TOKİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
Toplu Konut İdaresi - Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevapKategori
31Konutumu devredebilir miyim?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.

Alt Gelir Gurubu Konutları
32Aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
33Alt gelir grubu için hangi tip konut üretiliyor?

Alt gelir grubuna yönelik olarak 65 m2 - 85 m2 büyüklüğünde konutlar üretilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
34“Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” nedir?

İdaremiz yoksul, alt ve orta gelir grubunun yanında üst gelir grubunun taleplerine yönelik olarak da projeler hazırlamaktadır. Özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen ve bir tür arsa satışı niteliğinde olan “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” ile kamunun elindeki araziler en iyi şekilde değerlendirilmekte, TOKİ’ye ve dolayısıyla devlete kaynak sağlanmaktadır. Bu projelerde temel ilke, satışı amaçlanan arazilerin ekspertiz ve piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla ihale edilerek gelir elde edilmesidir.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
35TOKİ buradan elde ettiği geliri ne yapıyor?

TOKİ, tüm faaliyetlerini bütçeden pay almadan gerçekleştirmektedir. İdaremizin, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi ve tüm yatırımları, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nden elde edilen gelirle finanse edilmektedir.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
36Bu projelerde satış ve pazarlamayı TOKİ mi yapıyor?

Satış ve pazarlama yükümlülüğü sözleşme gereği yükleniciye aittir. TOKİ, satış gelirinin kontrolü ve idare payının güvence altına alınmasını teminen, bu satışları ve gelirleri takip etme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
37Konut fiyatlarını kim belirliyor?

Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri’ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
38Yüklenici firma TOKİ’den onay almadan yeni fiyat ayarlamasına gidebilir mi?

Yüklenici, satışlar süresince talep, ekonomik göstergeler, konut piyasa koşullarındaki ve konut kredisi faizlerindeki değişimler ile beklentileri göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamasını TOKİ’den onay almak koşuluyla yapabilmektedir.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
39Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor?

Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak peşin yapılmaktadır.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
40TOKİ, yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmesini nasıl denetim altında tutuyor?Okumak için tıklayınızArsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
41TOKİ, inşaatları denetliyor mu?

TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
42Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?

Olabilir.

Kentsel Yenileme
43TOKİ’nin uygulamaları arasında yer alan Yenileme/ Dönüşüm Projeleri nedir?Okumak için tıklayınızKentsel Yenileme
44Yenileme/ Dönüşüm projelerinde aranan özellikler nedir?

Teknik verilere bağlı olarak (jeolojik durum, zemin özellikleri, depremsellik, tarihi ve doğal miras); tasfiyesi zorunlu alanlar, afet bölgeleri ile kentsel arazi değeri yüksek ancak yapılaşma kalitesi düşük ve kentsel kimliğe uyumsuz alanlar bu projelere konu edilmektedir.

Kentsel Yenileme
45Yenilenmesi/Dönüştürülmesi gereken alanı kim belirliyor?

Bu projelerde dönüştürülmesi gereken alan belediyelerce tespit edilmektedir. TOKİ belediyenin başvurusu üzerine alan bilgileri ışığında yerinde inceleme yapmakta ve bir değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Daha sonra TOKİ ve Belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerekirse proje sınır revizyonu ile uygulamaya konmaktadır.

Kentsel Yenileme
46Hak sahipliğini kim belirliyor?

Proje alanındaki hak sahipleri, TOKİ ve Belediye tarafından tespit edilmektedir. TOKİ ve belediyece kurulan bir ortak komisyon, hak sahiplerinin TOKİ tarafından yapılacak yeni konutlardan veya konut dışında ticaret ünitesinden veya imarlı arsadan talep edip etmeyeceklerine dair görüşler almaktadır.

Kentsel Yenileme
47Bedel tespiti nasıl yapılıyor?

Bedel tespiti, tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanırken kendisine ait olmayan arazi üzerinde tapusuz binası olanlara sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzına göre değişmektedir.

Kentsel Yenileme
48Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?Okumak için tıklayınızKentsel Yenileme
49Hak sahiplerine yeni konut aynı alanda mı, yoksa başka bir alanda mı veriliyor?

Bu projeler, boşaltılacak alanın niteliğine, konut yapımına uygun olup olmama özelliklerine göre biri “Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme”, diğeri “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” olmak üzere iki alternatif çerçevesinde yürütülmektedir.

Kentsel Yenileme
50Yenileme/Dönüşüm sürecinde, hak sahiplerinin ikameti nasıl sağlanıyor?

“Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme” modelinde alan tasfiyesi, yeni konutların inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinden sonra yapılmaktadır. “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” metodunda ise hak sahiplerine yeni konutların yapımı tamamlanana kadar geçici konut tahsis edilmekte ya da kiraları belediyece ödenmektedir.

Kentsel Yenileme
51Bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

Kentsel Yenileme
52Aynı taşınmaz üzerinde hissedar olan kişiler projeden nasıl yararlanıyor?

Komisyonca yürütülen takdir/değerleme işlemlerinde, mevcut hisse oranları gözetilerek konutlarla ilişkilendirilir. Hisseler karşılığı takdir olunan bedeller ile hak sahipleri borçlanma seçeneklerini kullanırlar.

Kentsel Yenileme
53Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri kimlerdir?Okumak için tıklayınızKonut Edindirme Yardımı
54Konut Edindirme Yardımı hak sahipliğinin tespitine esas listelere nasıl ulaşabilirim?

KEY hak sahipliğinin tespitine esas listeler, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGMYO) tarafından 28 Temmuz 2008 tarih ve 26950 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ve EGMYO’nun www.keyodemeleri.com adresli elektronik ağ sayfası aracılığıyla yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Resmi Gazetede ilan edilen bu listelerde adı yer almayan ancak Konut Edindirme Yardımına müstahak olduğunu ileri sürenler ile bu listelerde adı yer alan ancak itirazı olanların ilgili Kanun uyarınca 28 Ekim 2008 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmiş olmaları gerekmektedir.

Konut Edindirme Yardımı
55Konut Edindirme Yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor?

Ödemeler, KEY hak sahipliğine esas ek listelerin ilan edilmesinden sonra ilgili kanunda hükme bağlanan şekilde ve süreler içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalanlara KEY tutarları, KEY ödemelerine ilişkin ilk listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı ilan tarihi baz alınarak hesaplanacak %10 artışla ödenmektedir. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her 3 aylık dönem için ilave olarak basit usulde %1.25 artış uygulanmaktadır.

Konut Edindirme Yardımı
56TOKİ’nin Konut Edindirme Yardımı ödemelerindeki rolü nedir?Okumak için tıklayınızKonut Edindirme Yardımı
57TOKİ kimlere kredi veriyor?

1. Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

Kredi Uygulamaları
58Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanabiliriz?Okumak için tıklayınızKredi Uygulamaları
59Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu için kullandırılan kredilere nasıl başvururuz?Okumak için tıklayınızKredi Uygulamaları
60Ferdi Kredi kullanabilir miyim?

İdaremiz tarafından Ferdi Konut Kredisi kullandırılmamaktadır.

Kredi Uygulamaları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir