US Churches
US Church, US Churches, The Thurches in America, US Church List


IDStateState CodeCityZip CodeChurch NameDenominationPhoneAddressWebe-mail
155011New YorkNYTroy12180Saint Anthony Shrine ChurchCatholic518-273-862228 STATE STREET Troy, NY 12180 US
155012New YorkNYTroy12180Saint Basil's Greek Orthodox ChurchOrthodox518-273-8923909 RIVER STREET Troy, NY 12180 UShttp://www.stbasiltroy.org/
155013New YorkNYTroy12180Saint Francis De Sales Roman Catholic ChurchCatholic518-274-4232316 CONGRESS STREET Troy, NY 12180 US
155014New YorkNYTroy12180Saint John's Episcopal ChurchEpiscopal518-274-5884146 1ST STREET Troy, NY 12180 US
155015New YorkNYTroy12180Saint John's Lutheran ChurchLutheran518-272-32831838 5TH AVENUE Troy, NY 12180 US
155016New YorkNYTroy12180Saint Joseph Catholic ChurchCatholic518-273-3552131 GEORGE STREET, GREEN ISLAND NY Troy, NY 12180 US
155017New YorkNYTroy12180Saint Joseph Church RectoryCatholic518-274-6720416 3RD STREET Troy, NY 12180 US
155018New YorkNYTroy12180Saint Mary ChurchCatholic518-272-5820196 3RD STREET Troy, NY 12180 US
155019New YorkNYTroy12180Saint Michael Roman Catholic ChurchCatholic518-283-6110175 WILLIAMS ROAD Troy, NY 12180 UShttp://www.stmichael-troy.com/
155020New YorkNYTroy12180Saint Nicholas Ukrainian Orthodox ChurchOrthodox518-274-5482376 3RD STREET Troy, NY 12180 UShttp://www.stnicholasuoc.org/
155021New YorkNYTroy12180Saint Patrick Church Of TroyCatholic518-272-46663027 6TH AVENUE Troy, NY 12180 UShttp://www.stpatrickstroy.org/
155022New YorkNYTroy12180Saint Patrick Church SchoolCatholic518-274-6502762 RIVER STREET Troy, NY 12180 US
155023New YorkNYTroy12180Saint Timothy Lutheran ChurchLutheran518-283-1372470 WINTER STREET Troy, NY 12180 US
155024New YorkNYTroy12180Saint Williams Roman Catholic ChurchCatholic518-273-16801010 MADISON AVENUE Troy, NY 12180 US
155025New YorkNYTroy12180Salvation ArmySalvation Army518-272-4901410 RIVER STREET Troy, NY 12180 US
155026New YorkNYTroy12180Sixth Avenue Baptist ChurchBaptist518-274-8080101ST STREET & 6TH AVENUE Troy, NY 12180 US
155027New YorkNYTroy12180Sixth Avenue Baptist ChurchBaptist518-274-808036 109TH STREET Troy, NY 12180 US
155028New YorkNYTroy12180South End Church Of ChristChurch of Christ518-283-6616705 PAWLING AVENUE Troy, NY 12180 US
155029New YorkNYTroy12180Trinity Episcopal ChurchEpiscopal518-235-3873585 4TH AVENUE Troy, NY 12180 UShttp://www.trinityep.org/
155030New YorkNYTroy12180United Armenian Calvary ChurchNon-Denominational518-274-1651EAGLE Troy, NY 12180 US
155031New YorkNYTroy12180Victorious Life Christian ChurchNon-Denominational518-272-43371838 5TH AVENUE Troy, NY 12180 UShttp://www.vlcctroy.org/
155032New YorkNYTroy12180Woodside Presbyterian ChurchPresbyterian518-273-6614MILL & ERIE STREET Troy, NY 12180 US
155033New YorkNYTroy12182Grace Baptist ChurchBaptist518-233-1334612 FOURTH AVENUE Troy, NY 12182 UShttp://www.gbctroyny.com/webmaster@gbctroyny.com
155034New YorkNYTroy12182The Joy Of Troy Community Sda ChurchSeventh Day Adventist518-273-6400600 3RD AVENUE, LANSINGBURGH NY Troy, NY 12182 UShttp://www.joyoftroy.net/romankozlov@hotmail.com
155035New YorkNYTroy12182Cornerstone Community Church Of LansingburghMethodist518-235-3851570 3rd Avenue TROY, NY 12182 UShttp://www.cornerstoneccl.orgwelcome@CornerstoneCCL.org
155036New YorkNYTroy12182St. BonaventureCatholic518-235-033750 Hillview Drive TROY, NY 12182 UShttp://www.stbonaventurechurch.org/
155037New YorkNYTroy12182Trinity Church LansingburghEpiscopal518-235-0223585 4TH AVENUE Troy, NY 12182 US
155038New YorkNYTroy12182Faith Lutheran ChurchLutheran518-237-464150 LEVERSEE ROAD Troy, NY 12182 UShttp://www.faithlutherantroy.com/
155039New YorkNYTroy12182First Presbyterian ChurchPresbyterian518-235-3851115TH & 3RD Troy, NY 12182 US
155040New YorkNYTroy12182Oakgrove Baptist ChurchBaptist518-235-7249514 7TH AVENUE Troy, NY 12182 US

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir