Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


açılışta istenilen sayfayı gizleme, kaydetme iptali

ID : 181
ISLEM : açılışta istenilen sayfayı gizleme, kaydetme iptali
MAKRO KODU : Option Explicit Dim InI As Integer Dim ByS As Boolean Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ' Sheets("Sayfa1").Visible = xlVeryHidden aus Dim Mldg As Byte ' ActiveWorkbook.Unprotect ("Passwort") If ActiveWorkbook.Saved Then Worksheets("Sayfa1").Visible = True For InI = Worksheets.Count To 1 Step -1 If Worksheets(InI).Name "Sayfa1" Then Worksheets(InI).Visible = xlVeryHidden Next InI ByS = True ThisWorkbook.Save Else If ByS = True Then Exit Sub Mldg = MsgBox(" Sollen die Veränderungen gespeichertg werden ??", _ vbYesNo + vbQuestion, "Speicher abfrage ?", "", 0) If Mldg = 6 Then Worksheets("Sayfa1").Visible = True For InI = Worksheets.Count To 1 Step -1 If Worksheets(InI).Name "Sayfa1" Then Worksheets(InI).Visible = xlVeryHidden Next InI ByS = True ThisWorkbook.Save Else ByS = True ThisWorkbook.Close False End If End If ' ActiveWorkbook.Protect ("Passwort") End Sub Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) If ByS = False Then Cancel = True MsgBox "Datei kann nur beim schließen gespeichert werden" End If End Sub Private Sub Workbook_Open() ' ActiveWorkbook.Unprotect ("Passwort") For InI = Worksheets.Count To 1 Step -1 Worksheets(InI).Visible = True Next InI Worksheets("Sayfa1").Visible = False ActiveWorkbook.Saved = True ' ActiveWorkbook.Protect ("Passwort") End Sub -

açılışta karşılama ismini yaz hello .... desin

ID : 182
ISLEM : açılışta karşılama ismini yaz hello .... desin
MAKRO KODU : Private Sub Workbook_Open() MsgBox "Hallo " & InputBox("Bitte Namen eingeben:") & "!" End Sub

açılışta makronun kayıt edilmesi ve çalıştırılması

ID : 183
ISLEM : açılışta makronun kayıt edilmesi ve çalıştırılması
MAKRO KODU : Sub Auto_Open() ActiveWorkbook.OnSave = "MacroX" End Sub Sub MacroX() With ActiveSheet.pagesetup .LeftFooter = "&8" + ActiveWorkbook.Path End With End Sub

açılışta msgbox

ID : 184
ISLEM : açılışta msgbox
MAKRO KODU : Programınızı açtığınızda size merhaba demesini istemezmisiniz işte kodlar Sub Auto_Open() Msgbox "Hello" End Sub

açılışta sayfa sayısını mesajla öğrenme

ID : 185
ISLEM : açılışta sayfa sayısını mesajla öğrenme
MAKRO KODU : Sub auto_open() MsgBox ("Toplam ") & ThisWorkbook.Worksheets.Count & (" adet sayfa bulunmaktadır."), vbOKOnly, "pir" End Sub

açılışta sayfanın gösterilmesi ve kapanışta görünmemesi

ID : 186
ISLEM : açılışta sayfanın gösterilmesi ve kapanışta görünmemesi
MAKRO KODU : Sub Auto_Open() Application.Visible = False Worksheets("Sayfa1").Visible = True Worksheets("Sayfa2").Visible = True End Sub Sub Auto_Close() Application.Visible = False Worksheets("Sayfa1").Visible = False Worksheets("Sayfa2").Visible = False ActiveWorkbook.Save End Sub

açılışta tablo korumasını kaldır parolasını sorar

ID : 187
ISLEM : açılışta tablo korumasını kaldır parolasını sorar
MAKRO KODU : Private Sub Workbook_Open() ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True ActiveSheet.EnableAutoFilter = True End Sub

açik dosyanin tekrar

ID : 188
ISLEM : açik dosyanin tekrar
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() On Error GoTo 10 Windows("kayıtlar.xls").Activate MsgBox ("BU DOSYA ZATEN AÇIKTIR") Exit Sub 10 Workbooks.Open Filename:="C:\Belgelerim\kayıtlar.xls" End Sub

açik iki excel dosyasindan sadece birini kapatmak.

ID : 189
ISLEM : açik iki excel dosyasindan sadece birini kapatmak.
MAKRO KODU : Kodu aşağıdaki gibi düzenleyin. Kitap3 yerine kapatacağınız kitabın adını yazın. "Application.Quit " komutu tüm exceli kapatan bir komuttur. Alıntı: Private Sub CommandButton2_Click() Unload Me ActiveWorkbook.Save Windows("Kitap3").Close End Sub

açik olan dosyanin bulunduğu yeri öğrenmek

ID : 190
ISLEM : açik olan dosyanin bulunduğu yeri öğrenmek
MAKRO KODU : A1 hücresine yazdırmak için; Sub dizin() [A1] = ActiveWorkbook.Path End Sub

açik olan tüm excel sayfalarini kayit ederek kapatabiliyoruz..

ID : 191
ISLEM : açik olan tüm excel sayfalarini kayit ederek kapatabiliyoruz..
MAKRO KODU : For Each w In Application.Workbooks w.Save Next w Application.Quit

açiklama formunun adresi

ID : 192
ISLEM : açiklama formunun adresi
MAKRO KODU : AÇIKLAMA FORMUNUN ADRESİ. Private Sub CommandButton11_Click() Load UserForm1 UserForm1.Show End Sub

açiklamayi kapar

ID : 193
ISLEM : açiklamayi kapar
MAKRO KODU : AÇIKLAMA FORMUNU KAPAR. Private Sub CommandButton1_Click() Unload UserForm1 End Sub

açilişta istediğin makronu çalişmasi

ID : 194
ISLEM : açilişta istediğin makronu çalişmasi
MAKRO KODU : sub auto_open() call -

açilişta istediğiniz makro otomatik çal&

ID : 195
ISLEM : açilişta istediğiniz makro otomatik çal&
MAKRO KODU : sub auto_open() call calisacakmakroadi ' Çalışmasını istediğiniz makronun adı ... end sub

açilişta önce user form gelsin

ID : 196
ISLEM : açilişta önce user form gelsin
MAKRO KODU : Sub auto_open() UserForm1.Show End Sub Sub CommanButton1_Click() Application.Visible = True Sheets("Sayfa1").Select UserForm1.Hide End Sub

ad oluşturma penceresi

ID : 197
ISLEM : ad oluşturma penceresi
MAKRO KODU : Sub Dialog_17() Application.Dialogs(xlDialogCreateNames).Show End Sub

ad tanımla penceresi

ID : 198
ISLEM : ad tanımla penceresi
MAKRO KODU : Sub Dialog_20() Application.Dialogs(xlDialogDefineName).Show End Sub

ad tanimli hücrelerin ayri olarak seçimi

ID : 199
ISLEM : ad tanimli hücrelerin ayri olarak seçimi
MAKRO KODU : Range("A1:newrij,b1:sprij").Select

ad ve soyadı karşılaştırarak kayıt yapan kodlar

ID : 200
ISLEM : ad ve soyadı karşılaştırarak kayıt yapan kodlar
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() 'boş geçilemeyeceğini belirten yordam If TextBox1.Text = Empty Then MsgBox ("Ad kısmını boş geçmeyiniz"), vbOKOnly, "Uyarı!!!": Exit Sub Else End If If TextBox2.Text = Empty Then MsgBox ("Soyadı yazmak mecburidir"), , "Uyarı!!!": Exit Sub Else End If 'kayıt kodları pir = False sonsatir = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row For x = 2 To sonsatir If Cells(x, 1) & Cells(x, 2) = TextBox1 & TextBox2 Then pir = True sira = x Exit For End If Next x If pir = False Then Cells(sonsatir + 1, 1) = TextBox1 Cells(sonsatir + 1, 2) = TextBox2 MsgBox (sonsatir + 1 & ". sıraya kaydı yapıldı.") Else MsgBox ("Bu kayıt daha önce girilmiş..." & sira & ". satir") End If End Sub

adlandırılmış hücreleri wb_names sayfasında ayrıntılı listeler

ID : 201
ISLEM : adlandırılmış hücreleri wb_names sayfasında ayrıntılı listeler
MAKRO KODU : Sub Update_Names() ' Define the range that holds the names for your workbook. Set MyNameRange = Sheets("WB_Names").Range("B:B").SpecialCells(xlConstants) n = MyNameRange.Count - 1 Set MyNameRange = MyNameRange.Offset(1, 0).Resize(n, 1) ' Delete all the current names in the workbook. For Each WBname In ActiveWorkbook.Names WBname.Delete Next ' Recreate all the names in the workbook. For Each WBname In MyNameRange NewName = WBname.Text NewRef = WBname.Offset(0, 1).Text ActiveWorkbook.Names.Add Name:=NewName, RefersTo:=NewRef Next ' Display message to acknowledge completion. MsgBox "Workbook names have been updated." End Sub

adres göstererek gizleme

ID : 202
ISLEM : adres göstererek gizleme
MAKRO KODU : Sub AfficheLigneColonne() [A:IV].Select Selection.EntireRow.Hidden = False Selection.EntireColumn.Hidden = False Cells(1, 1).Select End Sub

ağ bağlantınızın adı

ID : 203
ISLEM : ağ bağlantınızın adı
MAKRO KODU : Declare Function nom_ordi Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lbbuffer As String, nsize As Long) As Long Sub nom_de_l_ordinateur() Dim ag As String ag = Space(50) Call nom_ordi(ag, 51) MsgBox Left(ag, InStr(1, ag, Chr(0)) - 1) End Sub

ağ üzerinden diğer kitaptaki makroyu çalıştırma

ID : 204
ISLEM : ağ üzerinden diğer kitaptaki makroyu çalıştırma
MAKRO KODU : lan üzerindeki bir makinedeki bir excel kitabının içindeki makroyu kendi makinenizden çalıştırmak Application.Run "\\makineadi\klasoradi\kitapadi.xls!makroadi" 'eğer kitaplar aynı makine üzerinde ise Application.Run "c:\klasoradi\kitapadi.xls!makroadi"

ağdaki excel dosyasını açma

ID : 205
ISLEM : ağdaki excel dosyasını açma
MAKRO KODU : Workbooks.Open Filename:="\\Hakan\c\Belgelerim\İHRACAT KAYITLI.xls"

aktif bulunan araç çubuklarını sayar, sıralar

ID : 206
ISLEM : aktif bulunan araç çubuklarını sayar, sıralar
MAKRO KODU : Sub DisplayToolBarNumber() Dim i As Integer i = 0 For i = 1 To Application.Toolbars.Count MsgBox Toolbars(i).Name, , "Toolbar " & _ i & " of " & Application.Toolbars.Count Next i End Sub

aktif çalışma kitabı hariç yüm kitapları kapat

ID : 207
ISLEM : aktif çalışma kitabı hariç yüm kitapları kapat
MAKRO KODU : Sub CloseAllButActive() 'based on Tom Ogilvy's postings Dim wkbk As Workbook For Each wkbk In Application.Workbooks If wkbk.Name ActiveWorkbook.Name Then If Windows(wkbk.Name).Visible = True Then 'MsgBox wkbk.Name & " " & Window -

aktif çalışma kitabının adını aktif hücreye yazdırır

ID : 208
ISLEM : aktif çalışma kitabının adını aktif hücreye yazdırır
MAKRO KODU : Sub kitapismi() ActiveCell.Value = ActiveWorkbook.FullName End Sub

aktif çalışma kitabının kaydedilmesi

ID : 209
ISLEM : aktif çalışma kitabının kaydedilmesi
MAKRO KODU : ActiveWorkbook.Save

aktif hücre bldirimi

ID : 210
ISLEM : aktif hücre bldirimi
MAKRO KODU : Sub GetColumnLetter() Dim MyColumn As String, Here As String '// Get the address of the active cell in the current selection. Const msg = "The column letters @ " Here = ActiveCell.Address '// Note Address format is $ -

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir