Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


listbox a sadece dolu hücreleri alma

ID : 1411
ISLEM : listbox a sadece dolu hücreleri alma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Dim myrange As Range Dim myrange As Range Set myrange = Range("A1:A200") For Each c In myrange If c.Value = ListBox1.Value Then TextBox1.Value = ListBox1.Value & c.Value.Offset(1, 0).Value End If Next End Sub

listbox a sayfa isimlerini alma

ID : 1412
ISLEM : listbox a sayfa isimlerini alma
MAKRO KODU : Sub sayfa_isimleri_yaz() Sheets.Add i = 1 s = ActiveSheet.Name For Each sht In ActiveWorkbook.Sheets Sheets(s).Cells(i, 1).Value = sht.Name ’ListBox1.AddItem sht.Name bu da listboxa yazar i = i + 1 Next sht End Sub

listbox daki herhangi bir kolon değerlerinin toplamını textboxta gösterme

ID : 1413
ISLEM : listbox daki herhangi bir kolon değerlerinin toplamını textboxta gösterme
MAKRO KODU : ‘listbox1 in 4. kolonunun toplamını textbox1 de Private Sub UserForm_Initialize() For i = 1 To ListBox1.ListCount - 1 T1 = ListBox1.List(i - 1, 3) + T1 ’buradaki 3, 4.kolon numarasıdır. Ona göre 1 eksiğini alınız Next i TextBox1 = T1 End Sub

listbox format sorunu

ID : 1414
ISLEM : listbox format sorunu
MAKRO KODU : bu listbox'a değerleri nasıl aktardığınıza göre değişir. örneğin Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.RowSource = "Sayfa1!a1: a10" End Sub

listbox hk

ID : 1415
ISLEM : listbox hk
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() ListBox1.RowSource = "Sayfa1!a3:g8" 'lisbox'ta gösterilecek hücre aralığı ListBox1.ColumnCount = 7 ' lisbox'ta ki sütun sayısı End Sub

listbox index numarasını öğrenme

ID : 1416
ISLEM : listbox index numarasını öğrenme
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Click() MsgBox ListBox1.ListIndex'sıra numaralı olarak sayfadan aldırıyorsanız eşit olması için +1 eklemelisiniz. End Sub

listbox indexlerinin aynı anda seçilmesi

ID : 1417
ISLEM : listbox indexlerinin aynı anda seçilmesi
MAKRO KODU : Private Sub Listbox1_Click() ListBox2.ListIndex = ListBox1.ListIndex End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Sheets("sayfa9").Activate ListBox1.RowSource = "Sayfa9!B1:B5" ListBox2.RowSource = "Sayfa9!C1:C5" End Sub

listbox özellikleri

ID : 1418
ISLEM : listbox özellikleri
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A1:A10" 'lisbox'ta gösterilecek hücre aralığı ListBox1.ColumnCount = 5 ' lisbox'ta ki sütun sayısı ListBox1.ColumnWidths = 100 & ";" & 70 'lisbox'taki sütunların genişliği End Sub

listbox tan seçilen hücreyi silmek.

ID : 1419
ISLEM : listbox tan seçilen hücreyi silmek.
MAKRO KODU : ListBoxa verileri RowSource özelliği ile alıyorsanız silmeniz birşey ifade etmiyecektir.Asıl Sayfadaki Bilgileri silmeniz gerekmektedir.Bunun İçin Þöyle yapmanı tavsiye ederim.Kodları kendine düzenlersin. Kod: 'ListBox özellikleri belirleniyor Private Sub UserForm_Initialize() a = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Sayfa1").Range("A2:A65536")) + 1 ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A2:D" & a ListBox1.ColumnCount = 4 ListBox1.ColumnHeads = True ListBox1.ColumnWidths = "50;100;150;200" End Sub 'ListBox'dan seçilen aktif hücre oluyor Private Sub ListBox1_Click() Dim i As Integer For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1 If ListBox1.Selected(i) = True Then Sheets("Sayfa1").Select Sheets("Sayfa1").Range("A" & ListBox1.ListIndex + 2).Select End If Next End Sub 'ListBox Çift Tıklandığında Aktif Satır Siliniyor Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Selection.EntireRow.Delete End Sub

listbox ve combobox a veri girmek

ID : 1420
ISLEM : listbox ve combobox a veri girmek
MAKRO KODU : Bunun için userforma aşağıdaki kodu yazmak gerekir,combobox a veri almak tek satırda rowsource komutu ile halledilir. Buna karşın listboxta alınacak veri aralığını tanımlamak yetmez,en azından veri sayısınında belirtilmesi gerekir. Ayrıca ekteki örneğide inceleyiniz. visual basic kodu: -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.RowSource = "sayfa1!A1:A10" 'combobox1'e sayfa1 deki A1:A10 aralığındaki değerleri atar ListBox1.RowSource = "sayfa1!A2:B10" 'listbox1'e sayfa1 deki A2:B10 aralığındaki değerleri atar ListBox1.ColumnHeads = True 'listboxta sütun başlıklarını görünür hale getirir burada başlık A1:B1 aralığıdır. ListBox1.ColumnCount = 2 'sütun sayısı-kaç veri varsa o kadar sütun açılmalıdır ListBox1.ColumnWidths = "40;40" 'açılan sütunların genişlikleri. End Sub

listbox ve combobox'taki boşluklar

ID : 1421
ISLEM : listbox ve combobox'taki boşluklar
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() For i = 1 To [b65536].End(3).Row If Cells(i, 2) = "" Then GoTo 10 ListBox1.AddItem (Cells(i, 2)) 10 Next End Sub Yine rowsource ile almak isterseniz aşağıdaki gibi en son dolu hücreyide tanıtabilirsiniz. visual basic kodu: Private Sub UserForm_Initialize() listbox1.rowsource="sayfa1!b1:b" & [sayfa1!b65536].end(3).row End Sub

listbox veya combobox başlik formati

ID : 1422
ISLEM : listbox veya combobox başlik formati
MAKRO KODU : combobox için görünecek satır sayısı için aşağıdaki kodu kullanın. ComboBox1.ListRows = 5 Listebox açılır kutu olmadığı için böyle bir özellik yoktur,sadece yüksekliğini aşağıdaki kod ile değiştirebilirsiniz. ListBox1.Height = 50 her iki koduda UserForm_Initialize olayına yazabilirsiniz.

listbox1 in içindeki bütün verileri excel sayfasina yazdirma

ID : 1423
ISLEM : listbox1 in içindeki bütün verileri excel sayfasina yazdirma
MAKRO KODU : Aşağıdaki kodu deneyin. Listboxtaki verileri sayfa2 ye aktarır. visual basic kodu: Private Sub CommandButton1_Click() Set s1 = Sheets("sayfa2") sat = ListBox1.ListCount sut = ListBox1.ColumnCount s1.Range(s1.Cells(1, 1), s1.Cells(sat, sut)) = ListBox1.List End Sub

listbox1.rowsource sorunu

ID : 1424
ISLEM : listbox1.rowsource sorunu
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() satır = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row kolon = Cells(1, 256).End(xlToLeft).Column bbb = Cells(satır, kolon).Address ListBox1.RowSource = "veri!A2:" & bbb End Sub

listbox1'de değişken

ID : 1425
ISLEM : listbox1'de değişken
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Click() On Error Resume Next 'hata durumunda hatayı pas geçmesini sağlar TextBox1 = "" 'textbox1 deki veriyi siler a = Sheets("PerBil").Range("D5:D34").Find(ListBox1.Value).Row 'listbox1 de seçilen ismin, Perbil sayfasındaki D5:D34 aralığında yerini bulur ve satır değerini a değişkenine atar For sira = 8 To 52 'döngü başlangıcı Perbil sayfasının 8(H sütunu) den başlayarak 52(AZ sütunu) ye kadar sütunların taranmasını sağlar If sira -

listboxa alınan adreslerin başına ' karakteri koy

ID : 1426
ISLEM : listboxa alınan adreslerin başına ' karakteri koy
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Dim shttemp As Worksheet For Each shttemp In ActiveWorkbook.Worksheets ListBox1.AddItem "'" & shttemp.Name & "'!A1" Next End Sub

listboxa çift tıklayarak satırdan ve listboxtan silme

ID : 1427
ISLEM : listboxa çift tıklayarak satırdan ve listboxtan silme
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) ListBox1.RemoveItem ListBox1.ListIndex Rows(ListBox1.ListIndex + 1).Delete End Sub

listboxa çift tıklayınca textboxa listbox kolonlarındaki değerleri alma

ID : 1428
ISLEM : listboxa çift tıklayınca textboxa listbox kolonlarındaki değerleri alma
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) 'ListBox'a tıkladığımızda değerleri textbox'lara alıyoruz. TextBox2 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) TextBox3 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 2) TextBox4 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 3) TextBox5 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 4) TextBox6 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 5) TextBox7 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 6) TextBox8 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 7) TextBox9 = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 8) End Sub

listboxa hücreden dolu olanları alma

ID : 1429
ISLEM : listboxa hücreden dolu olanları alma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Activate() X = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Sayfa1").Range("A2:A65536")) + 1 ListBox1.RowSource = "Sayfa1!b2:b" & X End Sub

listboxa sayfa ile birlikte hücre tam adresini alma

ID : 1430
ISLEM : listboxa sayfa ile birlikte hücre tam adresini alma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() Dim i As Long For i = 1 To Worksheets.Count With Me.ListBox1 .AddItem Sheets(i).Name & "!A1" End With Next i Me.ListBox1.ListIndex = 0 End Sub

listboxa sütundan veri aldırma

ID : 1431
ISLEM : listboxa sütundan veri aldırma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.ColumnCount = 5 ListBox1.RowSource = "TABLO!A2:S4" ListBox1.ColumnHeads = True End Sub

listboxa veri aldırma

ID : 1432
ISLEM : listboxa veri aldırma
MAKRO KODU : ListBox'a aktarılacak veriler aktif sayfada A sütununda ise ve UserForm üzerinde 1 adet ListBox, 1 adet CommandButton varsa; Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.RowSource = "A1:A" & Cells(65536, 1).End(xlUp).Row ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectMulti ListBox1.ListStyle = fmListStyleOption End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Dim i As Long, x As Long Dim MyArray() For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1 If ListBox1.Selected(i) = True Then ReDim Preserve MyArray(x) MyArray(x) = ListBox1.List(i) x = x + 1 End If Next For i = LBound(MyArray) To UBound(MyArray) MsgBox "Secilen deger -" & i + 1 & ": " & MyArray(i) Next Erase MyArray End Sub

listbox'in 2nci kolonunu nasil yazdirabilirim?

ID : 1433
ISLEM : listbox'in 2nci kolonunu nasil yazdirabilirim?
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Range("D1") = ListBox1.Column(0) Range("E1") = ListBox1.Column(1) Range("F1") = ListBox1.Column(2) End Sub 'veya; Private Sub ListBox1_Click() Range("D1") = ListBox1.Column(0) Range("E1") = ListBox1.Column(1) Range("F1") = ListBox1.Column(2) End Sub

listboxla dosya açma kapama silme

ID : 1434
ISLEM : listboxla dosya açma kapama silme
MAKRO KODU : x = listbox1 Açma : Workbooks.Open ("Dosya yolu" & x) Kapama : Workbooks(x).Close SaveChanges:=True/False Silme : Kill ("Dosya yolu" & x)

listboxla süzme işlemi

ID : 1435
ISLEM : listboxla süzme işlemi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Range("a1").AutoFilter Field:=1 End Sub Private Sub ListBox1_Change() Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=ListBox1.Value End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Sheets("Sayfa9").Activate a = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) For i = 2 To a ListBox1.AddItem Cells(i, 1) Next ListBox1.ColumnCount = 4 ListBox1.ColumnWidths = "35,35,35,35" ListBox1.RowSource = "Sayfa9!a1:d5" End Sub Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) Range("a1").AutoFilter Field:=1 Selection.AutoFilter End Sub

listboxta a, al şeklinde sıralama, textboxta sıralayarak

ID : 1436
ISLEM : listboxta a, al şeklinde sıralama, textboxta sıralayarak
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() TextBox1.Value = UCase(TextBox1.Value) Dim i As Integer ListBox1.Clear For i = 1 To Worksheets.Count - 9 If Left(Worksheets(i).Name, Len(TextBox1)) = TextBox1 Then ListBox1.AddItem Worksheets(i).Name End If Next End Sub

listboxta dolu hürecelwein listelenmesi

ID : 1437
ISLEM : listboxta dolu hürecelwein listelenmesi
MAKRO KODU : A:A200 Hücrelerindeki verilerden listbox a sadece dolu hücreleri alır. (boş hücreler gözükmez) Kod: Private Sub UserForm_Initialize() Dim myrange As Range Dim myrange As Range Set myrange = Range("A1:A200") For Each c In myrange If c.Value = ListBox1.Value Then TextBox1.Value = ListBox1.Value & c.Value.Offset(1, 0).Value End If Next End Sub

listboxta ilk sayfanın görünmemesi

ID : 1438
ISLEM : listboxta ilk sayfanın görünmemesi
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() On Error Resume Next Dim g As Integer Dim i As Integer For i = 2 To Worksheets.Count '3olursa ilk 2 sayfa gözükmez ListBox1.AddItem Worksheets(i).Name Next i End Sub

listboxta kitaptaki sayfaların listelenmesi

ID : 1439
ISLEM : listboxta kitaptaki sayfaların listelenmesi
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Activate() For Each Ws In Worksheets frmlis.ListBox1.AddItem Ws.Name Next End Sub

listboxta listeleme

ID : 1440
ISLEM : listboxta listeleme
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Activate() Me.ListBox1.AddItem "Deniz" Me.ListBox1.AddItem "Derya" Me.ListBox1.AddItem "İsmail" Me.ListBox1.AddItem "Hülya" Me.ListBox1.AddItem "Emel" Me.ListBox1.AddItem "Ayşe" End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir