Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Diyaspor

ID : 31
Mineral : Diyaspor
Bileşimi : HAlO2 - AlO(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Çoğunlukla ince uzunlamasına levhalar şeklinde kristalli, bazen iğnemsi, yapraklanmış. İkizlenme, {061} ve {021} yüzeylerinde nadir Sertlik, 6.5 - 7 Özgül Ağırlık, 3.3 - 3.5 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşil, sarı, leylak, pembe ve kahverengi gibi değişik renk ve renk tonlarında, mangan diyaspor ise gülkırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, sertliği ve levhamsı şekli ile ayrılabilir. Bulunuşu, Diyaspor, boehmit ve gibbsit ile birlikte önemli bir boksit bileşenidir. Korund ve zümrüt içeren yataklarda, klorit şistlerde, metamorfik kireçtaşlarında ve altere magmatik kayalarda bulunur.

Dioptaz

ID : 32
Mineral : Dioptaz
Bileşimi : CuSiO2(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kısa prizmatik, kristalin agregatlar halinde; masif Sertlik, 5 Özgül Ağırlık, 3.28 - 3.35 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Zümrüt yeşili, koyu mavimsi yeşil; şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Yeşilimsi mavi Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal şekli Bulunuşu, Yaygın bir mineral değildir. Bakır sülfür yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.

Disten

ID : 33
Mineral : Disten
Bileşimi : Al2SiO5
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristalleri ince-uzun, yassı, yapraklanmalı; c-eksenine paralel uzamış; masif, bazen lifsi; ışınsal agregatlar halinde. İkizlenme, {100} yüzeyinde yaygın. Sertlik, 4 - 7.5 Özgül Ağırlık, 3.53 - 3.67 Dilinim, {100} mükemmel, {010} belirgin Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla mavi; bazen beyaz, gri, yeşil, sarı, pembe ve siyaha yakın; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı, camsı Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengi, laminalı kristal formu, yönlere göre değişen sertliği ve mükemmel dilinimi Bulunuşu, Disten, tipik olarak bölgesel metamorfik şist ve gnayslarda, granat, stavrolit, mika ve kuvars mineralleri ile birlikte bulunur. Ayrıca, pegmatitlerde ve kuvars damarlarında da oluşabilir.

Diyopsit

ID : 34
Mineral : Diyopsit
Bileşimi : MgCaSi2O6
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çoğunlukla kısa prizmatik kristalli, lamelli, sütunsal, masif veya tanesel İkizlenme, {001} ve {100} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 5.5 - 6.5 Özgül Ağırlık, 3.22 - 3.38 Dilinim, {110} iyi, {100} ve {010} zayıf Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, donuk yeşil, koyu yeşilimsi siyah, sarımsı kahverengi, kırmızımsı kahverengi, nadiren mavi; şeffaf-opağa yakın Çizgi Rengi, Beyaz, grimsi Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, yaklaşık dik açılı, iki yönlü dilinimi Bulunuşu, Kalsiyumca zengin metamorfik kayalarda; bazik ve ultrabazik kayalarda, nadiren meteoritlerde ve skarn zonlarında bulunabilir.

Dolomit

ID : 35
Mineral : Dolomit
Bileşimi : CaMg(CO3)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel . İkizlenme, {0001} yüzeyinde yaygın Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 2.86 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, gri, yeşil, pembe, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Kalsite benzer ancak, HCL'de çok daha yavaş çözünür. Bulunuşu, Kaya oluşturan yaygın bir mineraldir. Genellikle magnezyumca zengin kireçtaşlarında oluşur. Magnezyum içeren altere bazik magmatik kayalarda, dolomitik kayalar yada kireçtaşlarında bulunan damar ve boşluklarda, hidrotermal damar tipi cevherleşmelerde daha ziyade galenit ve sfalerit çevresinde gang minerali olarak bulunur.

Dumortiyerit

ID : 36
Mineral : Dumortiyerit
Bileşimi : (Al,Fe)7BSi3O18
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Nadiren prizmatik, genellikle masif, lifsi, tanesel veya çubuksal Sertlik, 7 Özgül Ağırlık, 3.39 - 3.41 Dilinim, {100} iyi, {110} kötü Renk ve Şeffaflık, Mavi, mor, pembemsi, kahverengi; şeffaf - yarışeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, lifsi yapısı, sertliği Bulunuşu, Alüminyumca zengin metamorfik kayalarda ve nadiren pegmatitlerde oluşur.

Elmas

ID : 37
Mineral : Elmas
Bileşimi : C
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle oktohedral, ayrıca kübik, tetrahedral kristaller halinde, yüzeyleri çoğunlukla bükülmüş şekilde; nadiren masif İkizlenme, {111} ve {001} yüzeyinde yaygın Sertlik, 10 Özgül Ağırlık, 3.51 Dilinim, {111} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, mavibeyaz, gri, sarı, kahverengi, turuncu, pembe, kırmızı, lavanta mavisi, yeşil, siyah. Şeffaf, yarı şeffaf, nadiren opak Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Parlak, elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Aşırı sertliği, oktohedral dilinimleri, ultraviyole ışık altında floresans özellik göstermesi Bulunuşu, Kimberlitlerde veya volkanik bacalarda olivin, pirop, flogopit ile beraber; konglomeralarda, alüvyal plaserlerde ve nadiren metoritlerde bulunur.

Enarjit

ID : 38
Mineral : Enarjit
Bileşimi : Cu3AsS4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı yada prizmatik kristalli; masif, tanesel ve sütunsu yapıda İkizlenme, {320} yüzeyinde olağan Sertlik, 3 Özgül Ağırlık, 4.40 - 4.45 Dilinim, {110} yüzeyinde mükemmel Renk ve Şeffaflık, Grimsi siyah-demir siyahı; opak Çizgi Rengi, Siyah-grimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve dilinimi tipiktir. Bakır testi ile stibnitten (antimonit) ayrılır. Bulunuşu, Enarjit, sık rastlanan bir mineral değildir. Düşük sıcaklıklarda oluşur. Yüzeye yakın yataklarda kalkozin, bornit, kovellin, pirit, sfalerit, barit ve kuvars ile birlikte bulunur.

Enstatit, Bronzit

ID : 39
Mineral : Enstatit, Bronzit
Bileşimi : MgSiO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri nadir; prizmatik; çoğunlukla masif, lamelli yada lifsi İkizlenme, {100} üzerinde basit ikizlerine rastlanır Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 3.209 - 3.431 Dilinim, {210} iyi Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarımsı veya yeşilimsi beyaz; gri, zeytin yeşili, kahverengi; şeffaf-opağa yakın Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi Parlaklık, Camsı, inci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Soluk yeşil renk ve bronz parlaklığı, yaklaşık dik açı ile kesişen iki yönlü dilinimi Bulunuşu, Norit, piroksenit, gabro ve peridotit gibi bazik ve ultrabazik kayalarda; bölgesel metamorfik kayalarda ve metalik meteoritlerde bulunur. Andezitik volkanik kayalarda da bulunabilir

Epidot

ID : 40
Mineral : Epidot
Bileşimi : Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, genellikle uzun eksene paralel çizikli Sertlik, 6 - 7 Özgül Ağırlık, 3.2 - 3.5 Dilinim, kristalin uzun eksenine paralel, mükemmel Renk ve Şeffaflık, Yeşil-siyah; şeffaf-opağa yakın Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve kristal formu Bulunuşu, Metamorfik kayaların yaygın mineralidir. Bazalt, diabaz ve kalkerli sedimanter kayaların orta ve düşük mertebeli metamorfizması sonucu oluşur.

Eritrit ve Anaberjit

ID : 41
Mineral : Eritrit ve Anaberjit
Bileşimi : CO3(AsO4)2.8H2O(Eritrit) Ni3(AsO4)2 .8H2O (Anaberjit)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Genellikle prizmatik-iğnemsi kristalli, lifsi Sertlik, 1.5 - 2.5 Özgül Ağırlık, 3.18 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflk, Koyu morumsu kırmızı, pembe; şeffaf-yarışeffaf Çizgi Rengi, Kırmızı Parlaklık, Camsı, elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Eritrit'in kırmızı ve anaberjit'in yeşil rengi, kobalt ve nikel mineralleri ile birlikte bulunması Bulunuşu, Kobalt ve nikel içeren birincil minerallerin oksidasyon yüzeylerinde ikincil olarak oluşur.

Flogopit

ID : 42
Mineral : Flogopit
Bileşimi : KMg3AlSi3O10(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik, hegzagonal Kristal Biçimi, Prizmatik, levhamsı kristalli, saçılmış pulsu agregatlar halinde İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık, 2.76 - 2.90 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Sarımsı kırmızı-kahverengi, yeşilimsi kahverengi, kırmızı; bazen renksiz, beyaz; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı-yarımetalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu Bulunuşu, Metakarbonatlarda, magnezyumca zengin pegmatitlerde, ultrabazik kayalarda oluşur. Kimberlitlerde de bulunabilir.

Fluorit

ID : 43
Mineral : Fluorit
Bileşimi : CaF2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik, bazen de oktahedronlar, dodekahedronlar şeklinde kristallere sahip İkizlenme, {111} yüzeyinde sıkça interpenetrasyon ikizlerine rastlanır. Sertlik, 4 Özgül Ağırlık, 3.180 Dilinim, {111} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Morun değişik tonları, mavi, yeşil, sarı, beyaz, pembe, kahverengi, mavimsi siyah; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Ultraviyole ışık altında mavi, sarı, beyaz ve kırmızımsı renkler gösterir. Kalsitten daha serttir. Sülfirik asitte çözünür. Bulunuşu, Hidrotermal maden yataklarında yaygın olarak oluşan bir mineraldir. Sedimanter kayaların boşluklarında, pnömatolitik yataklarda, sıcak su kaynaklarının oluşturduğu çökellerde, Alpin tipi damarlarda, bazı granitlerde ve çok nadir olarak pegmatitlerde oluşabilir. Birçok metalik maden yatağının gang minerali olarak da gözlenebilir.

Galenit

ID : 44
Mineral : Galenit
Bileşimi : PbS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik, oktohedral kristaller halinde; levhamsı, masif, bölünebilir, tanesel, lifsi İkizlenme, {111}, {114}, {144} yüzeylerinde penetrasyon veya kontakt ikizleri Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 7.58 - 7.596 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi; Opak Çizgi Rengi, Kurşun grisi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, metalik parlaklığı, mükemmel dilinimi ve yüksek özgül ağırlığı Bulunuşu, Sfalerit, pirit, markazit, kalkopirit, seruzit, anglezit, dolomit, kalsit, kuvars, barit ve fluoritle birlikte metal sülfit damarlarında yaygın olarak bulunur.

Glokofan

ID : 45
Mineral : Glokofan
Bileşimi : Na2(Mg, Fe+2)3Al2Si8O22(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik ya da iğnemsi; masif; lifsi, sütunsu yada tanesel İkizlenme, {100} üzerinde olağan Sertlik, 6 Özgül Ağırlık, 3.08 - 3.15 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Gri, grimsi mavi, mavimsi siyah, lavanta mavisi, gök mavisi; Yarı şeffaf Çizgi Rengi, Grimsi mavi Parlaklık, Camsi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi, kristal formu Bulunuşu, Gömülme metamorfizması ile oluşan, sodyumca zengin metamorfik kayalarda, klorit, muskovit, stilpnomelan, lavsonit, epidot, pumpelliyit, almandin ve yadeit mineralleri ile birlikte bulunur.

Götit

ID : 46
Mineral : Götit
Bileşimi : HFeO2 - FeO(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Genellikle masif, böbreğimsi, lifsi, ışınsal dokuda ve nadir bulunan bir mineraldir. Sertlik, 5 - 5.5 Özgül Ağırlık, 3.3 - 4.3 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kristal olanlar siyahımsı kahverengi, masif olan türleri kırmızımsı-sarımsı kahverengi; opak Çizgi Rengi, Turuncu-kahverengimsi sarı Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Demir içeren pirit, manyetit, kalkopirit ve sideritin alterasyonu ile oluşur.

Grafit

ID : 47
Mineral : Grafit
Bileşimi : C
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Düz, levhamsı kristaller şeklinde, genellikle ince-iri yapraklanmalı kütleler halinde ayrıca ışınsal agregatlar, pullar halinde; tanesel ve toprağımsı Sertlik, 1 - 2 Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.26 Dilinim, {0001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı-çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Siyah Parlaklık, Donuk metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Aşırı yumuşak, yağlı görünümü, kağıdı ve eli çizmesi. Siyah çizgi rengi, düşük özgül ağırlık ve rengi ile molibdenitten ayrılır. Bulunuşu, Çoğunlukla kristalin kireçtaşı, şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda oluşur. Ayrıca magmatik kayalarda ve pegmatitlerde, hidrotermal damarlarda, kuvars, biyotit, ortoklaz, turmalin, apatit, pirit ve titanit ile beraber bulunabilir.

Granat Grubu

ID : 48
Mineral : Granat Grubu
Bileşimi : X3Y2Si3O12
Özellikleri : Pirop ; Mg3Al2Si3O12 Almandin ; Fe3Al2Si3O12 Spessartin ; Mn3Al2Si3O12 Grossular ; Ca3Al2Si3O12 Uvarovit ; Ca3Cr2Si3O12 Andradit ; Ca3Fe2Si3O12 Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çok yüzlü (İcositetraedre; 24 yüzeyli, rhombododecaedre veya bunların kombinasyonu) kristalleri yaygındır. Sertlik, 6 - 7.5 Özgül Ağırlık, 3.6 - 4.3 Renk ve Şeffaflık, Pirop, almandin ve spessartin koyu kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın; uvarovit yeşil; grossular kahverengi, mat yeşil ve beyaz; andradit sarı Parlaklık, Camsı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Sertliği, çok yüzlü kristal formu, özgül ağırlığı ve rengi Bulunuşu, Metamorfik ve magmatik kayalarda yaygın olarak bulunan bir mineral grubudur. Pirop, magmatik kayalarda ve özellikle de peridotit, serpantinit ve kimberlit türü kayalarda; almandin, sist ve gnayslarda; uvarovit, krom içeren serpantinitlerde; grossular ve andradit, metakarbonatlarda olusur. Akarsu çökellerinde sıkça granat minerallerine rastlanabilir. Bazı türleri süstaşı olarak kullanılabilir.

Gümüş

ID : 49
Mineral : Gümüş
Bileşimi : Ag
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Uzunlamasına tel şekilli veya pulsu, masif, kübik- oktahedral kristalleri nadir İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın Sertlik, 2.5 - 3 Özgül Ağırlık, 10.50 Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak Çizgi Rengi, Gümüş beyazı Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur

Halit (Kaya Tuzu)

ID : 50
Mineral : Halit (Kaya Tuzu)
Bileşimi : NaCl
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik kristalli; masif, tanesel, kompakt Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 2.168 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarı, turuncu, kırmızımsı, mor, mavi; şeffaf-yarışeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Suda kolay çözünmesi, şekli, tadı Bulunuşu, Halit, evaporit ortamlarda yaygın olarak oluşan bir mineraldir. Tuzlu suların evaporasyonu ile oluşan evaporit yataklarında bulunur. Güncel olarak playa ortamlarında oluşabilir. Silvin, jips ve anhidrit gibi minerallerle birlikte bulunur.

Halloysit

ID : 51
Mineral : Halloysit
Bileşimi : Al2Si2O5 (OH)4 . 2H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Ultramikroskobik kristaller halindedir. Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık, 2 - 2.2 Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; bazen sarımsı, kahverengimsi, kırmızımsı, mavimsi renklerde; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, İnci parıltılı Bulunuşu, Feldspatların veya diğer alüminyum silikat minerallerinin hidrotermal alterasyonu ile oluşur. Kaolinit ile birlikte bulunur.

Hematit

ID : 52
Mineral : Hematit
Bileşimi : Fe2O3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Trigonal Kristal Biçimi, Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir. İkizlenme, Penetrasyon ikizi tipikdir. Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 5.26 Renk ve şeffaflık, Çelik grisi-siyah, opak Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir. Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir.

Hemimorfit

ID : 53
Mineral : Hemimorfit
Bileşimi : Zn4Si2O7(OH)2.H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Yaygın olarak ince çubuksu kristaller halinde; masif, tanesel, lifsi yapılı kompakt yumrular halinde İkizlenme, {100} üzerinde nadiren Sertlik, 4.5 - 5 Özgül Ağırlık, 3.4 - 3.6 Dilinim, {110} mükemmel, {101} iyi değil, { 001} belirgin değil Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz; mavi, yeşilimsi, gri, sarımsı, kahverengi; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Bulunuşu, Çeştli maden yataklarının oksidasyon zonlarında ikincil olarak; kalker içeren kayalarda, nadiren granit pegmatitlerde oluşur; sfalerit, simitsonit, kalsit ve anglezitle beraber bulunur.

Hidroborasit

ID : 54
Mineral : Hidroborasit
Bileşimi : CaMgB6O11 . 6H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Uzun, prizmatik kristalli, iğnemsi; c-ekseni boyunca uzamış; masif, kompakt ve ince taneli; lamelli, lifsi Sertlik, 2-3 Özgül Ağırlık, 2.167 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; şeffaf Parlaklık, Camsı, ipeksi Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, dilinimi Bulunuşu, Bor yataklarında oluşur.

Höylandit

ID : 55
Mineral : Höylandit
Bileşimi : (Ca, Na2) Al2 Si7O18 . 6H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı kristalli; masif, tanesel Sertlik, 3.5-4 Özgül Ağırlık, 2.1 - 2.2 Dilinim, { 010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, pembe, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, parlaklığı Bulunuşu, Bazaltik kayalardaki boşluklarda stilbit ile birlikte oluşur. Sedimanter kayalarda ikincil mineral olarak bulunur.

İlmenit

ID : 56
Mineral : İlmenit
Bileşimi : Fe+2TiO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Levhamsı kristalli, masif, kompakt, tanesel İkizlenme, {0001} yüzeyinde olağan Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 4.72 Renk ve Şeffaflık, Siyah, opak Çizgi Rengi, Siyah-kahverengimsi kırmızı Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Hematitten çizgi rengiyle, manyetitten manyetik özelliği ile kolayca ayrılabilir. Bulunuşu, Birçok magmatik ve metamorfik kayada bulunan aksesuar mineralidir. Kuvars damarlarında, pegmatitlerde ve bazı gnayslarda hematit ve kalkopirit ile birlikte bulunur.

İlvait

ID : 57
Mineral : İlvait
Bileşimi : CaFe+22Fe+3Si2O8OH
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri kalın prizmatik, çapraz kesiti elmas şekilli, dikey çizgili. Masif, kompakt veya sütunlar halinde Sertlik, 5.5 - 6 Özgül Ağırlık, 3.8 - 4.1 Dilinim, {001}, {010} iyi Renk ve Şeffaflık, Siyah-yesilimsi siyah; opak Çizgi Rengi, Siyah Parlaklık, Mat, yarımetalik Ayırıcı Özellikleri, Sertliği, rengi, kristal formu. Bulunuşu, Çinko ve bakır yataklarının başlıca kontakt metasomatik minerali olarak ve sodalit-siyenitlerde oluşur.

Jips

ID : 58
Mineral : Jips
Bileşimi : CaSO4 . 2H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çoğunlukla ince-kalın levhamsı kristalli; kısa-uzun prizmatik, iğnemsi, masif, tanesel, lifsi İkizlenme, {100} yüzeyinde kırlangıç kuyruğu, {-101} yüzeyinde kelebek ikizleri çok tipiktir. Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 2.32 Dilinim, { 010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz-beyaz, sarımsı, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Düşük sertliği ve dilinimi Bulunuşu, Deniz suyundaki çözünülürlüğü halit ve anhidrit minerallerine göre daha zayıf olan ve evaporasyonda ilk çökelen mineraldir. Karbonatlı kayalarda piritin oksidasyonundan türeyen sülfirik asitin bulunduğu yerlerde ve bazı volkanik alanlarda da oluşabilir.

Kalkopirit

ID : 59
Mineral : Kalkopirit
Bileşimi : CuFeS2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 3.5 - 4.0 Özgül Ağırlık, 4.35 - 4.40 Dilinim, {011} Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılır Bulunuşu, Birincil olarak mağmatik kayaçlarda ve hidrotermal damarlarda pirit, pirotin, kassiterit, sfalerit, galenit gibi cevher mineralleri ve kuvars, kalsit, dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunur."Porfiri bakır" yataklarında oluşan önemli mineraldir.

Kalsit

ID : 60
Mineral : Kalsit
Bileşimi : CaCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Değişik kristal formlarında İkizlenme, Yaygın; iki ayrı ikiz kanununa göre ikizlenir. Birincisinde ikiz düzlemi taban pinakoid'i, ikincisinde ise rombohedral yüzeydir. Sertlik, 3 Özgül Ağırlık, 2.71 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Saf olduğunda renksiz yada beyaz; gri, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerde de gözlenebilir; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz-gri Parlaklık, Camsı-mat Ayırıcı Özellikleri, HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliği Bulunuşu, Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir