IDTerim (İngilizce)Anlamı
1(Amount) Recoverable Geri Kazanılabilir Tutar
2‘Corridor’ Tazminat Yükümlülüğü Aralığı
3‘Cost Of Sales’ Method Satışların Maliyeti Yöntemi
4Acceptable Under IFRSs UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
5Accountability Of Management Yönetimin Sorumluluğu
6AccountHesap
7Accounting Muhasebe
8Accounting Cost Muhasebe Maliyeti
9Accounting Estimate Muhasebe Tahmini
10Accounting For İnventories Stokların Muhasebeleştirilmesi
11Accounting CostsMuhasebe Giderleri
12Accounting LossMuhasebe Kaybı
13Accounting Income Muhasebe Geliri (Karı)
14Accounting Model Muhasebe Modeli
15Accounting Plan Muhasebe Planı
16Accounting Unit Muhasebe Birimi
17Accounting OfficerSayman
18Accounting Period Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
19Accounting Policy Muhasebe Politikası
20Accounting Price Muhasebe Fiyatı
21Accounting Principle Muhasebe İlkesi
22Accounting Profit Muhasebe Karı / Ticari Kar
23Accounting Record Muhasebe Kaydı
24Accounting RiskMuhasebe Riski
25Accounting Treatment Muhasebeleştirme Yöntemi
26Accounts Receivable Alıcılar
27Accrual DateTahakkuk Tarihi
28Accrual Tax Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
29Accrual Basis Tahakkuk Esası
30Accrual Basis Of Accounting Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme
31Accrual İncome Tahakkuk Etmiş
32Accrued Liabilities Borç Tahakkukları
33Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss) Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar)
34Accumulated Arrears Ödenmemiş Borçlar
35Accumulated Charges Birikmiş Masraflar
36Accumulated Amount Birikmiş Meblağ
37Accumulated Earnings Dağıtılmamış Karlar
38Accumulated DividendBirikmiş Kar,Temettü
39Accumulated İncome Birikmiş Gelir
40Accumulated Pimms Birikmiş Karlar
41Accumulated Profit or Loss Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları
42Accumulated Compensated Absences: Birikmiş Ücretli İzinler
43Achieve Comparabilitiy Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
44Acquiree Edindiren
45Acquirer Edinen
46Acquisition Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme)
47Active Market Aktif Piyasa
48Actuarial Basis
49Actuarial Assumptions Aktuaryal Varsayımlar
50Actuarial Gains And Losses Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
51Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
52Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
53Actuarial Method Aktüeryal Metod
54Actuarial Valuation Aktuaryal Değerleme
55Actuarial Valuation Method Aktuaryal Değerleme Yöntemi
56Additional Comparative Information Karşılaştırmalı Ek Bilgi
57Additional Consideration Ek Teminat ( Tazminat)
58Adjust For Consolidation Procedures Konsolidasyon Düzeltmesi
59Adjusted Weighted- Average Shares Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
60Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
61Administrative Expenses Genel Yönetim Giderleri
62Admission Fees Giriş Aidatları
63Advance Avans
64Adverse Event Olumsuz Gelişme
65After- Tax Amount Vergi Sonrası Tutar
66Agency Acente
67Aggregate Toplam
68Aggregation Toplama
69Agricultural Activitiy Tarımsal Faaliyet
70Agricultural ProduceTarımsal Ürün
71Allocation Dağıtım ( Tahsis)
72Allowance Tahsisat, Ödenek, Karşılık
73Allowed Alternative Treatment Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem
74Amortisation Amortisman ( İtfa)
75Amortisation Method Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
76Amortisation Period Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
77Amortised Cost İtfa Edilmiş Maliyet
78Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
79Amount Of Inventories Stokların Tutarı
80Amount Per Share Hisse Başına Tutar
81Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
82Analysis Analiz Etme
83Annual Leave Yıllık İzin
84Annual Periods Yıllık Dönemler
85Annuitant Yıllık Sigortalı
86Annuitisation Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
87Annuity Yıllık Düzenli Gelir
88Antidilution Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
89Antidilutive Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
90Appendix Ek
91Application Of Requirements Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması
92Arm’s Length Transaction Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
93Asking Price Teklif Fiyatı
94Assess Değer Biçmek
95Asset Varlık ( Aktif)
96Asset Exchange Transactions Varlık Takas/Değişim İşlemleri
97Assets Acquired Edinilen Varlıklar
98Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
99Associate İştirak
100Auctionİhale