Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
991doğrultmaçAlmaşık elektrik akımını doğru akıma dönüştüren aygıt.
992doğrusal kısımlı eğriEşdeğerlik noktasından uzakta yapılan ölçümlerden ekstrapolasyonla dönüm noktasının bulunduğu bir titrasyon eğrisi reaksiyon yönünün ürünler lehine az olduğu durumlarda kullanılır.
993doğrusal taramalı voltametriBir hücrede potansiyel doğrusal olarak artarken veya azalırken akımın ölçülmesine dayanan yöntemler. Bu metotlar hidrodinamik voltametri ve polarografi için esas oluşturur.
994doğurmaKimi ışınetkin özdeklerin zincir tepkimeleri sonunda, kendilerinden daha çok bölünür özdekler üretmeleri.
995dolguBoya, plastik, kauçuk vb. ürünlerin özelliklerini geliştirip mal oluşlarını düşürmek için içlerine katılan özdek.
996dolgu gereciEvreler arasındaki değme yüzeyini artırmak amacıyla damıtma ve soğurma kulelerinin içine doldurulan cam, porselen gibi eylemsiz gereç.
997dolgu maddesi1.Gözenekleri kapatmak için, hamur halinde iken kağıda katılan katı malzeme. 2.Gübre ve deterjan gibi bazı mamullere, aktif maddeyi seyreltme, akışkanlık sağlama ve/veya kütleyi artırma amacıyla katılan zararsız yabancı madde. 3.Sentetik polimer malzemele
998dolgulu kolonAnalitleri, hareketli faza aktarmak veya hareketli fazdan almak için gerekli olan büyük bir yüzey alanını sağlamak amacıyla gözenekli maddelerle doldurulmuş kromatografik kolon.
999dolomitMagnezyum elde etmek ve ateşe dayanıklı tuğla yapmak için kullanılan, kalsiyum ve magnezyum karbonatların doğal bir karışımı.
1000dolu kabukMolekül ya da atomlardaki elektronların özel bir kabuğun bütün kuantum seviyelerini doldurdukları sistem.
1001donargözleyimÇözüneni uçucu olmayan çözeltilerin donma noktalarının aynı basınçtaki arı çözücününkinden düşük olmasına dayanarak, derişimi bilinen seyreltik çözeltilerde, çözünenin molekül ağırlığını belirleme yöntemi.
1002donatımBir işletme ya da kuruluşun çalışabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin tümü.
1003donmaBir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşmasıerimenin tersi.
1004donma entalpisiErime entalpisinin zıt işaretli olanı.
1005donma noktasıSıvıların katı evreye geçtikleri sıcaklık.
1006donma noktası alçalmasıBir çözeltide, katı çözünen bir maddeye bağlı olarak donma noktasının alçalması (kolligatif özellik).
1007donma noktası düşmesiÇözeltilerin donma noktalarının, içerdikleri çözünenin derişimine bağlı olarak, arı çözücünün donma noktasından aşağı düşmesi.
1008donma noktası sabitiDonma noktası alçalması ile çözünenin molalitesi arasındaki orantı sabiti.
1009donma sıcaklığıBir sıvının donduğu sıcaklık değeri. Normal donma noktası 1 atmosfer basınç altında gerçekleşen donma sıcaklığıdır.
1010donmaönlerYanma dizgelerinde kullanılan yakıtların ve soğutma sularının donmalarına engel olmak için içlerine katılan etilen glikol gibi özdek.
1011donyağıSabun ve mum yapımında kullanılan katı, hayvani yağ.
1012doplama1.Bir silisyum veya germanyum kristalinin yarıiletkenlik özelliklerini arttırmak için grup III ve grup V elementlerinden eser miktarda ilave edilmesi. 2. Saf bir katı cisme belli ve çok az miktarda ikinci cismin ilave edilmesi.
1013doppler genişlemesiBir kimyasal tür tarafından ışının hızlı bir şekilde absorplanması veya yayılması sonucu spektral çizgilerin genişlemesi türün ışık yolundaki hareketine bağlı olarak, dedektör tarafından alınması gereken dalga boyundan biraz daha küçük veya büyük dalga bo
1014dow işlemiErimiş magnezyum klorürden elektrolitik yolla magnezyum metali elde edilmesi.
1015downs işlemiEritilmiş sodyum klorürden elektrolizle sodyum ve klor elde edilmesi.
1016doygunDaha fazla çözünmüş madde içermesi mümkün olmayan.
1017doygun buharKatı ya da sıvı evresiyle aynı sıcaklıkta devingen dengede bulunan buhar.
1018doygun çözeltiBir çözelti içindeki çözünenin, katı evresiyle devingen dengede bulunduğu çözelti.
1019doygun kalomel elektrot, dkePotansiyometri, kulometri ve volumetride referans elektrot olarak kullanılan, içindeki çözeltinin doygun potasyum klorür olduğu cıvalı bir kalomel elektrot.
1020doyma1. Bir çözücü içinde bir özdeğin bütünüyle ya da en çok oranda çözünmesi. 2. Bir molekülde kimyasal bağ yapabilecek tüm elektronların bağlı bulunmaları. 3. Bir asit ya da bazın tümüyle yansızlaştırılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir