Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
23851radyoaktif izotopKararsız çekirdeğe sahip, kararlı izotopları oluşturmak için yüklü parçacıklar veya ışın yayan izotop.
23852radyoaktif maddeBir maddeyi oluşturan çekirdeklerin dışarıdan hiçbir etki olmaksızın kendiliğinden bozulması veya yarılanması.
23853radyoaktif maddelerle zehirlenmeRadyoaktif elementler, kozmik ışınlar, röntgen ve parçacık hızlandırıcı cihazlar tarafından oluşturulan protein, enzim ve hücrelerde biyokimyasal değişikliklere neden olan radyasyonun neden olduğu, teratojenik, mutajenik, karsinojenik ve üreme üzerine etk
23854radyoaktivite birimiCurie.
23855radyobiyolojiRadyasyon biyolojisi.
23856radyodermatitisIşınıma maruz kalan deride meydana gelen yangı.
23857radyodiyagnostikRadyoaktif ışınların, hastalıkların tanısında kullanımını konu alan radyoloji bilim dalı.
23858radyodontiDişlerin görüntülenmesini konu alan bilim dalı.
23859radyofarmakolojiRadyoaktif maddelerin vücuttaki etkileriyle radyoaktif maddelerle işaretlenmiş ilaçların farmakokinetiğinden bahseden farmakoloji dalı.
23860radyofarmasotikRadyonüklidlerin organizmada istenilen doku veya organlara ulaştırılabilmesi için bağlandığı ilaçlar.
23861radyografBir organın X ışınlarıyla görüntüsünün alınmasında kullanılan aygıt.
23862radyografiBir organın röntgen ışınlarıyla film üzerine görüntüsünün alınması, röntgenografi.
23863radyografi pozisyonuHayvanlardan radyografik görüntü alınırken belirli bir organ veya bacaklar için istenen duruş biçimi.
23864radyogramRadyografi sonucu üzerinde görüntü oluşturulmuş fotografik materyal.
23865radyoimmünoassayBir biyomolekülün eser miktarlarını belirlemek için kullanılan ve özgül antikoruyla birleşen molekülün radyoaktif biçimini belirleme esasına dayanan duyarlı ve kantitatif bir yöntem, RİA.
23866radyoiyot 131Tiroit bezinin görüntülenmesinde ve tiroit kanserinin tedavisinde kullanılan iyotun radyoaktif izotopu.
23867radyoizotopCanlı organizmaya verildikten sonra hedeflenen organ veya dokuda toplanan ve radyoaktif ışın yayan madde.
23868radyoizotop görüntülemeCanlı organizmaya verilen radioizotopların gama dedektörlerle saptanarak görüntüye dönüştürülmesi, sintigrafi, RI, radyonüklit görüntüleme.
23869radyokontrastX ışınlarını geçirmeyen.
23870radyolitik ürünIşınlanmış gıdalarda oluşan kimyasal madde.
23871radyolojiHastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ışınların ve diğer tekniklerin (ses dalgası, radyoizotop vb.) uygulanmasını konu alan bilim dalı.
23872radyolusenRöntgen filmi üzerinde hava ve gazla dolu organlar gibi yoğunluğu az olan ve X ışınlarını az absorbe eden dokuların koyu-siyah renkteki görüntüsü.
23873radyomimetik ilaçRadyouyarıcı ilaç.
23874radyonüklit anjiyokardiyografiAnjiyokardiyografide radyonüklidler kullanılarak görüntü alınması.
23875radyonüklit bilgisayarlı tomografiBilgisayarlı tomografide radyonüklidler kullanılarak görüntü alınması.
23876radyonüklit görüntülemeRadyoizotop görüntüleme.
23877radyonüklit ventrikülografiKalbin sintigrafi yöntemiyle görüntülenmesi.
23878radyopakX ışınlarını geçirmeyen veya absorbe eden metal veya kemik dokusunun röntgen filmi üzerindeki beyaz renkteki görünümü.
23879radyoproteksiyonRadyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.
23880radyoprotektif maddelerRadyasyondan koruyucu bileşik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir