Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


textboxlar boş geçilmesin

ID : 2161
ISLEM : textboxlar boş geçilmesin
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() if Textbox1.value="" then MsgBox("Textbox1'i Boş Geçemessiniz") Exit sub End if if Textbox2.value="" then MsgBox("Textbox2'i Boş Geçemessiniz") Exit sub End if if Textbox3.value="" then MsgBox("Textbox3'i Boş Geçemessiniz") Exit sub End if if Textbox4.value="" then MsgBox("Textbox4'i Boş Geçemessiniz") Exit sub End if End Sub

textboxlara veri girmeyi zorlamak

ID : 2162
ISLEM : textboxlara veri girmeyi zorlamak
MAKRO KODU : 1. Userform oluşturun 2. İçine iki tane textbox oluşturun 3. Textbox1 nesnesinin Exit olayına Cancel = True yazdığınızda kullanıcı bu nesneyi boş geçemez

textboxlarda tarih toplama

ID : 2163
ISLEM : textboxlarda tarih toplama
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim t1 As Date Dim t2 As Long t1 = TextBox1.Value t2 = TextBox2.Value TextBox3 = Format(t1 + t2, "dd.mm.yyyy") End Sub

textboxlarda toplama

ID : 2164
ISLEM : textboxlarda toplama
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() TextBox1 = Val(TextBox2.Value) + Val(TextBox3.Value) End Sub

textboxlarda yazanları tek textboxta alt alta birleştirmek

ID : 2165
ISLEM : textboxlarda yazanları tek textboxta alt alta birleştirmek
MAKRO KODU : TextBox isimlerini kendinize göre değiştiriniz Private Sub ekle_Click() UserForm2.TextBox1.Value = UserForm2.TextBox1.Value & vbcrlf & TextBox2.Value & vbcrlf & TextBox3.Value End Sub

textboxları hücreye aktarırken arada boşluk bırakmak

ID : 2166
ISLEM : textboxları hücreye aktarırken arada boşluk bırakmak
MAKRO KODU : Range("a1").value= Textbox1.value & " " & Textbox2.value

textboxların boş geçilmemesi

ID : 2167
ISLEM : textboxların boş geçilmemesi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() If TextBox1.Value = "" And TextBox2.Value = "" Then MsgBox "Lütfen Boş Olan Alanları doldurun. Boş olan nesne adı: " & Chr(13) & TextBox1.Name & " " & TextBox2.Name, vbQuestion, "UYARI" Exit Sub End If For x = 1 To 2 If Controls("TextBox" & x).Value = "" Then MsgBox "Lütfen Boş Olan Alanları doldurun. Boş olan nesne adı: " & Chr(13) & Controls("TextBox" & x).Name, vbQuestion, "UYARI" Exit Sub End If Next x End Sub

textboxların boş geçilmemesi

ID : 2168
ISLEM : textboxların boş geçilmemesi
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() If TextBox1 = "" Then BosOge = BosOge & vbLf & TextBox1.Name If TextBox2 = "" Then BosOge = BosOge & vbLf & TextBox2.Name If BosOge "" Then MsgBox "Aşağıdaki alanlar boş:" & BosOge End If End Sub -

textboxların tümüne format tanımlamak

ID : 2169
ISLEM : textboxların tümüne format tanımlamak
MAKRO KODU : 1. Bir adet Class Module açın. ve aşağıdaki kodları yapıştırın. Public WithEvents txt As MSForms.TextBox Private Sub txt_Change() txt = Format(txt, "###,###") End Sub '2.UserForm'un kod sayfasına Dim txtler() As New Class1 Private Sub UserForm_Initialize() Dim kontrol As Control, i As Integer i = 1 For Each kontrol In UserForm1.Controls If Left(kontrol.Name, 7) = "TextBox" Then ReDim Preserve txtler(i) Set txtler(i).txt = kontrol i = i + 1 End If Next End Sub

textboxlarla sayfaya kayıt

ID : 2170
ISLEM : textboxlarla sayfaya kayıt
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() z = Range("A1").End(xlDown).Row + 1 If z > 65000 Then z = 2 Cells(z, 1) = TextBox1 Cells(z, 2) = TextBox2 Cells(z, 3) = TextBox3 Cells(z, 4) = TextBox4 Cells(z, 5) = TextBox5 End Sub

textboxlarla toplama

ID : 2171
ISLEM : textboxlarla toplama
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Dim toplam For i = 1 To 47 Step 3 toplam = toplam + Val(Controls("TextBox" & i)) Next TextBox50.Value = Format(toplam, "###,###") End Sub

textboxlarla toplama 2

ID : 2172
ISLEM : textboxlarla toplama 2
MAKRO KODU : TextBox1= Val(TextBox2.Value) + Val(TextBox3.Value)

textboxta başa 0 sıfır eklemek

ID : 2173
ISLEM : textboxta başa 0 sıfır eklemek
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() TextBox1.Text = Format(TextBox1.Text, "0000") End Sub

textboxta binlik ayıracı 1

ID : 2174
ISLEM : textboxta binlik ayıracı 1
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() Me.TextBox1.Value = Format(Me.TextBox1.Value, "###,###") End Sub

textboxta binlik ayıracı 2

ID : 2175
ISLEM : textboxta binlik ayıracı 2
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() TextBox1 = Format(TextBox1, "###,0") End Sub

textboxta binlik ayıraclı toplama

ID : 2176
ISLEM : textboxta binlik ayıraclı toplama
MAKRO KODU : Bir UserForm üzerine 3 adet TextBox nesnesi ve 1 adet CommandButton nesnesi yerleştirin. Aşağıdaki kodları UserForm'unuzua kopyalayın. Private Sub CommandButton1_Click() Dim t1 As Double Dim t2 As Double t1 = TextBox1.Value t2 = TextBox2.Value TextBox3 = t1 + t2 End Sub Private Sub TextBox1_Change() TextBox1 = Format(TextBox1, "###,0") End Sub Private Sub TextBox2_Change() TextBox2 = Format(TextBox2, "###,0") End Sub

textboxta email sorgulama

ID : 2177
ISLEM : textboxta email sorgulama
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If st = EmailType Then If RTrim(TextBox1.Text) "" Then If InStr(TextBox1.Text, " ") 0 Or InStr(TextBox1.Text, "@") = 0 Or InStr(TextBox1.Text, ".") = 0 Then MsgBox "Geçersiz email adresi !!!", vbInformation ', 'App.Title Exit Sub TextBox1.SetFocus 'Cancel = False 'End If End If End If End If End Sub -

textboxt'a formatlanan sayi hücrede ayni formatta gözük

ID : 2178
ISLEM : textboxt'a formatlanan sayi hücrede ayni formatta gözük
MAKRO KODU : Textbox a bir format tanımlamayın ve command butona aşağıdaki kodu yazarak deneyin. visual basic kodu: -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub CommandButton1_Click() a = TextBox7.Value * 1000 [a1] = a / 1000 [a1].NumberFormat = "General" End Sub

textboxta girişte otomatik büyük harf

ID : 2179
ISLEM : textboxta girişte otomatik büyük harf
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() TextBox1 = StrConv(TextBox1, vbUpperCase) End Sub

textboxta girişte otomatik büyük harf 2

ID : 2180
ISLEM : textboxta girişte otomatik büyük harf 2
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() TextBox1.Value = UCase(TextBox1.Value) [A1]=TextBox1.value End Sub

textboxta girişte otomatik büyük harf 3 (türkçe karakter sorunu için)

ID : 2181
ISLEM : textboxta girişte otomatik büyük harf 3 (türkçe karakter sorunu için)
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() On Error Resume Next [aa1] = "=büyükharf(""" & TextBox1 & """)" [aa1] = "=upper(""" & TextBox1 & """)" TextBox1 = [aa1] End Sub

textboxta girişte otomatik büyük harf 4 (türkçe karakter sorunu için)

ID : 2182
ISLEM : textboxta girişte otomatik büyük harf 4 (türkçe karakter sorunu için)
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() On Error Resume Next TextBox1 = Evaluate("=büyükharf(""" & TextBox1 & """)") TextBox1 = Evaluate("=upper(""" & TextBox1 & """)") End Sub

textboxta kuruş

ID : 2183
ISLEM : textboxta kuruş
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = Format(TextBox1, "###,###.00") End Sub

textbox'ta kuruş 1

ID : 2184
ISLEM : textbox'ta kuruş 1
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = Format(TextBox1, "###,###.00") End Sub

textbox'ta kuruş 2

ID : 2185
ISLEM : textbox'ta kuruş 2
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_LostFocus() TextBox1 = Format(TextBox1, ".##") End Sub

textbox'ta metni iki yana yaslama ve tab özelliği

ID : 2186
ISLEM : textbox'ta metni iki yana yaslama ve tab özelliği
MAKRO KODU : ekli dosyamda textboxa metin girişi yaptığımda 1. satırının x ten başlaması ve birde textboxta yazılan metni exceldeki gibi nasıl iki yana yaslayabilirim. yardımcı olacak üstadlara şimdiden teşekkür ederim .( Birinci sorunuz için textboxa aşağıdaki kodu yazın. Bu arada properties penceresinde yazmış olduğunuz x i silin.) visual basic kodu: Private Sub TextBox1_Change() If Len(TextBox1) = 1 Then TextBox1 = " " & TextBox1 End Sub

textboxta ondalıklı sayıları toplama

ID : 2187
ISLEM : textboxta ondalıklı sayıları toplama
MAKRO KODU : Private Sub TextBox3_Enter() TextBox3 = Ccur(TextBox1) + Ccur(TextBox2) End Sub

textbox'ta para birimi

ID : 2188
ISLEM : textbox'ta para birimi
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = Format(TextBox1, "#,### TL") End Sub

textbox'ta para birimi 2

ID : 2189
ISLEM : textbox'ta para birimi 2
MAKRO KODU : Private Sub TextBox1_Change() RefreshTxtBx End Sub Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1 = Format(TextBox1, "#,### TL") End Sub ' Private Sub TextBox2_Change() RefreshTxtBx End Sub ' Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox2 = Format(TextBox2, "#,### TL") End Sub ' Private Sub RefreshTxtBx() Dim Val1 As Double, Val2 As Double On Error Resume Next Val1 = TextBox1 Val2 = TextBox2 On Error GoTo 0 TextBox3 = Format(Val1 + Val2, "#,### TL") End Sub

textboxta para formatı-birimi

ID : 2190
ISLEM : textboxta para formatı-birimi
MAKRO KODU : TextBox1 = Format(TextBox1, "###,0") parasal olarak bunu kullanın Private Sub CommandButton1_Click() Range("a1").Select ActiveCell.Formula = TextBox1 End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir