کلید های میانبر &#1705
کلید های میانبر کروم - فارسی Chrome


IDOSدستهمیان‌براقدام
121Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+Fصفحه شما را در حالت تمام صفحه باز می‌کند. ⌘-Shift-F را دوباره برای خروج از حالت تمام صفحه فشار دهید.
122Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘ + (+)‎همه چیز را در صفحه بزرگ می‌کند.
123Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘ + (-)‎همه چیز را در صفحه کوچک‌تر می‌کند.
124Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+0همه چیز را در صفحه به اندازه عادی باز می‌گرداند.
125Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Shift+Hصفحه اصلی شما را در برگه کنونی شما باز می‌کند.
126Macمیانبرهای صفحه وبکلید فاصلهبه پایین صفحه وب پیمایش می‌کند.
127Macمیانبرهای صفحه وب‎⌘+Option+Fوب را جستجو می‌کند.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir