Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevap
31 Havaalanına toplu taşıma araçları çalışmakta mıdır? - 600 Nolu Otogar-Havaalanı Hattı (Aktarmasız Hat)  - Gidiş-Dönüş : Otogar içi Dumlupınar Bulvarı S.Sabancı Bulvarı 100.Yıl Bulvarı Y.Ulusoy Bulvarı A.Menderes Bulvarı Mevlana Cadde Ali Çetinkaya Cadde Aspendos Bulvarı Serik Cadde Havaalanı İçi.  - Sabah ilk seferler Otogardan ve Havalimanından 06:00’da sonraki seferler her saati çeyrek geçe ve saat başına çeyrek kala olmak üzere Otogardan ve Havalimanından karşılıklı olarak hareket edip, her yarım saatte bir araç gece 23:45’e kadar hizmet vermekte  - OTOGAR KALKIŞ HAVALİMANI KALKIŞ  - 06:00 06:00  - 07:15 07:15  - 07:45 07:45  - 08:15 08:15  - Ayrıca aşağıdaki belirtilen saatlerde gece seferleri başlamıştır.  - OTOGAR KALKIŞ HAVALİMANI KALKIŞ  - 00:20 00:45  - 02:30 01:45  - 04:30 03:45  - Ayrıntılı bilgi için 321 72 58 / 321 93 60 nolu telefonları arayabilirsiniz. Ayrıca 335 20 85 nolu telefondan da bilgi alabilirsiniz.
32 Kent içi ulaşımına yönelik öneri, istek ve şikayetleri hangi birime bildirebilirim? - Antalya Büyükşehir Belediyemizin resmi sitesinde ABİM adı altında elektronik ortamda hizmet veren birimimize, yine aynı Birimimizin 181 nolu telefon hattına, ayrıca 321 72 58 / 321 93 60 nolu 124-122-125 telefonlara bildirilebilmektedir.
33 Şehir içi toplu taşım araçlarına ait güzergah, hat ve saatleri hakkında nerden bilgi alabilirim? - Sitemizdeki Şehiriçi Ulaşım menüsünden bilgi alınabildiği gibi,  - Hafif Raylı Sistem hakkında antray.com.tr ,  - Özel halk otobüsleri hakkında antalyahalkotobusleri.com.tr ,  - Minibüsler hakkında ise antalyaminibus.org.tr internet adresleri de ziyaret edilebilir.
34 Ticari Plaka (C,M,T,AB) Tahsis Belgesi almak için ne yapmalıyım? - Şahıslar için  - 1 Başvuru Formu  - 1 Adet Sürücü Belgesi Fotokopisi  - 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  - 1 Adet Oda Üyelik Belgesi Aslı (Üzerinde Kayıtlı Tahditli Plaka Olanlar)  - 1 Adet SRC belgesi fotokopisi  - 1 Adet Cumhuriyet Başsavcılığından Alınan Adli Sicil Kaydı.(Aslı)  - 1 Adet Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine” Tahsis Belgesi Harcı “ Ödendi Makbuz Aslı.  - Şirketler için  - 1 Başvuru Formu  - 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi  - 1 Adet Oda Sicil Kayıt Sureti  - 1 Adet Ana Sözleşme  - 1 Adet İmza Sirküleri  - 1 Adet Ticaret Sicil Gazetesi Sureti  - 1 Adet Ruhsat Fotokopisi  - 1 Adet Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine” Tahsis Belgesi Harcı “ Ödendi Makbuz Aslı.
35 Hava kirliliğinin önlenmesi için Belediyenin yaptığı faaliyetler nelerdir? Belediye kömür kalitesi ile ilgili olarak ne tip faaliyetler yapmaktadır? - Söz konusu kirlilik kaynağı olan kömür tüketimi ve kömürün il içine girişine ilgili olarak Belediyemizin bünyesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde etkin olarak kontrol ve denetimi yapılmaktadır. Fakat geçmiş yıllarda da yapılan Valilik Makamının Başkanlığında toplanan Katı Yakıtların Kriterlerinin belirlendiği Mahalli Çevre Kurulunca 29/07/2010 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kuru Bazda Kömür Kalorifik Değerinin 7400 kalori olması konusunda bildirimde bulunmuş fakat MÇK yetkilileri bunun yerine ısrarla yerli linyit kuru bazda 5500 kalorilik kalitesi düşük kömürün Antalya ili mücavir alanı içine sokulup kullanımının uygun kılınması sağlanmıştır.
36 Canlı müzik iznini nasıl alabilirim? - 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği ve 15.07.2010 tarih ve 2010/10 sayılı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gürültü konusunda ön yeterlik yeterlik almış kurum ve kuruluşlara, formatı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporunu hazırlattıktan sonra, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek uygun görüşe dayanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından canlı müzik izni verilecektir.
37 Komşumun evcil hayvanın gürültüsünden rahatsızım, bu rahatsızlık gürültü yönetmeliği kapsamında mıdır? - 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin kapsam başlıklı 2 nci maddesinin (2) nci bendinde “bu yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz” hükmü bulunmaktadır. Ek olarak tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde “ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı,” olarak tanımlanmış olup yönetmelik kapsamı dışındadır.
38 ....mahallesi, …. sokağında temizlik ve katı atık toplama taşıma işi hangi belediyece yapılmaktadır? - 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde hükmü gereğince katı atıkları toplamak ve taşımak görevi ilçe belediyelerine verilmiştir.  - Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  - İlçe belediyelerinin yetki alanında kalan yerlerde temizlik hizmetleri ilgili belediyesince yerine getirilmektedir.  - Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizliği faaliyetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
39 Kağıtkartonplastik vb. geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını nereye vermeliyiz? - 24.08.2011 tarih 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 8’ inci madde 2 numaralı alt bendi gereği; ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak söz konusu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmak görev yetki ve sorumluluğu belediyelere verilmiştir.  - İlgili Yönetmeliğin 8’ inci maddesi 1 numaralı alt bendi gereği; Büyükşehir belediyeleri Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak ve belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamakla görevlidirler.  - Detaylı bilgi ve koordinasyon için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.
40 …….. işletmemizden kaynaklanan evsel nitelikli atıklarımız var nasıl bertaraf ettirebiliriz? - Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak görev yetki ve sorumluluğu 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda kurduğumuz ve işletmekte olduğumuz Antalya İli Kızıllı Köyü Mevkiinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Sahamızda kamu kurum kuruluşları ile kişi ve kurumlara evsel nitelikli katı atık bertarafı ile ilgili hizmetler verilmektedir.
41 İşletmemiz/okulumuz/işyerimizde biriktirdiğimiz atık pilleri nereye verebiliriz? - 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;  - Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeler ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ) arasında 2015 yılına kadar geçerliliği olan “Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Projesi Uygulama Protokolü” imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ilgili belediye sınırları içerisindeki atık pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması amaçlanmaktadır. İmzalanan protokoller kapsamında yıl boyu toplanan atık piller TAB tarafından teslim alınarak geri kazandırılmakta ve doğaya zararı önlenerek ekonomiye de katkı sağlamaktadır.  - Bu kapsamda atık pillerin toplanması amacıyla belediyemize ait toplama aracı mevcuttur.  - Atık piller ve toplama yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve toplu yaşam alanları için atık pil toplama kutusu talep etmek için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.
42 Sağlık Kuruluşumuzdan kaynaklanan tıbbi atıkların Belediyenizce toplanıp, taşınması ve tıbbi atık sözleşmesi imzalamak için ne yapmamız gerekir? - Tıbbi atıklar, Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğümüzce anlaşmalı olduğumuz kurum aracılığı ile toplatılmakta olup, sözleşmeler firma ile yapılmaktadır.
43 Evimizdeki/iş yerimizdeki musluktan akan suyu rahatlıkla içebilir miyiz? - İçebilirsiniz. Çünkü biz Antalya şehir şebeke suyunun düzenli olarak analizlerini yapıyoruz ve şu ana kadar da bir sorunla karşılaşmadık.
44 Şebeke suyumuz sağlıklı mıdır? - Sağlıklıdır. Vatandaşlarımız rahatlıkla bu suyu içebilir ve kullanabilirler.
45 Numune alıp ücretsiz olarak analiz yapabilir misiniz? - Eğer analizi yapılacak numune Antalya şehir şebeke suyu ise vatandaşların müdürlüğümüzü telefonla arayarak taleplerini iletmeleri takdirde numune alıp analiz yapabilir ve deney raporu hazırlayabiliriz.
46 Arıtmamız var; ama arıtmanın çalışıp çalışmadığını anlayamıyoruz bunun için suyumuzun analizini yaptırmak istiyoruz yardımcı olur musunuz? - Evet. Adres bildirildiği takdirde ücretsiz olarak analiz yapıp rapor hazırlayabiliriz.
47 Yüzme havuzu suyumuzun analizini yaptırmak istiyoruz yardımcı olur musunuz? - Müdürlüğümüzü telefonla arayarak gerekli bilgilerin vatandaş tarafından iletilmesi halinde, ücretli olarak yüzme havuzlarını denetleyebilir ve numune alıp analiz yapabiliriz.
48 İçme suyumuzda fazla miktarda klor kokusu hissediyoruz, bunun ölçümünü yapar mısınız? - Telefonla adres bildirildiği takdirde ücretsiz olarak bunun ölçümünü yapabiliriz.
49 Musluğumuzdan suyla birlikte kum akmaktadır, ne yapabiliriz yardımcı olur musunuz? - Bu konunun sorumlusu ASAT Genel Müdürlüğü’dür. ASAT Genel Müdürlüğü Su Üretim Müdürlüğü’nü vatandaşların telefonla aramaları gerekmektedir.
50 Antalya’nın hangi bölgelerinden rahatlıkla denize girebiliriz? - Deniz numunelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü almaktadır. Gerekli bilgiyi 0 242 249 52 00 no’lu telefonu arayarak alabilirsiniz.
51 X plajı/X bölgesinden denize girdiğimde deniz suyu çok pisti, bu bölgeden analiz yapılmasını istiyorum. Acaba bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? - Deniz numunelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü almaktadır. Şikayetinizi veya numune alınması isteğinizi ilgili birimle irtibata geçerek bildirebilirsiniz. Tel: 0 242 249 52 00
52 Tesisimizin arıtma çıkışı atık suyunun analizini yaptırmak istiyoruz. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? - Müdürlüğümüzü telefonla arayarak gerekli bilgilerin vatandaş tarafından iletilmesi halinde ve verilen bilgiler doğrultusunda numune vatandaş tarafından alınıp getirildiği takdirde ücretli olarak atık suların analizlerini yapabiliriz.
53 Cumhuriyet Meydanında bulunan havuzdaki gösteri hangi günlerde ve saat kaçta oluyor? - Haftanın her günü saat 20:00 ‘de gösteri yapılmaktadır.
54 Özel mülkte bulunan ağaçların budamasını yapıyor musunuz? - Yeterli miktarda aracımız bulunmadığı için özel mülklere hizmet veremiyoruz.
55 Büyükşehir Belediyesine ait parklar hangileridir? - Atatürk Kültür Parkı, Atatürk Parkı, Yavuz Özcan Parkı, Karaalioğlu Parkı, Büklüdere Parkı, Düden Parkı.  - Hayvanat Bahçesinin değişik türde yeni hayvan alınacak mı? (Fil, Zürafa vb.)  - Hayvanat Bahçesinin yeniden yapılandırılması proje kapsamında barınaklar yapıldıkça yeni türde hayvan alımları yapılacaktır.
56 Hayvanat Bahçesi içerisinde vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak için restaurant ve kafeterya yapılacak mı? - Hayvanat Bahçesinin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak hazırlanan bir projenin olduğu ve projenin uygulamasına yönelik bedelli tahsis alındıktan sonra yeni restaurant ve kafeteryanın yapılacağı bildirilmiştir.
57 Hayvanat Bahçesinin yapısı itibari ile eğimli olması ve bundan dolayı da gelen küçük çocuk ve yaşlı aileler olarak zorluk yaşıyoruz. Bununla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılacak mı? - Yine proje kapsamında yer alan Hayvanat Bahçesi içerisinde vatandaşların gezintisini kolaylaştıracak küçük gezinti araçları alınacaktır.
58 Vatandaşların en çok muzdarip olduğu ve sürekli rahatsızlıklarını dile getirdiği Hayvanat Bahçemizin önünden veya yakınından geçebilecek bir toplu ulaşım aracı var mı? - Bahçemize en iyi ulaşım tramvay ile sağlanmaktadır. Ama bunun da en son durağının bahçemize ters istikamette olmasından dolayı, karşıdan karşıya geçişierde bölgede yaya ve üst geçiş bulunmadığından vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Otobüs ve minibüs kullanıcılarının da ceza evi araçlarına binmeleri gerekmektedir. Fakat bu araçlar da vatandaşı bahçemize yaklaşık 2 km uzaklıkta indirebilmektedir.
59 ASMEK Kursları ücretli mi? - Kurslarımız ücretsizdir.
60 Konservatuvara kayıt nasıl yaptırabiliriz? - Konservatuvara ;  - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Çoksesli Koro ve Çoksesli Çocuk Korosuna korist – ses ve saz sanatçısı olarak ;  - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Tiyatro , Ses ve Şan Eğitimi bölümlerine öğrenci olarak ;  - Çocuk ve Gençler için Enstrüman Kurslarına (Piyano , Gitar , Yan Flüt , Klarinet , Saksafon , Ritim) kursiyer olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir