Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3451metallosenFerrosein gibi organik sentezlerde kullanılan siklopentanilin geçiş metali ve metal halojenürleriyle oluşturduğu organo metalik koordinasyon bileşiği..
3452metaloitMetallerin fiziksel özelliklerine, ametallerin kimyasal özelliklerine sahip olan, As gibi elementler.
3453metal-organik bileşiklerBir metal atomuna, bir ya da daha çok organik köklerin bağlı bulunduğu bileşikler.
3454metalsiMetallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan öğelerin ise kimyasal özelliklerini gösteren öğe.
3455metalurjiMinerallerden (filizlerden) metallerin hazırlanması ile ilgili bir bilim dalı.
3456metamorfizmJeolojide bir kayanın yapı ve bileşiminde dış etkilerle olan değişim.
3457metanCH4 yeryağı kuyularında, bataklık ve madenlerde bulunan kokusuz, yanıcı gaz.
3458metan arsenik asitFormülü CH3AsO(OH)2, e.n. 161 °C olan, ekilmemiş alanlar ve pamuk mahsülü için istenmeyen otları ilaçlamak için kullanılan kısaltılmış şekilde MAA olarak ifade edilen suda çok çözünen beyaz bir katı madde.
3459metan keratinKeratindeki -SH grublarının -S-S- yapısına yükseltgendiği zaman oluşan bileşik.
3460metanalbk. formaldehit
3461metanil asitFormülü C6H4(NH2)SO3H olan, ilaçlarda ve boyalarda kullanılan meta-amino benzensulfonik asit, meta-sulfonilik asit olarakta bilinen suda çözünen, sulfonik asidin izomeri , kristal yapıda bir bileşik.
3462metanilik asitFormülü H2N-C6H4HSO3, e.n. 300 °C’nin üzerinde olan, boyar madde eldesinde ara ürün olarak oluşan katı bir asit. 3aminobenzen sülfonik asit
3463metanodikarbonik asitbk. malonik asit
3464metanosülfonik asitFormülü CH4O3S, e.n.20°C olan, kükürt trioksit ile metandan hazırlanan, katı olup çözücü ve katalizör olarak kullanılan bir madde.
3465metaproteinlerİnfraproteinler proteinlerin su ile parçalanmala ürünleri.
3466metasilikatMetasilisik asidin tuzları.
3467metasilisilik asitFormülü H2SiO3 olan dibazik bir asit.
3468metastannik asitFormülü H10Sn5O15 olan , ß- stannik asit.
3469methemoglobinHemoglobin ve oksijenin kandaki oksitleme ajanları etkisiyle elde edilen bileşiği olup oksihemoglobinden daha dayanıklıdır. Hemoglobinle aynı bileşimde olan oksihemoglobinden türeyen bir ürün oksijen, oksihemoglobine göre daha sağlam bağlanmıştır. Fe3+ iç
3470metidationFormülü C4H11O4N2PS3, e.n.39-40°C olan renksiz, kristal yapıda ditiofosforik asit esteri.
3471metil akrilatFormülü CH2=CH-COOCH3, mol kütlesi 86,09g olan, monomer olarak polimer sentezinde kullanılabilen keskin kokulu bir madde.
3472metil alkolFormülü CH3OH olan, çözücü olarak kimyasal sentezlerde, formaldehidt eldesinde, antifirizlerde kullanılan, karbon monoksit ve hidrojenden yüksek basınç altında elde edilen keskin kokulu, alev alan, zehirli, etanolden daha iyi çözücü özelliğine sahip bir a
3473metil amin:Formlü CH3NH2 olan boyar maddeler, ilaçlar ve haşarat öldürücülerin sentezinde ara maddesi olarak kullanılan odun ve kemiğin damıtılmasından elde edilen kuvvetli amonyak kokulu suda çözünen renksiz bir gaz.
3474metil asetatFormülü CH3COOCH3 olan renksiz, hoş kokulu bir sıvı.
3475metil asetil karbinolbk. asetoin
3476metil benzenFormülü C7H8 ,e.n.-93 °C,k.n.110,6 °C, yoğunluğu 0,865 g/mL olan, benzoik asit, benzaldehit ve patlayıcıların sentezinde kullanılan, başlıca katran yağından elde edilen, aromatik benzen türevi olan apolar yanıcı sıvı bir hidrokarbon. Toluen.
3477metil bromürFormlü CH3Br olan, buz dolaplarında ve antiseptik olarak kullanılan suda çöünmeyen, düşük derişimlerde kokusuz, yüksek derişimlerde kloroform gibi kokusu olan renksiz, tatlımsı bir sıvı.
3478metil bütiratFormülü CH3(CH2)2COOCH3, k.n. 102 °C olan, parfümeride kullanılan renksiz bir sıvı.
3479metil fenil ketonbk. asetofenon
3480metil grubuCH3 ile gösterilen, metandan bir hidrojen atomu çıkarılmasıyla oluşan alkil grubu olarak da bilinen bir grup. Metil kökü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir