Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
841yapı öğesiYapı bileşenlerinin, çeşitli biçimlerde bir araya getirilmeleriyle yapılan ve yapı bileşeni olarak adlandırılamayacak ölçüde karmaşık olan parçası.
842yapı tasarımı1. Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. 2. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. 3. Ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri
843yapı uzmanıYapım sürecine ilişkin konularda uzmanlaşmış, bilgi ve deneyimi bulunan ve yapı araştırmaları da yapabilen kimse.
844yapı yasağıKent ve kasabaların düzentasarlarında kamu işgörülerine ayrılmış kent toprağında ve deniz, ırmak, göl kıyıları gibi toplumun yararlanmasına açık alanlarla korunması gereken kırsal ve doğal alanlarda, bireylerin yapı yapmalarını önleyen kural.
845yapı yasalarıBir ülkede yapı yapacak ya da yaptıracak olanların uyması gereken, kent yönetimi, yapıdüzen ve bayındırlık yasalarının, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve vargıların tümü.
846yapı yerbölümüÜzerinde, yapı kuralları uyarınca yapı yapılmasına olur verilen ve yapı yapmağa elverişli toprak parçası.
847yapı yoğunluğuBelli büyüklükte bir kentsel toprak birimi başına düşen oda sayısı ya da taban alanı.
848yapı yöntemiBir yapının yapılmasında yararlanılan araçlara göre değişik adları olan uygulama biçimi.
849yapı yüksekliğiBir yapının, kent toprağı üstünde yüksekliğini (kot) aldığı noktadan saçak düzeyine dek olan yükseklik.
850yapıdüzen yönetmeliğiKent ve kasabaların düzentasarlarını uygulamak, yapı eylemlerinin bir düzeniçinde ve denetim altında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, her kent yönetiminin genel kurulunca Yapıdüzen Yasasına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yönetmelik.
851yapılabilirlik1. Kent ve kasabaların düzentasarlarının, türlü etmenler hesaba katılarak, gerçekleştirilmesinin olanaklı ve ussal olup olmadığını belirlemeye yarayacak koşullar. 2. Bunu elde etmeye yarayan inceleme ve araştırma türü.
852yapımBir yapının yapılması eylemi.
853yapım alanıBir yapının yapıldığı yerde kurulan, yapım sürecine ilişkin işlerin görüldüğü geçici bir yapıyla, yapımın gerektirdiği araç ve gereçlerin bulundurulduğu işyeri.
854yapım dizgesiYapı öğelerinin bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi yöntemi.
855yapım kuralları1. Yapıların, yapılabilecekleri yerlere, yapılıp yapılamayacaklarına, hangi gereçlerden yararlanarak ve nasıl yapılacaklarına ilişkin kuralların ve sınırlamaların tümü. 2. Bunları içeren tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeler. bk. yapı yasaları.
856yapım sözleşmesiYapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme.
857yapım yerbölümüBir yapıda yerkatı, asmakat, çekmekat, çatı katı gibi kullanılabilen bütün katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamı.
858yapım yerbölümü katsayısıYapım yerbölümün tüm yerbölüm yüzölçümüne oranı.
859yapıtasarGeleneksel kent düzentasarına oranla daha esnek, yerel güce ve halk katılışına ağırlık veren, kentin büyümesinin ve değişmesinin önemli sorunlarına öncelik tanıyan bir tasarlama türü.
860yapıtasarcılıkİnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için uzamlar düzenleme sanatı ve bununla ilgili bilim dalı.
861yapsatçıKonut yapıp, kat-konut olarak satan ve geçimini bundan sağlayan girişimci. bk. yapı girişimcisi.
862yararcı tasarlamaBırakınız yapsınlar düşüncesinin ürünü olan, taşınmazların alım satımından elde edilen kazançları en çoğa çıkarmayı amaçlayan ve kenti biçimlendiren türlü işgörülerin sağlanmasında ve vargıların alınmasında kamu yararını ve kamu esenliğini gereği gibi hes
863yararlanım hakkıBir taşınmazın, özellikle bir toprak parçasının, iyeliğini kazanmaksızın, onu belli sürelerle ya da süresiz olarak kullanma yetkisi.
864yararlı alanBir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabilir alanlar toplamı, yeraltı katları, oturmaya elverişli olmayan çatı araları ile çok birimli yapılarda bulunan ortak bölümler çıkarıldıktan sonra dış duvarların içerisinde kalan taban alanı. bk. katk
865yarı göçebe nüfusYerleşme sürecine başlamış ve göçebe niteliğini yavaş yavaş yitirmekte olan nüfus topluluğu.
866yarı kentsel yerleşmeBir ölçüde kentleşmiş bulunmakla birlikte, kırsal niteliklerini de daha tümüyle yitirmemiş olan ve genellikle anakentleri çevreleyen yeni yerleşmeler.
867yarımuyduLondra çevresinde denenen, tam uydukent olmamakla birlikte, yenikent niteliği de taşımayan, özyapısında oturma alanı nitelikleri ağır basan, Londra'ya bağımlı küçük yerleşmelerden herbiri.
868yarışmaKentlerin ve kasabaların düzentasarlarının hazırlanmasında en iyi öneriyi elde edebilmek ve kentbilimin gelişmesini, bu alandaki uzmanların yetişmesini özendirmek amacıyla, yetkili kamu kuruluşlarınca açılan ulusal ya da uluslararası nitelikteki yarışma.
869yarkurul dizgesiTüm yürütme ve yargı yetkilerinin, seçilmiş bir küçük kurula verilmiş olduğu kent yönetimi biçimi.
870yaşamalanıİnsanların ve kentlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, işlevlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri için gereksinme duydukları uzam.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir