Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
14311Betriebsausfällepannes
14312Betriebsausflugsortie du personnel
14313Betriebsausschusscomité d'entreprise
14314Betriebsausstattungéquipement industriel
14315Betriebsbedingungcondition d'exploitation
14316betriebsbereiten ordre de marche
14317Betriebsbereitschaftopérationnalité
14318Betriebsbereitschaftskostencoût de fonctionnement
14319Betriebsbewilligunglicence d'exploitation
14320Betriebsdauerdurée de fonctionnement, durée d'utilisation
14321Betriebsdruckpression de service, pression de service
14322Betriebseinstellungcessation d'activité, cessation d'activité
14323Betriebsergebnisrésultat d'exploitation, résultat d'exploitation
14324Betriebserlaubnislicence d'exploitation
14325betriebsfähigopérationnelle, opérationnel, en état de marche, prêt à fonctionner
14326Betriebsfeierfête d'entreprise
14327Betriebsferienfermeture annuelle
14328betriebsfertigprêt à fonctionner
14329Betriebsfestfête d'entreprise
14330Betriebsfestigkeitforce
14331Betriebsführungvisite d'entreprise
14332Betriebsgefahrdanger d'exploitation
14333Betriebsgenehmigunglicence d'exploitation
14334Betriebsgewinnbénéfice d'exploitation
14335Betriebsgrößetaille de l'entreprise
14336Betriebshaftpflichtresponsabilité civile
14337Betriebshandbuchprocédure de conduite
14338Betriebskapitalfonds de roulement
14339Betriebsklimaclimat social
14340Betriebskontocompte d'exploitation

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir