സദൃശവാക്യം പഴയ നിഘണ്ടു - തുർക്കി

സദൃശവാക്യം പഴയ നിഘണ്ടു - തുർക്കി

Mahir Akyürek
Türkçe
03.04.2015 18:42:29
03.04.2015 18:42:29
23 kişi aldı

4,99 TL


ടർക്കിഷ് സദൃശവാക്യം പഴയ / തുർക്കിഷ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ആൻഡ് പഴയ

Proje Çevirileri:

(Arapça) الأمثال والتعابير قاموس - تركيا

الأمثال التركية والتعبيرات الاصطلاحية / التركية الأمثال والتعابير

Bu veri şu ülke mağazalarında gösteriliyor: Türkiye

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı


:

* Görseller ve İçerik telif hakkına sahip olabilir

DeğerlendirmelerDeğerlendirme Yap

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı