کلید های میانبر &#1705
کلید های میانبر کروم - فارسی Chrome


IDOSدستهمیان‌براقدام
31Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسیک عبارت جستجو وارد کنید، سپس Enter را فشار دهید.با استفاده از موتور جستجوی پیش‌فرض شما جستجویی انجام می‌دهد.
32Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسکلمه کلیدی موتور جستجو را وارد کرده و Space را فشار دهید، یک کلمه جستجو تایپ کرده و Enter را فشار دهید.یک جستجو را با استفاده از موتور جستجوی مربوط به کلمه کلیدی انجام می‌دهد.
33Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسشروع به نوشتن نشانی اینترنتی موتور جستجو کنید، وقتی از شما خواسته شد Tab را فشار دهید، یک عبارت جستجو وارد کنید و Enter را فشار دهید.جستجو را با استفاده از موتور جستجوی مربوط به نشانی اینترنتی انجام می‌دهد.
34Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl+Enterwww. و .com را به ورودی شما در نوار آدرس اضافه می‌کند و نشانی اینترنتی ایجاد شده را باز می‌کند.
35Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسیک آدرس اینترنتی تایپ کرده، سپس Alt+Enter را فشار دهید.نشانی اینترنتی را در یک برگه جدید باز می‌کند.
36Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl+L یا Alt+Dنشانی اینترنتی را برجسته می‌کند.
37Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl+K یا Ctrl+Eیک «؟» در نوار آدرس قرار می‌دهد. برای جستجو با استفاده از موتور جستجوی پیش‌فرضتان، یک عبارت جستجو بعد از علامت سؤال تایپ کنید.
38Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl و پیکان چپ را با هم فشار دهید.مکان‌نمای شما را به کلمه کلیدی قبلی در نوار آدرس می‌برد.
39Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl و پیکان راست را با هم فشار دهید.مکان‌نمای شما را به کلمه کلیدی بعدی در نوار آدرس می‌برد.
40Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسCtrl+Backspaceکلمه کلیدی قبل از مکان نمای شما را در نوار آدرس حذف می‌کند
41Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسبا پیکان‌های صفحه‌کلید یک ورودی را در منوی کشویی نوار آدرس انتخاب کنید، سپس Shift+Delete را فشار دهید.در صورت امکان، ورودی را از سابقه مرور شما حذف می‌کند.
42Windows و Linuxمیانبرهای نوار آدرسوقتی منوی کشویی نوار آدرس مشاهده شد، Page Up یا Page Down را فشار دهید.اولین یا آخرین ورودی را در منوی کشویی انتخاب می‌کند.
43Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Pصفحه کنونی شما را چاپ می‌کند.
44Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Sصفحه کنونی شما را ذخیره می‌کند.
45Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبF5 یا Ctrl+Rصفحه کنونی شما را بارگیری مجدد می‌کند.
46Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبEscبارگیری صفحه کنونی شما را متوقف می‌کند.
47Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Fنوار یافتن را باز می‌کند.
48Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+G یا F3مورد بعدی منطبق با ورودی شما در نوار یافتن را پیدا می‌کند.
49Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Shift+G،‏ Shift+F3 یا Shift+Enterمورد قبلی منطبق با ورودی شما در نوار یافتن را پیدا می‌کند.
50Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+F5 یا Shift+F5بدون توجه به محتوای ذخیره شده در حافظه موقت، صفحه کنونی شما را دوباره بارگیری می‌کند.
51Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبAlt را فشار دهید و روی یک پیوند کلیک کنیدهدف پیوند را دانلود می‌کند.
52Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Uمنبع صفحه کنونی شما را باز می‌کند.
53Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبپیوندی را به نوار نشانک‌های خود بکشید.پیوند را به عنوان نشانک ذخیره می‌کند.
54Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Dصفحه وب کنونی شما را به عنوان نشانک ذخیره می‌کند.
55Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+Shift+Dهمه صفحات باز را به عنوان نشانک در یک پوشه جدید ذخیره می‌کند.
56Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبF11صفحه شما را در حالت تمام صفحه باز می‌کند. برای خروج از حالت تمام صفحه، دوباره F11 را فشار دهید.
57Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl و +، یا Ctrl را فشار دهید و چرخ موشواره خود را به بالا حرکت دهید.همه چیز را در صفحه بزرگ می‌کند.
58Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl و -، یا Ctrl را فشار دهید و چرخ موشواره را به طرف پایین بچرخانید.همه چیز را در صفحه کوچک‌تر می‌کند.
59Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبCtrl+0همه چیز را در صفحه به اندازه عادی باز می‌گرداند.
60Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبکلید فاصلهبه پایین صفحه وب پیمایش می‌کند.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir