veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
1351etken n factor (of influence etc.)
1352etki n effect, impact on sb/sth, influence etki bırakmak birinde impress sb etki etmek take effect (drug etc.), work (its effect) -
1353etkilemek v affect sb/sth, have some effect on sb/sth, influence sb/sth, trouble sb/sth, beset sb/sth (weigh down on etc.), fit tightly (close properly etc.) phr
1354etkilenmek v take effect (drug etc.)
1355etkilenmiş adj affected by sth (disease etc.), afflicted by sth
1356etkileşim n interaction
1357etkileşimli adj interactive
1358etkileyici adj impressive
1359etkili adj effective (action etc.), influential, effective (making an impression etc.), forceful (vivid, persuasive etc.), impressive, operative (decision etc.) phr etkili olma
1360etkisizleştirmek v (chem.) neutralize, deactivate, defuse sth (bomb etc.)
1361etkisizlik n ineffectiveness, inefficiency
1362etlenmek v get/grow fat(ter)
1363etli adj fleshy, meaty (food etc.) etli butlu buxom, luscious (woman)
1364etmek v act (take action), render sth sth afaroz etmek excommunicate ajite etmek agitate for sth, campaign for sth, canvass (solicitvo
1365etnik adj ethnic etnik grup ethnic group
1366etnograf n ethnographer
1367etnografik adj ethnographic
1368etnografya n ethnography
1369etobur adj (biol.) carnivorous n predator
1370ettirmek hareket ettirmek motivate
1371etüt n (mus.) étude etüt odası reading room
1372etyemez n vegetarian
1373Etyopya adj Ethiopian n Ethiopia
1374Etyopyalı n Ethiopian
1375ev n house, residence (house etc.) phr ev döşeme furnishings ev işleri (household) chores evnumarası housen
1376evangelist n (eccl.) evangelist, Evangelist
1377evcilleşmek v become naturalized
1378evcilleştirmek v domesticate, tame sth (wild animal etc.)
1379evde adj domestic (in a household) evde yapılacak işler housework
1380evlatlık n adopted child

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir