Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
55231kontingentcontingent
55232kontingentecontingent
55233kontinuierlichecontinuellement
55234kontrahierenpasser un contrat
55235kontraktcontrat
55236kontraktioncontraction
55237kontraproduktivcontre-productif
55238kontrollbefugnispouvoir de contrôle
55239kontrollbefugnissepouvoir de contrôle
55240kontrollbehoerdeautorité de contrôle
55241kontrollbehoerdenautorité de contrôle
55242kontrollierbarvérifier, surveiller, examiner, inspecter
55243kontrolliertcontrôlée
55244kontrollrechtdroit de contrôle
55245kontrollschilderplaques d'immatriculation
55246kontrollsystemsystème de contrôle
55247konventassemblée conventuelle
55248konventsassemblée conventuelle
55249konversationconversation
55250konversationenconversation
55251konverterconvertisseur, traducteurs, régénérateur
55252konvertierungconvertir, se convertir
55253konzentrationslagercamp de concentration, camp de concentration
55254konzentrationslagerncamp de concentration, camp de concentration
55255konzeptionellconceptionnel
55256konzeptionelleconceptionnel
55257konzessionconcession
55258konzilconcile
55259konzipiertconcevoir
55260konzipiertenconcevoir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir