Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
72301Reparaturkostenfrais de réparation
72302Reparaturstelleréparation
72303Reparaturwerkstattatelier de réparation
72304reparierenréparer, refaire, restaurer, remédier à, désenrayer
72305repariertréparé, réparée
72306repatriierenrapatrier
72307Repatriierungrapatriement
72308Repertoirerépertoire
72309repetierenrépéter
72310Repetiergewehrarme à répétition
72311Repetitionreprise
72312repetitivrépétitif
72313Repetitorrépétiteur
72314Replikréplique
72315Replikatréplica
72316Replikationréplication
72317replizierenreproduire
72318Reportrapport
72319Reportagenreportages
72320Reporterreporter
72321Reporterinjournaliste
72322Reportsrapports
72323Repräsentantreprésentant
72324Repräsentantenreprésentants
72325Repräsentantinreprésentante
72326Repräsentanzreprésentation
72327Repräsentationreprésentation
72328repräsentativreprésentatif
72329repräsentative Demokratiedémocratie représentative
72330repräsentativer Charakterreprésentativité

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir