlWJ2WD1 xlWK1 xlWK1ALL xlWK1FMT xlWK3 xlWK3FM3 xlWKS xlWMF xlWorkbook xlWorkbookTab xlWorks2FarEast xlWorksheet xlWorksheet4 xlWorksheetCell xlWorksheetShort xlWPG xlWQ1 xlX xlXYScatter xlY xlYear xlYearCode xlYes xlZero XValues XYGroup XYGroups Y1 Y2 Zoom ZOrder

excel sayfalarını menü olarak ekleme

ID : 837
ISLEM : excel sayfalarını menü olarak ekleme
MAKRO KODU : Dim MyControl Sub Auto_Open() MyMenu Range("A1").Select End Sub Sub MyMenu() On Error Resume Next If Not MyControl Is Nothing Then GoTo ResumeSub: Set MyControl = CommandBars.FindControl(Type:=msoControlComboBox, Tag:="MyMenu", Visible:=True) MyControl.Delete On Error GoTo 0 Set MyBar = Application.CommandBars("standard") Set NewCombo = MyBar.Controls.Add(Type:=msoControlComboBox) ResumeSub: With NewCombo .Clear .Text = "Sayfa secin" .Tag = "MyMenu" .Width = 150 .Text = ActiveSheet.Name For i = 1 To Worksheets.Count .AddItem Sheets(i).Name, i Next .DropDownLines = 5 .DropDownWidth = 90 .OnAction = "MyCombo" End With Set NewCombo = Nothing Set MyBar = Nothing Set MyControl = Nothing End Sub Sub MyCombo() Set MyControl = CommandBars.FindControl(Type:=msoControlComboBox, Tag:="MyMenu", Visible:=True) Sheets(MyControl.Text).Select Set MyControl = Nothing End Sub Sub DelMyMenu() Set MyControl = CommandBars.FindControl(Type:=msoControlComboBox, Tag:="MyMenu", Visible:=True) MyControl.Delete Set MyControl = Nothing End Sub Sub Auto_Close() DelMyMenu End Sub

excel sayfasının isteğe göre kısıtlanması

ID : 838
ISLEM : excel sayfasının isteğe göre kısıtlanması
MAKRO KODU : Sayfada herhangi bir işlem yapmanıza izin vermez. sadece "a1" ile "p40" arasını gösterir. Menü aşağı-yukarı ve sağa-sola scrollunu kullanmanıza 'izin vermez. Option Explicit Private Sub Workbook_Open() Sheets("Anasayfa").Select Sheets("Anasayfa").Range("a1:p40").ClearContents Sheets("Anasayfa").ScrollArea = "c5" End Sub

excel sayfasinda tüm sayfalari bir düğme ile yazdirmak

ID : 839
ISLEM : excel sayfasinda tüm sayfalari bir düğme ile yazdirmak
MAKRO KODU : Sub yazdir() For a=1 To sheets.count sheets(a).printout Next End Sub

excel sayfasinda yazdiklarimi text'e çevirmek

ID : 840
ISLEM : excel sayfasinda yazdiklarimi text'e çevirmek
MAKRO KODU : Merhaba,C Diskinde Veri adlı bir klasör aç.Sen Masa üstü istemiştin ozaman c:\Windows\Desktop olarak aşağıdaki yolu değiştirirsin..Daha sonra Excelinde A1:K10 Veri aralığına gerekli bilgileri gir.Ve Modüle şu kodları yapıştır. Kod: Sub txtaktar() MsgBox "Dosya Hazırlanıyor" Dim LastRowA As Integer Dim veri1 As String Dim veri2 As String Dim veri3 As String Dim veri4 As String Dim veri5 As String Dim veri6 As String Dim veri7 As String Dim veri8 As String Dim veri9 As String Dim veri10 As String Dim veri11 As String Dim veri12 As String Dim veri13 As String Dim veri14 As String Dim i As Integer Open "C:\Veri\Deneme.txt" For Output As #1 LastRowA = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row For i = 1 To LastRowA veri1 = Cells(i, 1).Text veri2 = Cells(i, 2).Text veri3 = Cells(i, 3).Text veri4 = Cells(i, 4).Text veri5 = Cells(i, 5).Text veri6 = Cells(i, 6).Text veri7 = Cells(i, 7).Text veri8 = Cells(i, 8).Text veri9 = Cells(i, 9).Text veri10 = Cells(i, 10).Text veri11 = Cells(i, 11).Text veri12 = Cells(i, 12).Text veri13 = Cells(i, 13).Text veri14 = Cells(i, 14).Text Print #1, veri1; " "; veri2; " "; veri3; " "; veri4; " "; veri5; " "; veri6; " "; veri7; " "; veri8; " "; veri9; " "; veri10; " "; veri11; " "; veri12; " "; veri13; " "; veri14 Next i Close #1 Sheets("Sayfa1").Select Range("A1").Select End Sub Daha fazla veri aktarılacaksa 14'den sonra ilave edin..Ayrıca bu aktardığın verileri herhangi bir proğrama adapte edeceksen karakter sayılarına dikkat et.Kolay Gelsin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir