IDEnglishTurkish
1(Amount) Recoverable: Geri Kazanılabilir Tutar
2‘Corridor’: Tazminat Yükümlülüğü Aralığı
3‘Cost Of Sales’ Method: Satışların Maliyeti Yöntemi
4Acceptable Under IFRSs: UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
5Accountability Of Management: Yönetimin Sorumluluğu
6Account:Hesap
7Accounting: Muhasebe
8Accounting Cost :Muhasebe Maliyeti
9Accounting Estimate: Muhasebe Tahmini
10Accounting For İnventories: Stokların Muhasebeleştirilmesi
11Accounting Costs:Muhasebe Giderleri
12Accounting Loss:Muhasebe Kaybı
13Accounting Income: Muhasebe Geliri (Karı)
14Accounting Model: Muhasebe Modeli
15Accounting Plan :Muhasebe Planı
16Accounting Unit :Muhasebe Birimi
17Accounting Officer:Sayman
18Accounting Period: Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
19Accounting Policy: Muhasebe Politikası
20Accounting Price :Muhasebe Fiyatı
21Accounting Principle: Muhasebe İlkesi
22Accounting Profit: Muhasebe Karı / Ticari Kar
23Accounting Record: Muhasebe Kaydı
24Accounting Risk:Muhasebe Riski
25Accounting Treatment: Muhasebeleştirme Yöntemi
26Accounts Receivable: Alıcılar
27Accrual Date:Tahakkuk Tarihi
28Accrual Tax :Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
29Accrual Basis: Tahakkuk Esası
30Accrual Basis Of Accounting: Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme
31Accrual İncome :Tahakkuk Etmiş
32Accrued Liabilities: Borç Tahakkukları
33Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss): Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar)
34Accumulated Arrears :Ödenmemiş Borçlar
35Accumulated Charges :Birikmiş Masraflar
36Accumulated Amount :Birikmiş Meblağ
37Accumulated Earnings :Dağıtılmamış Karlar
38Accumulated DividendBirikmiş Kar,Temettü
39Accumulated İncome :Birikmiş Gelir
40Accumulated Pimms :Birikmiş Karlar
41Accumulated Profit or Loss: Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları
42Accumulated Compensated: Absences: Birikmiş Ücretli İzinler
43Achieve Comparabilitiy: Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
44Acquiree: Edindiren
45Acquirer: Edinen
46Acquisition: Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme)
47Active Market: Aktif Piyasa
48Actuarial Basis :
49Actuarial Assumptions: Aktuaryal Varsayımlar
50Actuarial Gains And Losses: Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
51Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits: Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
52Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
53Actuarial Method :Aktüeryal Metod
54Actuarial Valuation: Aktuaryal Değerleme
55Actuarial Valuation Method: Aktuaryal Değerleme Yöntemi
56Additional Comparative Information: Karşılaştırmalı Ek Bilgi
57Additional Consideration: Ek Teminat ( Tazminat)
58Adjust For Consolidation Procedures: Konsolidasyon Düzeltmesi
59Adjusted Weighted- Average Shares: Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
60Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date): Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
61Administrative Expenses: Genel Yönetim Giderleri
62Admission Fees: Giriş Aidatları
63Advance: Avans
64Adverse Event: Olumsuz Gelişme
65After- Tax Amount: Vergi Sonrası Tutar
66Agency: Acente
67Aggregate: Toplam
68Aggregation: Toplama
69Agricultural Activitiy: Tarımsal Faaliyet
70Agricultural Produce:Tarımsal Ürün
71Allocation: Dağıtım ( Tahsis)
72Allowance: Tahsisat, Ödenek, Karşılık
73Allowed Alternative Treatment: Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem
74Amortisation: Amortisman ( İtfa)
75Amortisation Method: Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
76Amortisation Period: Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
77Amortised Cost: İtfa Edilmiş Maliyet
78Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability: Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
79Amount Of Inventories: Stokların Tutarı
80Amount Per Share: Hisse Başına Tutar
81Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement): Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
82Analysis: Analiz Etme
83Annual Leave: Yıllık İzin
84Annual Periods: Yıllık Dönemler
85Annuitant: Yıllık Sigortalı
86Annuitisation: Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
87Annuity: Yıllık Düzenli Gelir
88Antidilution: Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
89Antidilutive: Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
90Appendix: Ek
91Application Of Requirements: Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması
92Arm’s Length Transaction: Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
93Asking Price: Teklif Fiyatı
94Assess: Değer Biçmek
95Asset: Varlık ( Aktif)
96Asset Exchange Transactions: Varlık Takas/Değişim İşlemleri
97Assets Acquired: Edinilen Varlıklar
98Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund: Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
99Associate: İştirak
100Auction:İhale