İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3841geleneksel ekonomiNe, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek yönündeki kararların, inanç, gelenek, alışkanlık, din vb. temelinde verildiği iktisadi sistem.
3842geleneksel kalkınma iktisadıÜlkeleri azgelişmiş ve gelişmiş (sanayileşmiş) diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata et
3843geleneksel kartelbk. kartel
3844geleneksel kesimSonsuz işgücü sunumuyla çalışan ve gizli işsizliğin yaygın olduğu emek yoğun üretim tekniklerinin kullanıldığı iktisadi kesim.
3845geleneksel portföy kuramıYatırım araçlarının beklenen getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden, tek bir yatırım aracının riskinin toplam riskten daha yüksek olacağı ilkesinden hareketle, bireylerin sezgi ve tercihleriyle yatırım araçlarının sayısını artırarak bir portföy oluş
3846geleneksel sanayiÜretimin, küçük imâlathanelerde ve tarım işletmelerinde, emek yoğun teknikle, basit makine ve aletler kullanılarak gerçekleştirildiği sanayi.
3847geleneksel sektörbk. geleneksel kesim
3848geleneksel toplumGeniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilmediği ve nüfusun büyük bölümünün köylerde toplandığı toplum.
3849gelir1. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay. 2. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri taşınmaz
3850gelir akım devresibk. dairesel akım
3851gelir bölüşümübk. bölüşüm
3852gelir cetvelibk. B cetveli
3853gelir çarpanıbk. çoğaltan
3854gelir dağılımıBir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörleri, kişiler, kesimler veya coğrafi bölgeler arasındaki paylaşımı. krş. bölüşüm, kişisel gelir dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı, mes
3855gelir dağılımı kuramlarıbk. bölüşüm kuramları
3856gelir dağılımı teorileribk. bölüşüm kuramları
3857gelir dilimiBelli bir gelir aralığında yer alan vergi mükellefleri.
3858gelir dolaşım hızıbk. paranın dolaşım hızı
3859gelir esnekliğiBir malın istem miktarındaki oransal değişmenin gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle gelirde meydana gelen değişmeye istemin duyarlılığını gösteren katsayı. krş. normal mal, düşük mal
3860gelir etkisi1. İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişmenin tüketicinin reel gelirinde yaratacağı değişmeye bağlı olarak her iki mala yönelik istemde ortaya çıkan değişme. krş. ikame etkisi 1 2. Emek piyasasında ücret artışı karşısın
3861gelir grubu1. Belli bir gelir aralığına giren nüfus.2. bk. gelir dilimi
3862gelir harcama modeliVeri fiyat ve faiz oranı varsayımı altında, denge reel gelir (üretim) düzeyinin iktisadi karar birimlerinin planlanan harcamaları tarafından belirleneceği temeli üzerine kurulmuş Keynesyen model.
3863gelir ortaklığı senetleriKöprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, iletişim sistemleri ile sivil kullanıma yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına ait deniz ve hava limanlarının gelirlerine ortak olunması için çıkarılan devlet borç senetleri.
3864gelir tablosuŞirketlerin belli bir dönemdeki maliyet, satış, faaliyet giderleri, faaliyet dışı gelir-gider, vergi karşılıkları ve kâr-zararını gösteren mali tablolardan biri.
3865gelir tahviliElinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir (faiz) sağlayan bir tür borç senedi.
3866gelir tarifesiDevletin gelirlerini arttırmak için mevcut gümrük tarifesini yükseltmesi.
3867gelir tedavül hızıbk. paranın dolaşım hızı
3868gelir ticaret hadleri1. Ülkenin dış ticaret yoluyla göreli fiyat değişmelerinden elde ettiği kazanç ve kayıpları gösteren ve net ticaret hadlerinin dışsatım miktar diziniyle çarpılmasıyla bulunan mal ticaret hadleri türü. krş. dış ticaret hadleri 2. Kesimlerin göreli fiyat de
3869gelir tipi mübadele denklemibk. Cambridge denklemi
3870gelir tüketim eğrisiMal fiyatları veri iken, farklı her toplam harcama düzeyinde (bütçe) tüketicinin seçeceği en iyi mal bileşimlerinin geometrik yeri, diğer bir deyişle tüketici denge noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir