സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തുർക്കി - തുർക്കി

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തുർക്കി - തുർക്കി

Sevim Talihli
Türkçe
09.05.2015 17:45:50
09.05.2015 17:45:50
Henüz kimse almadı

0,99 TL


തുർക്കി സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, ക്ലബ്സ്, സിറ്റി സ്ഥലം, ശേഷി, തരം വിവരവും ഫ്ലോർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Proje Çevirileri:

(Arapça) الملاعب تركيا - تركيا

موقع تركيا الملاعب والنوادي، ومدينة، والقدرة، وأنواع من المعلومات تشمل الأرض.

Bu veri şu ülke mağazalarında gösteriliyor: Türkiye

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı


:

Türkiye Stadyumlarının Yerleri ve Hakkında Bilgileri İçerir

: https://www.tff.org/default.aspx?pageID=324

221

* Görseller ve İçerik telif hakkına sahip olabilir

DeğerlendirmelerDeğerlendirme Yap

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı