Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
421katkısız göçBir ülkenin ya da bölgenin iki yöndeki nüfus devinimleri sonucunda net olarak beliren nüfus kazancı ya da yitirimi.
422katkısız kat alan payıBir konutta kişi başına düşen katkısız kat alanı (m2 olarak) bk. yararlı alan payı.
423katkısız kat alanıBir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabilir alanlar toplamı. bk. yararlı alan.
424katkısız oturma yoğunluğuNüfusun, oda ya da konut birimi sayısının, katkısız oturma alanı yüzölçümüne oranı.
425katkısız yerleşme yoğunluğuBir kentte belirlenmiş yolların sınırlan içinde kalan yerbölümleri toplamının bir hektarına düşen insan sayısı.
426katkonutGenellikle bir ailenin oturduğu, birden çok sayıda bağımsız bölümden oluşan bir yapının, çok barklı yapının bir ya da birkaç odası.
427katlanmaBir konut biriminin birden çok ailece paylaşılması olgusu.
428katmaBir kent yönetiminin, sınırları dışındaki bir yerleşim yerini, yetkili kurul ve örgenlerin vargısıyla, kendi sınırlarının içine alması.
429kavşakİki ya da daha çok yolun kesiştiği ve taşıt gidiş gelişinin değişimine olanak verecek biçimde dolaşım gereçleriyle düzenlenmiş kent kesimi. bk. düzeydeş geçit.
430kaygalı genbinit yoluKent içinde insan taşımaya yarayan, kayga üzerinde elektrikle işleyen kamu taşıtının geçmesine ayrılmış yol.
431kazanç amacı gütmeyen dernekÜyelerinin konut gereksinmelerini karşılamak için etkinliklerde bulunan, bir ortaklık gibi kazanç ereği bulunmayan toplumsal amaçlı dernek.
432kazıbilimsel alanÖzellikle eski kentlerin içinde ve çevresinde, kazıbilimcilerin kazı eylemlerini sürdürmeleri için yetkili örgenlerce saptanan ve bireysel çıkarlar için kullanılması olurlanmayan bölge.
433keçiyoluTaşıt geçmesine elverişli olmayan, genellikle yüksek ve engebeli yerlerdeki, ancak bir kişinin kolayca geçebileceği dağyolu.
434kemeryolKent içinde bir yerden başlayıp bir çember çizdikten sonra yine orada son bulan ve o yerleşim yerinde yaşayanların toplu taşıma araçlarıyla kent özeğinin her yerine kolayca varmalarını sağlayan yol.
435kentSürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük ko
436kent atıklarıKent işlevlerinin bir sonucu olarak, konutlardan, işleyim ve tecim kuruluşlarından atılan, çoğu kez insan sağlığı için çekinceli oldukları için yok edilmeleri ya da belirli işlemlerden geçirilerek yararlı duruma getirilmeleri gereken özdekler.
437kent atıklarının yok edilmesiKent atıklarının, kent dışına götürülüp büyük çukurlara gömülerek ya da türlü uygulayımsal süreçlerden geçirilerek insan sağlığına dokuncalı olmaktan çıkarılması.
438kent başkanıKent yönetiminin başı kimi ülkelerde özeksel yönetimce atanmakla birlikte, çoğu ülkelerde seçimle iş başına gelen, yerel yönetimin başı.
439kent biçimiBir kentin, tasarlı ya da tasarsız olarak gelişme süreci içinde alabileceği yoğun, örümcekağı, çizgil vb. türlü görünümlerden biri.
440kent büyümesiBir kentin, belli bir ya da birkaç özek çevresinde, belli bir düzentasara göre ya da tasarsız olarak nüfusça ve alanca büyümesi.
441kent dokusuBir kentin, anayollar ve ikincil yollarla bölünmüş, oturma, çalışma, alım satım, işleyim, dinlenme yerlerini kapsayan yerbölümlerden, adacıklardan ve komşuluk birimlerinden oluşan toprak kullanım biçimi.
442kent ekonomisiBir kentin üretim, dağıtım ve tüketim işlevlerini, bunların toprak kullanımı üzerindeki etkileriyle birlikte inceleyen bilim dalı.
443kent eşiğiYerleşik alanlarda, yörekentlerin dışına doğru kentsel ve tarımsal toprak kullanımlarının birleştiği alan.
444kent genel kuruluHalkın, belli süreler için seçtiği üyelerden oluşan ve kenti ilgilendiren önemli vargıların alındığı, kent yönetiminin en yetkili örgeni.
445kent genişlemesiBir kentin, eskiden çizilmiş sınırları içine sığmayarak, yeni ve daha geniş sınırlara gereksinme duyulacak biçimde yaygın bir yerleşme yapısı kazanması, alanca büyümesi.
446kent haritasıBir kentin tümünün ya da bir bölümünün, nüfus yoğunluğu, açık alanlar, okullar, anayollar, dolaşım yoğunluğu gibi koşul ve özelliklerini gösteren harita.
447kent imgesiTasarı, düzenlenişi, görünümü ve yapılarının yapıtasarcılık özellikleriyle, bir kentin insanda bıraktığı izlenim.
448kent kurulu üyesiKent genel kurulunu oluşturan ve genellikle seçimle işbaşına gelen kişilerden her biri.
449kent özeğiBir kentin, başlıca kamusal ve özel yapılarının, tecim, yönetim ve ekin kuruluşlarının bir araya toplandığı, çok katlı yapıları, yoğun ve devinimli nüfusu ile ilgi çekici kesimi. bk. özbölge, iş bölgesi, iş özeği.
450kent sağlıkbilimiKent yaşamının ve kentsel çevrenin doğurduğu sayrılıkların kökenini, niteliklerini ve oluşumunu inceleyen bilim dalı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir