کلید های میانبر &#1705
کلید های میانبر کروم - فارسی Chrome


IDOSدستهمیان‌براقدام
61Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبHome‏به بالای صفحه می‌رود.
62Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبEndبه پایین صفحه می‌رود.
63Windows و Linuxمیانبرهای صفحه وبShift را فشار دهید و چرخ موشواره را بچرخانید.به صورت افقی در صفحه پیمایش می‌کند.
64Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Nیک پنجره جدید باز می‌کند.
65Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+T‎یک برگه جدید باز می‌کند.
66Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Shift+Nیک پنجره جدید در حالت ناشناس باز می‌کند.
67Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+O را فشار داده و یک فایل انتخاب کنیدیک فایل را از رایانه شما در Google Chrome باز می‌کند.
68Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘ را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنیدپیوند را در یک برگه جدید در پس‌زمینه باز می‌کند.
69Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Shift را فشار دهید و روی یک پیوند کلیک کنید.پیوند را در یک برگه جدید باز می‌کند و به برگه تازه باز شده می‌رود.
70Macمیانبرهای پنجره و برگهShift را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنیدپیوند را در یک پنجره جدید باز می‌کند.
71Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Shift+Tآخرین برگه‌ای را که بسته‌اید، دوباره باز می‌کند. Google Chrome ده برگه آخری را که بسته‌اید به خاطر می‌سپارد.
72Macمیانبرهای پنجره و برگهیک برگه را از نوار برگه‌ها بیرون بکشید.برگه را در یک پنجره جدید باز می‌کند.
73Macمیانبرهای پنجره و برگهیک برگه را از نوار برگه‌ها بیرون کشیده، به داخل یک پنجره موجود بکشیدبرگه را در پنجره موجود باز می‌کند.
74Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Option و پیکان راست را باهم فشار دهید.به برگه بعدی می‌رود.
75Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Option و پیکان چپ را باهم فشار دهید.به برگه قبلی می‌رود.
76Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Wبرگه کنونی یا پنجره بازشو را می‌بندد.
77Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Shift+Wپنجره کنونی را می‌بندد.
78Macمیانبرهای پنجره و برگهروی پیکان عقب یا جلو در نوار ابزار مرورگر کلیک کنید و نگه‌دارید.سابقه مرور شما را در آن برگه نمایش می‌دهد.
79Macمیانبرهای پنجره و برگهDelete یا ‎⌘+[ را فشار دهیدبه صفحه قبلی سابقه مرور شما برای آن برگه می‌رود.
80Macمیانبرهای پنجره و برگهShift+Delete یا ‎⌘+] را فشار دهیدبه صفحه بعدی سابقه مرور شما برای آن برگه می‌رود.
81Macمیانبرهای پنجره و برگهShift فشار دهید و همزمان روی دکمه + در سمت چپ بالای پنجره کلیک کنیدپنجره را بزرگ می‌کند.
82Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Mپنجره را کوچک می‌کند.
83Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+HGoogle Chrome را پنهان می‌کند.
84Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+Option+Hهمه پنجره‌های دیگر را پنهان می‌کند.
85Macمیانبرهای پنجره و برگه‎⌘+QGoogle Chrome را می‌بندد.
86Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Shift+Bنوار نشانک‌ها را فعال و غیرفعال می‌کند.
87Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Option+Bمدیر نشانک را باز می‌کند.
88Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘‎+‎,‎صفحه تنظیمات را باز می‌کند.
89Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Yصفحه سابقه را باز می‌کند.
90Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Shift+Jصفحه دانلودها را باز می‌کند.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir