Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
92581umwegenbiais
92582umweltauswirkungimpact environnemental
92583umweltauswirkungenimpact environnemental
92584umweltbedingungenconditions de l'environnement
92585umweltbezogeneenvironnementale, environnemental
92586umwelteinflussinfluence environnementale
92587umweltfreundlichkeitpropreté
92588umweltgerechtécologique
92589umweltgerechteécologique
92590umweltgerechtenécologique
92591umweltkatastrophencatastrophe écologique
92592umweltkriminalitaetcriminalité environnementale
92593umweltkrisecrise environnementale
92594umweltmanagementgestion environnementale
92595umweltorganisationorganisation environnementale
92596umweltorganisationenorganisation environnementale
92597umweltparteiparti écologiste
92598umweltpolitikpolitique de l'environnement
92599umweltproblematikproblématique environnementale
92600umweltprogrammprogramme écologique
92601umweltrechtdroit de l'environnement
92602umweltschädlichpolluant, polluante, nuisible à l'environnement
92603umweltschaedlichpolluant, polluante, nuisible à l'environnement
92604umweltschaedlichepolluant, polluante, nuisible à l'environnement
92605umweltschonendécologiquement
92606umweltschonendeécologiquement
92607umweltschonenderécologiquement
92608umweltsteuertaxe écologique
92609umwelttechniktechniques antipollution
92610umwelttechnologietechnologie écologique

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir