Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


ıf mantığı

ID : 1171
ISLEM : ıf mantığı
MAKRO KODU : Sub OZamanSizeİfinMantığınıAnlatayımSizÇözümleyin() If [A1].Value >= 1 Then [B1].Value = 1 'Eğer A1 >= ise 1 e [B1]=1 yaz If [A1].Value >= 2 And [A1].Value -

ıf, else

ID : 1172
ISLEM : ıf, else
MAKRO KODU : hücrenin a1 hücresi, 'hücre değeri + ise "hücrede + işareti var" değil ise "hücrede + işareti yok" 'mesajını vermek istediğimizi varsayarsak. If cells(1,1) = "+" Then msgbox "hücrede + işareti var" Else msgbox "hücrede + işareti yok" End If

ınputbox ile sayfa ekleme ve adlandırma

ID : 1173
ISLEM : ınputbox ile sayfa ekleme ve adlandırma
MAKRO KODU : Sub NeuesTabBlatt() Dim NewName As String ActiveSheet.Copy Before:=Sheets(1) 'ganz links anordnen 'ActiveSheet.Copy Before:=ActiveSheet 'links neben Original anordnen NewName = InputBox("Geben Sie einen Tabellenblattnamen ein") On Error Resume Next ActiveSheet.Name = NewName End Sub

ınputbox'ta cancel ile textbox'a değer atamak

ID : 1174
ISLEM : ınputbox'ta cancel ile textbox'a değer atamak
MAKRO KODU : Sub a() b = InputBox("aaaa") If b = "" Then [a1]=1 End If End Sub

ınputbox'ta cancel seçilirse

ID : 1175
ISLEM : ınputbox'ta cancel seçilirse
MAKRO KODU : Aşağıdaki kod sanırım işinizi görecektir. Cancel butonuna bastığınızda A1 hücresine 1 yazar;"[a1]=1" yazan yere kendi kodunuzu yazınız. selamlar Kod: Sub a() b = InputBox("aaaa") If b = "" Then [a1]=1 End If End Sub

ıp numarasını bulan makro

ID : 1176
ISLEM : ıp numarasını bulan makro
MAKRO KODU : Private Declare Function apiGetUserName Lib _ "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _ (ByVal lpBuffer As String, _ nSize As Long) _ As Long ' Sub Auto_Close() Sheets(1).Range("A1") = "Son Kullanıcı :" Sheets(1).Range("B1") = fGetUserName Sheets(1).Range("C1") = Now End Sub ' Function fGetUserName() As String Dim lngLen As Long, lngRet As Long Dim strUserName As String strUserName = String$(254, 0) lngLen = 255 lngRet = apiGetUserName(strUserName, lngLen) If lngRet Then fGetUserName = Left$(strUserName, lngLen - 1) End If End Function

iç ıçe 12 tane eğer

ID : 1177
ISLEM : iç ıçe 12 tane eğer
MAKRO KODU :

iç ıçe 17 tane if kullanmak

ID : 1178
ISLEM : iç ıçe 17 tane if kullanmak
MAKRO KODU : Sub a() If [A1] = 1 Then [A2].Value = 1 ElseIf [A1] = 2 Then [A2].Value = 2 ElseIf [A1] = 3 Then [A2].Value = 3 ElseIf [A1] = 4 Then [A2].Value = 4 ElseIf [A1] = 5 Then [A2].Value = 5 ElseIf [A1] = 6 Then [A2].Value = 6 ElseIf [A1] = 7 Then [A2].Value = 7 ElseIf [A1] = 8 Then [A2].Value = 8 ElseIf [A1] = 9 Then [A2].Value = 9 ElseIf [A1] = 10 Then [A2].Value = 10 ElseIf [A1] = 11 Then [A2].Value = 11 ElseIf [A1] = 12 Then [A2].Value = 12 ElseIf [A1] = 13 Then [A2].Value = 13 ElseIf [A1] = 14 Then [A2].Value = 14 ElseIf [A1] = 15 Then [A2].Value = 15 ElseIf [A1] = 16 Then [A2].Value = 16 ElseIf [A1] = 17 Then [A2].Value = 17 End If End Sub

iç ıçe eğer komutu

ID : 1179
ISLEM : iç ıçe eğer komutu
MAKRO KODU : Sub deneme() MsgBox (IIf(IIf(Range("I2").Value = Range("E2").Value, Range("G2").Value - Range("F2"), (Range("G2").Value - Range("F2").Value) - Range("A500").Value) > 0, IIf(Range("I2").Value = Range("E2").Value, Range("G2").Value - Range("F2"), (Range("G2").Value - Range("F2").Value) - Range("A500").Value), 0)) End Sub

if lerden sadece biri çalişiyor?

ID : 1180
ISLEM : if lerden sadece biri çalişiyor?
MAKRO KODU : Merhaba aşağıdaki kodda if lerden sadece birini çalıştırıyor eğer > Range("m6") Then UserForm1.Label3.Caption = "x" End If If Range("L6") -

iki hücrenin formül sonucu farkli olduğu zaman msgbox u

ID : 1181
ISLEM : iki hücrenin formül sonucu farkli olduğu zaman msgbox u
MAKRO KODU : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If [a10].Value [c10].Value Then MsgBox ("Girdiğiniz rakamlar farklı") End Sub Bu ilk sorunuza cevap olabilir. Çalışmanız ne şekilde tam bilemiyorum ama sanki Koşullu Biçimlendirme daha çok işinizi görür gibi geldi bana. C sütununu seçip Biçim>Koşullu Biçimlendirme>eşit değil>=a1 deyip biçim ayarından da rengini değiştirseniz hem eşit olmayan hücreyi hem de toplamın eşit olup olmadığını görürsünüz. Üstelik Tamam'a tıklama olmadan hemen düzeltme yapabilirsiniz. -

iki saat arasındaki farkı dakika formatında yazmak

ID : 1182
ISLEM : iki saat arasındaki farkı dakika formatında yazmak
MAKRO KODU : Public cik As Integer 'Bu kısım kodlarınızın en başında olmalı. Private Sub UserForm_Activate() Do Label9 = format(Now, "dd.mm.yyyy hh,mm,ss") bugün.Value = format(Date, "dddd") tarih.Value = format(Now, "dd,mm,yyyy") saat.Value = format(Time, "hh,mm") DoEvents Loop While cik 1 End Sub Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) cik = 1 Unload Me End Sub -

iki tarih arasını listele

ID : 1183
ISLEM : iki tarih arasını listele
MAKRO KODU : ‘A1 de başlangıç, A2 de bitiş tarihi, sayfa2 A1 den itibaren aşağıya doğru günleri yazar başlangıç ve bitiş tarihi de dahil Sub Listele() Baslangic = Sheets("Sayfa1").Range("A1").Value Bitis = Sheets("Sayfa1").Range("A2").Value Gun = Baslangic Satir = 1 Do Sheets("Sayfa2").Cells(Satir, 1).Value = Gun Gun = Gun + 1 Satir = Satir + 1 Loop While Gun -

iki tarih arasını listele

ID : 1184
ISLEM : iki tarih arasını listele
MAKRO KODU : ‘A1 de başlangıç, B1 de bitiş tarihi, A2 den itibaren aşağıya doğru günleri yazar başlangıç ve bitiş tarihi hariç Private Sub CommandButton1_Click() Dim i, j As Integer j = Worksheets("Sayfa1").Range("B1") - Worksheets("Sayfa1").Range("A1") If j -

iki tarih arasindaki verilerin listbox1 'e aktarilmasi

ID : 1185
ISLEM : iki tarih arasindaki verilerin listbox1 'e aktarilmasi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim x As Date For i = 2 To Sheets("EVRAK DEFTERİ").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row x = Sheets("EVRAK DEFTERİ").Cells(i, 3) If x >= CDate(ComboBox1.Value) And x -

iki tarih arasini süz ve

ID : 1186
ISLEM : iki tarih arasini süz ve
MAKRO KODU : Range("AZ2:BC65536").ClearContents Set ad = Sheets("DATA") sat = WorksheetFunction.CountA(ad.Range("A2:A65536")) c = 0 d = 0 For satr = 2 To sat + 2 If ad.Cells(satr, 2).Value >= CDate(TextBox1.Value) And ad.Cells(satr, 2).Value -

ilgili sayfaya gitme

ID : 1187
ISLEM : ilgili sayfaya gitme
MAKRO KODU : Gitmek İstenilen Sayfalara Bir Buton ekleyin.Sayfaların adları Ana Sayfa ve UL185213 olsun.Modülede şu kodları yazın Kod: Sub UL185213() Sheets("UL185213").Select Range("A1").Select End Sub UL185213 Sayfasınada aynı butondan ekleyin. Modülede Kod: Sub anasayfa() Sheets("Ana Sayfa").Select Range("A1").Select End Sub

ilk açilişta optionbutton1 işaretli olsun

ID : 1188
ISLEM : ilk açilişta optionbutton1 işaretli olsun
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() OptionButton1.Value = True End Sub

ilk boş hücreyi seçer

ID : 1189
ISLEM : ilk boş hücreyi seçer
MAKRO KODU : Range("A1").select Do While Not IsEmpty(ActiveCell) ActiveCell.Offset(1, 0).Select Loop '----------------- 'A1 dolu ise A2 yi seçecektir, oda dolu ise A3 ü ... 'Kaydınızı sıra ile kaydedebilirsiniz.

ilk harf büyük diğerleri küçük (yazım düzeni)

ID : 1190
ISLEM : ilk harf büyük diğerleri küçük (yazım düzeni)
MAKRO KODU : Sub SentenceCase() For Each cell In Selection.Cells s = cell.Value Start = True For i = 1 To Len(s) ch = Mid(s, i, 1) Select Case ch Case "." Start = True Case "?" Start = True Case "a" To "z" If Start Then ch = UCase(ch): Start = False Case "A" To "Z" If Start Then Start = False Else ch = LCase(ch) End Select Mid(s, i, 1) = ch Next cell.Value = s Next End Sub

ilk harfler büyük yazım düzeni

ID : 1191
ISLEM : ilk harfler büyük yazım düzeni
MAKRO KODU : Sub TitleCase() Dim cell As Range For Each cell In Selection.Cells If cell.HasFormula = False Then cell = Application.Proper(cell) End If Next End Sub

ilk satıra yaztığım tarihe bakarak tek bir hareket ile o aya ait çalışma günlerini aşağıya doğru diğer hücrelere açmak. yani aradaki tatil günlerini otomatik olarak yok saymak veya,sayfa açmak için kullandığım makroda düğmeye tıkladığımda c1 hücresine bak

ID : 1192
ISLEM : ilk satıra yaztığım tarihe bakarak tek bir hareket ile o aya ait çalışma günlerini aşağıya doğru diğer hücrelere açmak. yani aradaki tatil günlerini otomatik olarak yok saymak veya,sayfa açmak için kullandığım makroda düğmeye tıkladığımda c1 hücresine bak
MAKRO KODU : Sub sayfaolustur() Application.ScreenUpdating = False ad = ActiveSheet.Name tarih = [c1] [c:c].ClearContents songun = Day(DateSerial(Year(tarih), Month(tarih) + 1, 1) - 1) For a = 1 To songun deg = Weekday(DateSerial(Year(tarih), Month(tarih), a), vbMonday) If deg -

imlecin boş hücreyi atlamasi

ID : 1193
ISLEM : imlecin boş hücreyi atlamasi
MAKRO KODU : Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 And IsEmpty(Target.Next) Then Target.Offset(0, 2).Select End Sub

imlecin üç hücre atlamasi

ID : 1194
ISLEM : imlecin üç hücre atlamasi
MAKRO KODU : Üç hücre atlayıp 4 üncü hücre seçilecek sanırım Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, [c1:c20]) Is Nothing Then Exit Sub If Target 0 Then Target.Offset(0, 4).Select End Sub -

imleç textbox4'te iken textbox6'ya veya textbox7'ye tıklansa bile imleç textbox5'e gider

ID : 1195
ISLEM : imleç textbox4'te iken textbox6'ya veya textbox7'ye tıklansa bile imleç textbox5'e gider
MAKRO KODU : Private Sub TextBox4_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox5.SetFocus End Sub Private Sub TextBox4_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then TextBox5.SetFocus ElseIf KeyCode = 40 Then TextBox5.SetFocus End If End Sub

indis hücredekinin vba kodu

ID : 1196
ISLEM : indis hücredekinin vba kodu
MAKRO KODU : Sub indistest2() sonuc = WorksheetFunction.Index(Sheets("tablo").Range("A1:G16"), _ WorksheetFunction.Match(Sheets("tablo").Range("K1"), _ Sheets("tablo").Range("A1:A16"), 0), _ WorksheetFunction.Match(Sheets("tablo").Range("L1"), _ Sheets("tablo").Range("A1:G1"), 0)) MsgBox (sonuc) End Sub

indis işlevinin vba kodu olarak karşiliği

ID : 1197
ISLEM : indis işlevinin vba kodu olarak karşiliği
MAKRO KODU : Hüseyin bey verdiğiniz her iki kodda gayet güzel çalışıyor. Her ikisinide kullanmam mümkün,fakat tercihimi birinci koddan yana kullanıyorum. Vermiş olduğunuz kodda bazı değişiklikler yaparak tek satıra kadar indirdim, belki bu kısaltmadan istifade eden arkadaşlar olur düşüncesiyle kodun kısaltılmış halini veriyorum. selamlar visual basic kodu: Sub indisdene() sonuc = Cells(Range("A2:A16").Find([K1]).Row, Range("B1:G1").Find([L1]).Column).Value MsgBox (sonuc) End Sub

indis vba kodu

ID : 1198
ISLEM : indis vba kodu
MAKRO KODU : Sub indisdene() sonuc = Cells(Range("A2:A16").Find([K1]).Row, Range("B1:G1").Find([L1]).Column).Value MsgBox (sonuc) End Sub

indisin vba makrosu hakkinda

ID : 1199
ISLEM : indisin vba makrosu hakkinda
MAKRO KODU : Sub dene() MsgBox WorksheetFunction.Index([ADI], 2) End Sub

input ile sayfa kopyalama

ID : 1200
ISLEM : input ile sayfa kopyalama
MAKRO KODU : Sub inputsheetcopy() Dim TBName$, WBName$ TBName = InputBox("Blattname:") If TBName = "" Then Exit Sub WBName = InputBox("Dateiname:") If WBName = "" Then Exit Sub Worksheets(TBName).Copy ActiveWorkbook.SaveAs WBName ActiveWorkbook.Close End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir