کلید های میانبر &#1705
کلید های میانبر کروم - فارسی Chrome


IDOSدستهمیان‌براقدام
91Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Shift+Deleteکادر گفتگوی پاک کردن داده مرور را باز می‌کند.
92Macمیانبرهای ویژه Google Chrome‎⌘+Shift+Mبین چند کاربر جابه‌جا می‌شود.
93Macمیانبرهای نوار آدرسیک عبارت جستجو وارد کنید، سپس Enter را فشار دهید.با استفاده از موتور جستجوی پیش‌فرض شما جستجویی انجام می‌دهد.
94Macمیانبرهای نوار آدرسکلمه کلیدی موتور جستجو را وارد کرده و Space را فشار دهید، یک کلمه جستجو تایپ کرده و Enter را فشار دهید.یک جستجو را با استفاده از موتور جستجوی مربوط به کلمه کلیدی انجام می‌دهد.
95Macمیانبرهای نوار آدرسشروع به نوشتن نشانی اینترنتی موتور جستجو کنید، وقتی از شما خواسته شد Tab را فشار دهید، یک عبارت جستجو وارد کنید و Enter را فشار دهید.جستجو را با استفاده از موتور جستجوی مربوط به نشانی اینترنتی انجام می‌دهد.
96Macمیانبرهای نوار آدرسیک نشانی وب تایپ کرده، سپس ‎⌘+Enter را فشار دهید.نشانی اینترنتی را در برگه پس‌زمینه جدید باز می‌کند.
97Macمیانبرهای نوار آدرس‎⌘+Lنشانی اینترنتی را برجسته می‌کند.
98Macمیانبرهای نوار آدرسOption و پیکان چپ را با هم فشار دهید.مکان‌نمای شما را به کلمه کلیدی قبلی در نوار آدرس می‌برد.
99Macمیانبرهای نوار آدرسOption و پیکان راست را با هم فشار دهید.مکان‌نمای شما را به کلمه کلیدی بعدی در نوار آدرس می‌برد.
100Macمیانبرهای نوار آدرسShift+Option و پیکان چپ را با هم فشار دهید.کلمه کلیدی قبلی را در نوار آدرس برجسته می‌کند.
101Macمیانبرهای نوار آدرسShift+Option و پیکان راست را با هم فشار دهید.کلمه کلیدی بعدی را در نوار آدرس هایلایت می‌کند.
102Macمیانبرهای نوار آدرس‎⌘+Deleteکلمه کلیدی قبل از مکان‌نمای شما را در نوار آدرس حذف می‌کند
103Macمیانبرهای نوار آدرسبا پیکان‌های صفحه کلید یک ورودی را در منوی کشویی نوار آدرس انتخاب کرده، سپس Shift+Delete را فشار دهید.در صورت امکان، ورودی را از سابقه مرور شما حذف می‌کند.
104Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Pصفحه کنونی شما را چاپ می‌کند.
105Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+Pکادر گفتگوی تنظیم صفحه را باز می‌کند.
106Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Sصفحه کنونی شما را ذخیره می‌کند.
107Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+Iصفحه کنونی شما را با ایمیل ارسال می‌کند.
108Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Rصفحه کنونی شما را بارگیری مجدد می‌کند.
109Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Fنوار یافتن را باز می‌کند.
110Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Gمورد بعدی منطبق با ورودی شما در نوار یافتن را پیدا می‌کند.
111Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+G یا Shift+Enterمورد قبلی منطبق با ورودی شما در نوار یافتن را پیدا می‌کند.
112Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Eجهت پیدا کردن از انتخاب استفاده می‌کند
113Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Jبه انتخاب می‌رود
114Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Option+Iابزارهای برنامه‌نویس را باز می‌کند.
115Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Option+Jکنسول جاوا اسکریپت را باز می‌کند.
116Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Option+Uمنبع صفحه کنونی شما را باز می‌کند.
117Macمیانبرهای صفحه وبOption را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنید.هدف پیوند را دانلود می‌کند.
118Macمیانبرهای صفحه وبیک پیوند را به نوار نشانک‌ها بکشید.پیوند را به عنوان نشانک ذخیره می‌کند.
119Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Dصفحه وب کنونی شما را به عنوان نشانک ذخیره می‌کند.
120Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+Dهمه برگه‌های باز را به عنوان نشانک در یک پوشه جدید ذخیره می‌کند.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir