തുർക്കി അറകൾക്കും ചരക്ക് കൈമാറ്റ -

തുർക്കി അറകൾക്കും ചരക്ക് കൈമാറ്റ -

Elif Saklı
Türkçe
21.04.2015 16:37:49
21.04.2015 16:37:49
10 kişi aldı

0,99 TL


വാണിജ്യ വ്യവസായ, കൊമേഴ്സ് ചേംബർ, വ്യവസായം, മാരിടൈം ട്രേഡ്, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, പ്രസിഡന്ടുമാരുമായും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ

Proje Çevirileri:

(Arapça) الغرف وتبادل السلع في تركيا -

التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة والتجارة البحرية، بورصة السلع معلومات الاتصال والرؤساء والأمناء العامين

Bu veri şu ülke mağazalarında gösteriliyor: Türkiye

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı


:

Deniz Ticaret Odaları

: http://www.tobb.org.tr

2

* Görseller ve İçerik telif hakkına sahip olabilir

DeğerlendirmelerDeğerlendirme Yap

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı