Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
14341Betriebskostencoûts d'exploitation, frais d'exploitation
14342Betriebsleistungdirection de l'entreprise
14343Betriebsleiterchef d'entreprise
14344Betriebsleiterinchef d'entreprise
14345Betriebsmittelfonds de roulement, moyen de production
14346Betriebsobmannhomme de confiance, délégué du personnel
14347Betriebsordnungrèglement intérieur, règlement intérieur
14348Betriebsprüfungcontrôle fiscal
14349Betriebspsychologinpsychomotricienne
14350Betriebsratcomité d'entreprise, conseil d'entreprise
14351Betriebsrentenpensions de retraite d'entreprise
14352Betriebsrücklageréserve comptable
14353Betriebsruhecongés annuels
14354Betriebsschlussfermeture de l'entreprise
14355betriebssicherfiable
14356Betriebssicherheitsécurité du travail
14357Betriebsstörungperturbation, dérangement
14358Betriebsstoffcarburant
14359Betriebsstundenheures de travail
14360Betriebsstundenzählercompteur d'horaires
14361Betriebssystemsystème d'exploitation
14362Betriebstemperaturtempérature de régime
14363Betriebsübernehmercessionnaire
14364Betriebsübernehmerincessionnaire
14365Betriebsunfallaccident du travail
14366Betriebsunterbrechunginterruption d'exploitation
14367Betriebsurlaubcongés annuels
14368Betriebsvereinbarungaccord d'entreprise
14369Betriebsverfahrenprocédé d'exploitation
14370Betriebsverfassungconvention collective

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir