Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevap
91 Hangi şartlarda ruhsat değişikliği gerekmektedir ? - “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 8.maddesindeki “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.  - İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.  - İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.  - Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.  - İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.  - Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir.  - Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.”  - 28. madde “Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.  - Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.  - Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.” Hükümlerinde belirtilen hallerde ruhsat değişikliği gerekmektedir.
92 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının işyerinde bulundurulması zorunlu mudur? -  “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 11. maddesinde “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.” hükmü gereği zorunludur.
93 İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler nerelerdir? - “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 30. maddesinde “İçkili yer bölgesi;  - a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,  - b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,  - c) Otogar ve otobüs terminallerinde,  - d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.” hükümlerinde belirtilen yerler içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerlerdir.
94 Otopark olarak işletilmesi düşünülen alanlarda öncelikle yapılması gereken işlemler nelerdir? - Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan otoparkların ruhsatlandırılmasına dair işlemler “Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Hakkında Yönetmelik” ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.  - Yönetmeliğin 7. maddesindeki “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde o bölgenin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları belirli süreli otopark yeri olarak ilan etmek ve bu otoparkları işletebilmesi için sahiplerine veya üçüncü kişilere izin vermek UKOME’ nin kararına bağlıdır” hükmü gereğince otopark olarak işletilmesi düşünülen alanlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatından önce UKOME’nin olumlu kararının olması zorunludur.
95 Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarının kuruluşlarında emniyet mesafeleri neye göre belirlenmektedir? -  Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları için TS 12820, LPG istasyonu için TS 11939 Standartlarında belirtilen asgari emniyet mesafelerine göre inceleme yapılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak işletmelerden Akaryakıt ikmal istasyonları için TS 12820 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi, LPG ikmal istasyonları için TS 11939 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgeleri istenilmektedir.
96 Sahipli hayvanlara klinik hizmeti veriyor musunuz, veriyorsanız ücretli mi? - Belediyemizde sahipli hayvanlara klinik hizmeti verilmemektedir.
97 Sahip olduğum kedimin/köpeğimin belediyeye kaydını yaptırmam ve mikroçip taktırmam yasal zorunluluk mudur? - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli hayvanların belediyelere kaydı ve mikroçip taktırmak zorunludur.
98 Yaralı bir sahipsiz hayvan gördüğümüzde tedavisinin yapılmasını sağlamak için ne gibi bir prosedür izlememiz gerekir? - Mesai saatleri içinde, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 0242 249 53 60, 0242 332 22 33 ve ALO 153 no.lu telefon numaralarını arayarak sahipsiz hayvanın eşkalini, bulunduğu açık adresi ve telefon numaranızı bildirmeniz yeterlidir.
99 Mahallemizdeki köpeklerin ve kedilerin toplatılıp uzaklaştırılması mümkün müdür? - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre belediyeler tarafından toplatılan hayvanlar kısırlaştırılır, aşılanır, gerekli tıbbi bakımları yapılıp işaretlenir ve alındıkları ortama geri bırakılır.
100 Mahallemizdeki köpeklerin ve kedilerin toplatılıp barınağınızda barındırılmaları mümkün müdür? - Belediyemize ait bir hayvan barınağı yoktur. Kısırlaştırılan ya da tedavi edilen hayvanların geçici olarak barındırıldığı, Geçici Hayvan Bakımevimiz mevcuttur. Bu hayvanlar tedavileri tamamlandıktan sonra alındıkları adrese geri bırakılırlar.
101 Kedi/köpek tarafından ısırıldım, izlemem gereken prosedür nedir? - İlk olarak en yakın Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleleri yaptırmalısınız. Daha sonra Devlet Hastanesinden aldığınız ‘ısırık raporu’ ile Veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüze başvurmanız yeterlidir.
102 Yaz Spor Okulu dışında kent halkının katılımına açık diğer sportif etkinlikler varmıdır ? - Kent Halkının hareketli yaşam şeklini artırıcı ve destekleyici sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir.  - Bu etkinlikler ;  - Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler kategorilerinde düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası  - Doğa Yürüyüşü  - Sabah Sporları  - Pilates, Yoga,Step/Aerobik Eğitimleri  - Tüm halkın katılımına açık diğer spor organizasyonları gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsizdir.
103 Sportif etkinlik ve faaliyetleriniz halka açık ve ücretsiz midir ? - -
104 Bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler kaç yıl eğitim almaktadır ? - 3 yıl eğitim almaktadır ve başarıyla tamamlayanlara mezuniyet belgesi verilmektedir.
105 Konservatuvar Konserleri ücretli mi ? - Konserlerimiz ücretsizdir.
106 Kimler Nasıl Katı Yakıt Satıcısı Olur ? - Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince katı yakıt satışı yapabilecek kurum ve kuruluşları belirleyip bu kuruluşlara ilgili Katı Yakıt Satış İzin Belgesini verme hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatlarına verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bilgi ve belge almak için Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü aramak gereklidir.
107 Konservatuvara kayıt nasıl yaptırabiliriz? - Konservatuvara ;  - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Çoksesli Koro ve Çoksesli Çocuk Korosuna korist – ses ve saz sanatçısı olarak ;  - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Tiyatro , Ses ve Şan Eğitimi bölümlerine öğrenci olarak ;  - Çocuk ve Gençler için Enstrüman Kurslarına (Piyano , Gitar , Yan Flüt , Klarinet , Saksafon , Ritim) kursiyer olarak kayıt yaptırabilirsiniz.
108 Müdürlüğümüze bağlı hangi spor kompleksleri vardır ve hangi branşlarda hizmet verilmektedir? - Lara Düden Parkı Spor Kompleksi : 2 adet tenis kortu ile bir adet basketbol sahasından oluşmakta, basketbol ve tenis branşlarında hizmet verilmektedir.  - Kepez Spor Merkezi : Bayanlara yönelik Pilates, Yoga, Step/Aerobik eğitimleri verilmektedir.  - Varsak Spor Merkezi : Bayanlara yönelik Pilates eğitimleri verilmektedir.
109 Spor Komplekslerinden ne şekilde faydalanılabilmektedir? - Lara Düden Parkı Spor Kompleksi bir adet çift potalı basketbol sahası ve 2 adet tenis kortu ile tüm halkın kullanıma açık olarak hizmet vermektedir.  - Kepez ve Varsak Spor Merkezleri ise bayanlara yönelik verilen eğitimler dönemler halinde yapılmakta ve başvuru yapmak suretiyle hizmet alınmaktadır.  - Spor komplekslerinde verilen hizmetler tamamen ücretsizdir.
110 Yaz Spor Okulları dışında düzenlenen etkinlikler var mıdır? - 2010 yılı içerisinde;  - 26 Mart – 30 Mayıs tarihleri arasında, 7-13 yaş grubu arası çocuklar için Top Sende isimli Basketbol ve Tenis Kursları branşlarında Kış Spor Okulları açılmıştır.Çalışmalar Lara Düden parkı Spor Kompleksinde yapılmış ve katılım ücreti alınmamıştır.
111 Hukuksal Danışmanlık Hizmeti Nedir? - Avukatın,danışanların hukuki sorunlarının çözümü konusunda görüş bildirmesidir.  - Avukat,hukuk öğrenimini görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunan meslek elemanlarıdır.Avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.  - Danışanın doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın,zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmelerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışır.
112 Özel mülkiyette bulunan baz istasyonlarına kurulum iznini belediye mi veriyor ? - GSM firmaları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (http://www.btk.gov.tr) güvenlik sertifikası, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan lisans alarak hizmet vermektedir. Özel mülkiyette kurulan baz istasyonları belediyemiz yetki ve sorumluluğunda değildir. Bu nedenle konuyla ilgili şikayet ve başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'ne (Tel:0324 237 59 97) iletilebilir.
113 Hayvan Kayıt Sisteminin amacı nedir? - Bu kayıt sistemine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden (www.antalya.bel.tr) veya http://vet.antalya.bel.tr web adresinden ulaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve hayvan sahiplerinin kayıt işlemlerini en kolay şekilde yapabilmeleri için bu altyapı İlçe Belediyeleri, özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemi kullanarak, kanunun öngördüğü ve belediyemizin kayıt işlemlerine de uygun şekilde, mikroçip implantasyonu ile hayvanı çok kısa bir sürede kayıt etmek, yasal kimliğe kavuşturmak ve izlenebilirliğini sağlamak mümkündür.
114 Mikroçip nedir? - Bu kayıt sistemine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden (www.antalya.bel.tr) veya http://vet.antalya.bel.tr web adresinden ulaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve hayvan sahiplerinin kayıt işlemlerini en kolay şekilde yapabilmeleri için bu altyapı İlçe Belediyeleri, özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemi kullanarak, kanunun öngördüğü ve belediyemizin kayıt işlemlerine de uygun şekilde, mikroçip implantasyonu ile hayvanı çok kısa bir sürede kayıt etmek, yasal kimliğe kavuşturmak ve izlenebilirliğini sağlamak mümkündür.
115 Sisteme kayıt sadece mikroçip implantasyonu ile mi oluyor? - Sahipsiz hayvanlar için köpeklerde kulak küpe numarası, kedilerde ise tattoo numarası ile kayıt yapılabilmektedir.
116 Sistemde kayıp hayvanlar nasıl bulunuyor? - Tüm veteriner hekimler bu sistem sayesinde muayene öncesi mikroçip kontrolü yapacağından sistemde kayıtlı kedi ve köpeğin sahip bilgilerini görüntüleyebileceklerdir. Mikroçipi olan kedi ve köpeklerin kayıp ya da çalıntı durumları ekranda çıkacağından veteriner hekim, hayvanın gerçek sahibine ulaştırılması için gerekli işlemi yapabilecektir.
117 Hayvan sahiplenmek istediğimizde sistemden nasıl yararlanabiliyoruz? - Büyükşehir belediyesinin resmi web sitesinden hayvan kayıt sistemine girildiğinde ‘Sahiplendirilmeyi Bekleyenler’ bölümünü seçip, buradan sahipsiz hayvanların bilgilerine ve fotoğraflarına ulaşarak iletişim sağlanabilir ve ücretsiz hayvan sahiplenilebilir.
118 Sahipli hayvanlara klinik hizmeti veriyor musunuz? - Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.03.2012 tarihli B.12.4.İLM.0.07.00.03.SVH.325-07-00-00 sayılı yazısına dayanarak Belediyemizde sahipli hayvanlara klinik hizmeti verilmemektedir.
119 Sahip olduğum kedinin/köpeğin belediyeye kaydını yaptırmak ve mikroçip taktırmak zorunda mıyım? - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli hayvanların belediyelere kaydı ve mikroçip taktırmak zorunludur.
120 Sahipli hayvanlara klinik hizmeti veriyor musunuz? - Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.03.2012 tarihli B.12.4.İLM.0.07.00.03.SVH.325-07-00-00 sayılı yazısına dayanarak Belediyemizde sahipli hayvanlara klinik hizmeti verilmemektedir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir