Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevap
121 Yaralı sahipsiz bir hayvan gördüğümüzde tedavisinin biriminizce yapılmasını sağlamak için ne gibi bir prosedür izlememiz gerekir? - ACİL İHBAR HATTI 0242 332 22 33 no.lu telefon ve 0242 332 53 18 no.lu telefon numaralarını arayarak sahipsiz hayvanın eşkalini, bulunduğu yerin açık adresi ve telefon numaranızı bildirmeniz yeterlidir.
122 Mahallemizdeki köpeklerin ve kedilerin toplatılıp uzaklaştırılması mümkün müdür? - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre belediyeler tarafından toplatılan hayvanlar kısırlaştırılır, aşılanır, gerekli tıbbi bakımları yapılıp işaretlenir ve alındıkları ortama geri bırakılır.
123 Trafik kazası vb acil hayvan yaralanmaları durumunda ambulans hizmetiniz var mıdır? - Acil durumlar için Ambulans hizmetimiz vardır, yaralanan hayvanlarla ilgili acil ihbar (Tlf: 0 242 332 22 33) durumlarında en kısa sürede hizmet verilmektedir.
124 Sahipsiz hayvanlarla ilgili 7/24 hizmet veriyor musunuz? - Evet, sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlarda 7/24 veteriner hekim ve hasta bakıcı tarafından hizmet verilmektedir.
125 Ulaşım Çağrı Merkezine nasıl ulaşabilirim ? - 444 37 08 nolu Ulaşım Çağrı Merkezimiz her türlü istek/öneri ve şikayetlerinizi karşılamak üzere hizmet vermektedir. Ayrıca hat, güzergah ve sefer saatleri hakkında bilgilendirme, kayıp eşya sorgulama hizmetleri ile de vatandaşlarımıza ulaşmaktadır.
126 Kentsel dönüşüm nedir? - Kentsel dönüşüm, afet riski altında veya hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış çökmeye uğrayan kentsel alanın, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemler bütünüdür.
127 Kentsel dönüşümün amaçları nelerdir? - Kentsel dönüşüm, afet riski taşıyan alanlarda can güvenliğinin sağlanması, altyapı ve sosyal donatı eksiklikleri ile çöküntü haline gelen alanlarda sağlıksız fiziksel koşulların giderilmesi ve alınacak önlemler ile tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır.
128 Kentsel dönüşüm neleri kapsamaktadır? - Kentsel dönüşüm, sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime, sürdürülebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir çevreye, iyileştirilerek yaşatılan kültürel varlıklardan korunarak aktarılan tarihi dokuya kadar pek çok şeyi kapsamaktadır.
129 Kentsel dönüşüm projeleri hangi kanun kapsamında yapılmaktadır? - 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulama yapılmaktadır.
130 Kentsel dönüşüm projelerinde yetkili kurum hangisidir? - 6306 sayılı kanunda “İdare” tanımı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler birlikte yer almakta olup, gerek riskli alan, gerek riskli yapı tespitlerinin yapılmasında ve gerekse kanun uyarınca yapılacak diğer uygulamalarda Bakanlık ile birlikte belediyeler yetkilidir. Ancak, kanun bütününde yapılacak iş ve işlemlerde etkinliği arttırmak adına, bazı hususlarda yetki öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığa verilmiş ve gerek görülen hallerde Bakanlıkça belediyelere yetki devri yapılabilmesi öngörülmüştür.
131 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un temel amacı nedir? - Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıları tespit etmek, bu alanlarda geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat kurallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak amacıyla çıkarılmış olup, kanunun temel hedefi, herhangi bir afet sonucunda can kaybı yaşanmamasının sağlanması ve kentlerin sağlıklı ve güvenli fiziksel ve sosyal çevrelere dönüştürülmesidir.
132 Riskli yapı nedir? - Riskli yapı, 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhtemel deprem, sel baskını, heyelan gibi durumlarda yıkılma ve ağır hasar görme tehlikesi yapılardır.
133 Hangi yapılar risk altında olabilir? - Bina, 1999 yılında meydana gelen depremler sonrasında çıkartılan deprem yönetmeliklerinden önce yapılmışsa, binanın yapımı sırasında uyulması gereken imalat standartlarına uyulmamış ve teknik uygulamalar sağlıklı bir şekilde yapılmamışsa, bina ekonomik ömrünü doldurmuşsa, binanın kolon ve kirişlerinde çatlak gibi fiziksel, demirlerinde paslanma gibi kimyasal yıpranmalar varsa ve binada yapılan tadilatlar sırasında taşıyıcı kolon kesilmesi gibi tehlikeli uygulamalar söz konusu ise bina riskli olabilir. Kesin sonuç ise yapılacak teknik incelemeler ve analizler doğrultusunda hazırlanacak “Bina Risk Analiz Raporu” ile belirlenir.
134 Yapının risk analizi nasıl yaptırılır? - Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca, belediyelerce ve il özel idarelerince yapılan teknik incelemeler sonucunda tespit edilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.
135 Risk analizi yapan lisanslı kuruluşlar nereden öğrenilebilir? - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar” başlığından bulunduğunuz ili seçerek risk analizi yapan lisanslı kurum ve kuruluşların listesine ulaşabilirsiniz.
136 Riskli olduğu tespit edilen binalar için sürece nasıl devam edilir? - Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan ilgili kurum veya kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceleyerek ilgili tapu müdürlüğüne iletir. İlgili tapu müdürlüğünce bina riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilir ve tahliye, yıkım işlemlerinin ardından yapım sürecine geçilir.
137 Riskli yapıların yıktırılarak yeniden yaptırılmasında sağlanan yardım ve muafiyetler nelerdir? - Malikler 6306 sayılı kanun kapsamında inşai üretim aşamasında kentsel dönüşüm kredisi ya da kira yardımı, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftırlar. 4-
138 Riskli alan nedir? - Riskli alan, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır.
139 Riskli alan kapsamında yapılan uygulamaların getirileri nelerdir? - Bütüncül bir yaklaşımla kent mekânının zayıf yönlerinin minimuma çekilerek maruz kaldığı tehditlerin ortadan kaldırılması, güçlü yönlerinin öne çıkartılarak fırsatların değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen yeni mekân kurguları ile sağlıklı ulaşım sistemleri oluşturulmakta daha fazla yeşil alan ve donatı alanları iyileştirilmiş sosyal ve teknik altyapı ile birleştirilerek kentlerin çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden unsurlardan arındırılması, tabiat, kültür ve tarihi değerlerin korunması, ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ile yaşam kalitesi yüksek marka kentler oluşturulması, kentsel tasarım projeleri ile estetik ve görsel değeri yüksek kentler oluşturulması, her açıdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması etkin şekilde yapılabilmektedir.
140 Riskli alan nasıl belirlenir? - Riskli alanların belirlenmesi, zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. Zemin yapısı kapsamında değerlendirildiğinde; depremsellik, toprak kayması veya heyelan olabilecek bölgeler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme olasılığı olan alanlar vb. incelenir. Üzerindeki yapılaşma kapsamında ise binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olması ya da proje ve uygulama aşamasında mühendislik hizmeti almamış olması, yapılaşmanın sonucunda oluşan ulaşım ağı ve altyapının yetersiz kalması vb. faktörlere göre belirlenir.
141 Kimler riskli alan teklifinde bulunulabilir? - Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi, yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına riskli alan teklifinde bulunabilir.
142 Riskli alan kararını kim alır? - Riskli alanlar Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
143 Uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin süresi nedir? - Kanunda yıkımın başlangıcından konut teslimine kadar öngörülen süre yaklaşık 24 aydır. Hazırlık, tasarım, onay, hak sahipleri ile anlaşma aşamaları da bu süreye eklendiğinde toplam süre 36 ayı bulabilmektedir.
144 Riskli alan ilan edildikten sonra süreç nasıl işler? - Kentsel dönüşümü yapacak idare öncelikle ilgili alanda kapsamlı analiz çalışmaları yaparak alanın mevcut durumunu tespit edecektir. Hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilerek idare ile hak sahipleri arasında sözleşme imzalanacak ve mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Bu süreçlerden sonra tahliye ve yıkım işlemlerine başlanılacaktır.
145 Riskli alanda başlamış inşaatlar ile yeni ruhsat almak isteyenlerin durumu ne olacak? - Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilecektir.
146 Dönüşüm projesi kapsamında konutları yıkılan hak sahiplerine nereden yer verilir? - 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm projelerinin öncelikli hedefi “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, zemin yapısından kaynaklanan jeolojik sorunlar nedeniyle yerinde dönüşümün imkânsız olduğu alanlarda hak sahipleri en yakın rezerv yapı alanlarına yönlendirilebilir.
147 Riskli alan içerisindeki sağlam binalar da dönüşüm kapsamında yıkılabilir mi? - Sağlam binaların yıkılıp yıkılmayacağına geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda karar verilecektir. Sağlam yapılar proje dışında tutulabileceği gibi uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılıp yerlerine yeni binalar da yapılabilir.
148 Riskli alan içerisinde yıkımına karar verilen sağlam binaların hak sahipliği nasıl belirlenir? - Riskli alan içerisinde uygulama bütünlüğü açısından yıkılması gereken sağlam binaların hak sahipliğinin nasıl belirleneceği proje bazında ele alınacaktır. Ancak, hak sahipliğini belirlemek için yapılan değerleme çalışmalarında binanın ve arsanın bütün nitelikleri göz önünde bulundurulduğundan hak mahrumiyeti yaşanmayacaktır.
149 Proje süresince hak sahiplerine yapılacak yardımlar nelerdir? - Anlaşma ile tahliye edilen kanun kapsamındaki yapıların maliklerine taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Aylık kira bedeli (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak), her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
150 Kira yardımı için aranan şartlar nelerdir? - Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda/riskli alan içerisinde ikamet şartı aranmakta olup sadece ikamet edilen bir bağımsız bölüm için kira yardımı yapılmaktadır. Bu şartları sağlayan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımından faydalanabilirler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir