Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1261muameleci1. Sarraflık işleriyle uğraşan kimse. 2. bk. tefeci.
1262mufassal defteriToprak yazımı işleminin ayrıntılı olarak geçirildiği defter.
1263muhasebe kâtibibk. yevmiye kâtibi.
1264muhasipTatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen san.
1265muhtesipEsnaf ve zanaatçıların narhlara uyup uymadıklarını, kullandıkları ölçü araçlarını denetlemek ve suçlu görülenleri cezaya çarptırmakla yükümlü görevli.
1266muhzırŞer'î mahkemelerde, ilgililerin kadı önüne gelmelerini sağlayan görevli.
1267muhzırağaBarış ve savaş zamanlarında kendi bölüğü ile birlikte doğrudan doğruya sadrazama bağlı olan, yeniçeri ocağının ileri gelen subaylarından biri.
1268muhzırağa ortasıYeniçerilerin, muhzırağaya bağlı 27. ortasına verilen ad.
1269mukabele kalemiKapıkulu atlı ve yaya askerlerinin ödenek ve künye işleriyle uğraşan maliye bürosu.
1270mukabele malıOsmanlılarda timarlardan toplanan gelir.
1271mukayese zahiresiİstanbul halkı için taşradan zorla satın alınan yiyecek maddeleri.
1272mum alayıRamazan'da teravih namazından sonra Muhammet Peygamberin türbesinde yapılan tören.
1273mumcuYeniçeri ocağında çavuşlardan sonra gelen, yeniçeriağasına bağlı oniki kişiden her biri.
1274mumyaÖzel ilâçlarla bozulmadan saklanan ölü.
1275musıla-yı sahnbk. tetimme medreseleri.
1276muştucuHacı kafilesi ile sürrenin Hicaz'a vardığını ve oradan esenlikle döndüğünü padişaha bildirmekle görevlendirilen kimse.
1277muştucubaşıMuştucuların başı.
1278mutasarrıfTanzimattan sonra, Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad.
1279mübaşir1. Tanzimattan önce, devletçe gördürülmesi gereken bir iş için görevlendirilen memurun sanı. 2. Mahkemelerde ilgilileri yargıç önüne çıkarmak, ya da onlara birşey bildirmekle yükümlü görevli.
1280mübaşirlik ödeneğiMübaşirlere gittiği yerler halkınca ödenen para.
1281müderrisMedreselerde ya da büyük camilerde ders okutan kimse.
1282müftibk. şeyhülislam.
1283mühimme defterleriPadişah divanından, 1649 tarihine dek çıkan bütün ferman ve beratların, daha sonraları ise yalnız devlet işleriyle ilgili işlemlerin özet olarak tarih sırasıyle bulundurulduğu defterler.
1284mühimme yazıcılarıPadişah divanında tutulan mühimme defterlerini yazan kimseler.
1285mühürbilimEski mühürlerin kullanılışını, biçimlerini, tüzel anlamlarını inceleyen ve bunları okumayı amaçlayan bilgi dalı.
1286mühürdarDevlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken evrakı mühürlemekle yükümlü görevli.
1287mühürlü kâğıtYeniçeri olacaklara, kütük kayıtlarına temel olmak üzere, yeniçeri ocağınca verilen mühürlü belge.
1288mülâzım1. Atanmak için sıra bekleyen müderris ya da kadı adayları. 2. Kanunî döneminden beri savaşa çıkan padişahların daire hizmetleri için ayrılan kapıkulu süvarilerinden sayısı 300 olan atlıya verilen ad. 3. Osmanlılarda bir ücret almadan devlet hizmeti yapan
1289mülk timarbk. malikâne timar.
1290mülkiyeOsmanlılarda, seyfiye ve ilmiye sınıflarından olmayan devlet görevlileri sınıfı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir