Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


listboxta sayfadan veri alma

ID : 1441
ISLEM : listboxta sayfadan veri alma
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A1:A10" 'lisbox'ta gösterilecek hücre aralığı ListBox1.ColumnCount = 5 ' lisbox'ta ki sütun sayısı ListBox1.ColumnWidths = 100 & ";" & 70 'lisbox'taki sütunların genişliği End Sub

listboxta seçilen satırın silinmesi

ID : 1442
ISLEM : listboxta seçilen satırın silinmesi
MAKRO KODU : ListBox özellikleri belirleniyor Private Sub UserForm_Initialize() a = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Sayfa1").Range("A2:A65536")) + 1 ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A2:D" & a ListBox1.ColumnCount = 4 ListBox1.ColumnHeads = True ListBox1.ColumnWidths = "50;100;150;200" End Sub 'ListBox'dan seçilen aktif hücre oluyor Private Sub ListBox1_Click() Dim i As Integer For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1 If ListBox1.Selected(i) = True Then Sheets("Sayfa1").Select Sheets("Sayfa1").Range("A" & ListBox1.ListIndex + 2).Select End If Next End Sub 'ListBox Çift Tıklandığında Aktif Satır Siliniyor Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Selection.EntireRow.Delete End Sub

listboxta sütun ve hücrelerin gösterilmesi

ID : 1443
ISLEM : listboxta sütun ve hücrelerin gösterilmesi
MAKRO KODU : Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.ColumnHeads = True ListBox1.ColumnCount = 50 ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A1:AG200" End Sub

listboxta tıklama ile textboxlara aldırma

ID : 1444
ISLEM : listboxta tıklama ile textboxlara aldırma
MAKRO KODU : ‘A dan D ye kadar veri yaz ve gör Private Sub ListBox1_Click() Dim x As Integer x = Sheets("Sayfa1").Range("a:a").Cells.Find(What:=ListBox1, LookIn:=xlValues).Row TextBox1.Value = ListBox1 TextBox2 = Sheets("Sayfa1").Cells(x, 2) TextBox3 = Sheets("Sayfa1").Cells(x, 3) End Sub Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A1: A500" End Sub

listboxta toplam alma

ID : 1445
ISLEM : listboxta toplam alma
MAKRO KODU : Private Sub çalıştır_Click() ListBox1.Clear ListBox2.Clear Dim i, r, y As Integer Dim s As String Dim q As Date q = ilk For r = 4 To WorksheetFunction.CountA(Range("C4:C62")) + 1 If Cells(r, 3).Value = q Then ListBox1.AddItem Cells(r, 6).Value ListBox2.AddItem Cells(r, 7).Value TotalCredit = TotalCredit + Cells(r, 7).Value End If Next r ListBox1.AddItem "TOPLAM :" & TotalCredit & " KİŞİ KALACAK" ListBox2.AddItem "TOPLAM :" & TotalCredit & " KİŞİ KALACAK" End Sub

listboxtaki addıtem i yeniden adlandırma

ID : 1446
ISLEM : listboxtaki addıtem i yeniden adlandırma
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim Pos% Dim Neu$ Neu = InputBox("Neuen Eintrag eingeben:") If Neu = "" Then Exit Sub With ListBox1 Pos = .ListIndex .RemoveItem (.ListIndex) .AddItem Neu, Pos End With End Sub

listboxtaki adrese çift tıklamayla gider ve form kapanır

ID : 1447
ISLEM : listboxtaki adrese çift tıklamayla gider ve form kapanır
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim addy As String addy = ListBox1.Text Unload Me Application.Goto Range(addy) End Sub

listboxtaki adrese çift tıklamayla gider ve form kapanır2

ID : 1448
ISLEM : listboxtaki adrese çift tıklamayla gider ve form kapanır2
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim i As Long, Pos As Long Dim strSheet As String, strAddy As String With Me.ListBox1 For i = 0 To .ListCount - 1 If .Selected(i) Then Pos = i: Exit For Next i If i = .ListCount Then Exit Sub strSheet = Left(.List(i), InStr(1, .List(i), "!") - 1) strAddy = Right(.List(i), Len(.List(i)) - Len(strSheet) - 1) Sheets(strSheet).Activate Range(strAddy).Activate End With Unload Me End Sub

listboxtaki adrese çift tıklamayla gitme

ID : 1449
ISLEM : listboxtaki adrese çift tıklamayla gitme
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 'Check for range addresses If ListBox1.ListCount = 0 Then Exit Sub 'GoTo doubled clicked address Application.Goto Range(ListBox1.Text), True End Sub

listboxtaki adrese çift tıklamayla gitme2

ID : 1450
ISLEM : listboxtaki adrese çift tıklamayla gitme2
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Application.Goto Range(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)) End Sub

listboxtaki adrese tek tıklamayla gitme

ID : 1451
ISLEM : listboxtaki adrese tek tıklamayla gitme
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Click() 'Check for range addresses If ListBox1.ListCount = 0 Then Exit Sub 'GoTo doubled clicked address Range(ListBox1.Text).Parent.Activate Application.Goto Range(ListBox1.Text), True End Sub

listboxtaki hücrenin bulunduğu satırı çift tıklamayla seçer gider ve form kapanır

ID : 1452
ISLEM : listboxtaki hücrenin bulunduğu satırı çift tıklamayla seçer gider ve form kapanır
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Application.Goto Range(ListBox1).EntireRow Unload Me End Sub

listboxtaki kolonun tarih formatı

ID : 1453
ISLEM : listboxtaki kolonun tarih formatı
MAKRO KODU : Format(ListBox1.Column(8), "dd.mm.yyyy")

listboxtaki kolonun tarih formatı

ID : 1454
ISLEM : listboxtaki kolonun tarih formatı
MAKRO KODU : On satırlık bir listboxta tarihlerin ilk sütunda olduğunu varsayarak yazıyorum. For i = 0 To 9 ListBox1.List(i, 0) = Format(ListBox1.List(i, 0), "dd.mm.yyyy") Next i 'Yukarıdaki kodda i satır numarasını, 0 sütun numarasını göstermektedir.

listboxtaki sayıların toplamı textboxta

ID : 1455
ISLEM : listboxtaki sayıların toplamı textboxta
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton8_Click() toplam = 0 For i = 1 To ListBox1.ListCount toplam = toplam + Val(ListBox1.List(i - 1)) Next i TextBox1 = toplam End Sub

listboxtaki verileri çalişma sayfasina nasil aktaririm?

ID : 1456
ISLEM : listboxtaki verileri çalişma sayfasina nasil aktaririm?
MAKRO KODU : sat1=listbox1.listcount sut1=listbox1.columncount sonsat1=[i65536].end(3).row+1 range(cells(sonsat1,"i"),cells(sat1+sonsat1,sut1+9))=listbox1.list sat2=listbox2.listcount sut2=listbox2.columncount sonsat2=[b65536].end(3).row+1 range(cells(sonsat2,"b"),cells(sat2+sonsat2,sut2+2))=listbox2.list

listboxtaki verileri sayfaya aktarma

ID : 1457
ISLEM : listboxtaki verileri sayfaya aktarma
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Set s1 = Sheets("sayfa2") sat = ListBox1.ListCount sut = ListBox1.ColumnCount s1.Range(s1.Cells(1, 1), s1.Cells(sat, sut)) = ListBox1.List End Sub

listboxtaki veriyi enterla seçmek (faresiz yani)

ID : 1458
ISLEM : listboxtaki veriyi enterla seçmek (faresiz yani)
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Change() TextBox1 = ListBox1 End Sub ' Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then ListBox1.SetFocus End Sub

listboxtakileri topla mesaj ver

ID : 1459
ISLEM : listboxtakileri topla mesaj ver
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() z = 0 For i = 1 To ListBox1.ListCount z = z + Val(ListBox1.List(i - 1)) Next i MsgBox z End Sub

listboxtakilerin yeni kitaba kaydı

ID : 1460
ISLEM : listboxtakilerin yeni kitaba kaydı
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim xlApp As Object Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") xlApp.Visible = False Set NewWB = xlApp.Workbooks.Add Set MySh = NewWB.Worksheets(1) nRow = ListBox1.ListCount nColumn = ListBox1.ColumnCount MySh.Range("A1", Cells(nRow, nColumn).Address) = ListBox1.List WBname = "C:\" & (TextBox3.Text) & ".xls" NewWB.SaveAs WBname MsgBox WBname & " Adında Bir Excel Kitabı oluşturulmuştur...", _ vbInformation, "AKD.YAZILIM" xlApp.Quit Set xlApp = Nothing Set MySh = Nothing Set NewWB = Nothing End Sub

listbox'tan combobox'a veri almak

ID : 1461
ISLEM : listbox'tan combobox'a veri almak
MAKRO KODU : Private Sub ListBox1_Click() Userform1.ComboBox1.Value = Userform2.ListBox1.Column(0) End Sub

listbox'tan textbox'a aktarilan değer ayni biçimde çik

ID : 1462
ISLEM : listbox'tan textbox'a aktarilan değer ayni biçimde çik
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = Format(TextBox1, "#,##0.00") End Sub

listboxtan veri silmek

ID : 1463
ISLEM : listboxtan veri silmek
MAKRO KODU : If MsgBox("Seçtiginiz Veri Silinecek,Eminmisiniz?",vbYesNo) = vbYes Then sil = Sheets("DATA").Columns(1).Find(ListBox1.Value).Row Sheets("DATA").Rows(sil).Delete End If

listede 1 den fazla olanların 1 adet olarak listelenmesi

ID : 1464
ISLEM : listede 1 den fazla olanların 1 adet olarak listelenmesi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() On Error GoTo yanlis ListBox1.AddItem (Columns(2).Find(What:=TextBox1, LookAt:=xlWhole)) yanlis: If Err Then MsgBox "Bulamadım!" End Sub

listedekileri excelle gönder

ID : 1465
ISLEM : listedekileri excelle gönder
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim xlApp As Object Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") xlApp.Visible = False Set NewWB = xlApp.Workbooks.Add Set MySh = NewWB.Worksheets(1) nRow = ListBox1.ListCount nColumn = ListBox1.ColumnCount MySh.Range("A1", Cells(nRow, nColumn).Address) = ListBox1.List WBname = "C:\" & (TextBox3.Text) & ".xls" NewWB.SaveAs WBname MsgBox WBname & " Adında Bir Excel Kitabı oluşturulmuştur...", _ vbInformation, "AKD.YAZILIM" xlApp.Quit Set xlApp = Nothing Set MySh = Nothing Set NewWB = Nothing End Sub

listenin en sonuna yapiştirma

ID : 1466
ISLEM : listenin en sonuna yapiştirma
MAKRO KODU : Bunun için benim bildiğim kadarıyla 3 yol mevcut, bunlar; 1-Makro içinde worksheetfunction.CountA kodu ile 2-Cells(65536, 1).End(xlUp).Row kodu ile 3-BAÐ_DEÐ_DOLU_SAY(...) formülünü bir hücreye yazarak burdan aldığınız veri ile

llistede kaç kişi olduğunu bulmanın kısayolu.

ID : 1467
ISLEM : llistede kaç kişi olduğunu bulmanın kısayolu.
MAKRO KODU : Diyelimki Excelde hazırladığımız bir isim listemiz var ve biz bunları A1 hücresi ile A9000 hücreleri arasına kaydediyoruz. Kayıtlı (dolu) hücre sayısını programa aktarırken şu kodu kullanabiliriz: Sub DoluKayitSayisi() Sayi=WorksheetFunction.CountA(Range("A1:A9000")) 'Eğer mesajla almak isterseniz şu koduda ekleyin MsgBox Sayi End Sub

macro çalışırken imlecin hareket etmemesini sağlayan kodlar

ID : 1468
ISLEM : macro çalışırken imlecin hareket etmemesini sağlayan kodlar
MAKRO KODU : Sub imlecidondur() Application.EnableEvents = False Range("a1").Value = "Aşkın" Application.EnableEvents = True End Sub

macro ile koşullu silme

ID : 1469
ISLEM : macro ile koşullu silme
MAKRO KODU : Sub sil() For i = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1 If Trim(Cells(i, 1)) "SARF FİÞİ" And Trim(Cells(i, 1)) "TOPTAN SATIÞ İRSALİYESİ" Then Rows(i & ":" & i).Delete Shift:=xlUp End If Next i End Sub -

macro ile satir açma

ID : 1470
ISLEM : macro ile satir açma
MAKRO KODU : Sub Test() Dim NoB As Long Dim ii As Long Dim i As Integer Dim j As Integer Dim MyRng As Range Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To Worksheets.Count Sheets(i).Select ii = 0 j = 0 NoB = Cells(65536, 2).End(xlUp).Row For ii = NoB To 5 Step -1 If Trim(Cells(ii, 2)) = Trim("Net Miktar") Then Rows(ii + 1).Select For j = 1 To 6 Selection.Insert Shift:=xlDown Next End If Next For ii = 5 To Cells(65536, 2).End(xlUp).Row If Trim(Cells(ii, 2)) = Trim("Smm Satış") Then Rows(ii).Delete Next Next Application.ScreenUpdating = True End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir