Beyanname verme günleri
Türkiye' de ki Beyanname verme günleri


IDBeyannameVerme SüresiÖdeme Süresi
1Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesiİzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
2Yıllık Gelir Vergisi BeyannamesiTakvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
3Yıllık Gelir Vergisi BeyannamesiGelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2014 yılı MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.)1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
4Münferit BeyannameSerbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
5Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari BeyannameGelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.-----
6Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiHesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
7Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiTarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
8Özel BeyannameÖzel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
9Geçici Vergi Beyannamesi3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
10Geçici Vergi Beyannamesi1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs,1.Dönem 17 Mayıs,
11Geçici Vergi Beyannamesi2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos,2.Dönem 17 Ağustos,
12Geçici Vergi Beyannamesi3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım,3.Dönem 17 Kasım,
13Geçici Vergi Beyannamesi4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat.4.Dönem 17 Şubat.
14Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
15Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
16Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak.
17Katma Değer Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
18Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık)3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
19Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
20Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar BeyannameGelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak.
21Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar BeyannameGelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
22Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
23Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
24Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
25Özel İletişim Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
26Şans Oyunları Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
27Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar, (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, (II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
28Veraset ve İntikal Vergisi BeyannamesiVeraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
29Veraset ve İntikal Vergisi BeyannamesiGerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
30Emlak VergisiBeyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir