İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
751ortalama genişlikAynı büyüklükteki örneklemlerin genişliklerinin yalın ortalaması. Ortalama genişlik, yinelenmiş örneklemede evrenin ölçünlü sapması için bir kestirici olarak kullanılabilir.
752ortalama örneklem sayısı işleviArdışık çözümlemede karara ulaşmak için ilgili evrendeğerin bir işlevi olarak ele alınan beklenen ya da ortalama örneklem sayısı.
753ortalama sapmaGözlem değerlerinin ortalama değerden salt sapmalarının ortalaması olan bir yayılma ölçüsü. Ortalama değer, yalın ortalama ya da ortanca olabilir: (…)
754ortalama üstikisel sapmaBir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise, ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı.
755ortalama üstikisel yanılgıbk. ortalama üstikisel sapma.
756ortancaGözlem değerleri büyüklüklerine göre sıralandığında, her iki yanında eşit sayıda denek kalan değer.
757ortanca sınamasıİki değişken arasındaki birlikteliğin çizgesel sınaması. Bu sınama, değişkenlerin ortancalarından geçen eksenlerin artı yanına düşen gözlem ikililerinin sayısına göre yapılır.
758oyunlar kuramı(Oyunlar kuramı) İki ya da ikiden çok oyuncu arasındaki belli kurallara dayalı yarışmayı matematiksel olarak inceleyen kuram.
759öbek etkeni(Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, bir değişkenler öbeğinde ortak olan etken.
760öbekiçi değişkeDeğişke çözümlemesinde, gözlemlerin, öbek ortalamaları çevresindeki üstikileri toplamının uygun bağımsızlık sayısına bölünmesiyle elde edilen değişke. anlamdaş bölümiçi değişke.
761öbekleme düzeltmesiSıklık dağılımlarında veriler bölümlendirildiğinde gerekli olan yaklaştırmanın, dağılım beklentilerinde neden olduğu yanı gidermek için yapılan düzeltme. ay. bk. düzeltilmiş beklem, Sheppard düzeltmeleri.
762öbekler arası değişkeDeğişke çözümlemesinde öbek ortalamalarının genel ortalama çevresindeki üstikileri toplamının uygun bağımsızlık sayışma bölünmesiyle elde edilen değişke, anlamdaş bölümler arası değişke.
763öbekler arası ilişkibk. bölümlerarası ilişki.
764ödeme dizeyi(Oyunlar kuramı) Oyunlar kuranımda, iki kişilik bir oyunun tüm olası sonuçları için, bir oyuncunun öteki oyuncuya ne ölçüde ödeme yapacağını gösteren dizey. ay. bk. yitim dizeyi.
765ölçünleştirilmiş değişkenbk. ölçünlü değer.
766ölçünleştirilmiş ölüm oranıYaşamsal sayım verilerinin çözümlemesinde kullanılan bir gösterge.
767ölçünlü değerOrtalaması (…), ve ölçünlü sapması (…)olan bir X olasılıksal değişkeninin, Z = (…) bağlamı ile elde edilen dönüştürülmüş değeri. Z'nin ortalaması sıfır, değişkesi birimdir ve ölçünleştirilmiş değişken adım alır. anlamdaş z-değeri, ölçünlü olağan sapma.
768ölçünlü evrenBaşka bir dönem ya da alandaki evrenle karşılaştırmak için temel olarak kullanılabilen belirli bir dönem ya da alana ilişkin evren.
769ölçünlü latin dördül(Deneysel tasarım) Birinci dizeç ve dikeçlerde A,B,C,... Latin harflerinin ya da 1,2,3,... rakamlarının doğal sırada oldukları Latin dördül.
770ölçünlü olağan dağılımOrtalaması sıfır, değişkesi bir olan olağan dağılım.
771ölçünlü olağan sapmabk. ölçünlü değer.
772ölçünlü sapma(…)
773ölçünlü yanılgıBir örneklemdeğere ilişkin örnekleme dağılımının ölçünlü sapması.
774ölüm hızıBelli bir dönemde ölen birey sayısının, o dönemdeki nüfus sayısına oranı.
775ömeklem sormacası(örnek.) Evrenin tümü yerine bir kesiminde yapılan sormaca.
776ömeklem tasarımı(Örnek.) Verilen bir örnekleme çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi. Kullanıcıya göre değişik içerik kazanan bir terimdir. Örneklem seçiminin tüm aşamalarına örnekleme tasarı buna kestirim yöntemi eklenirse örnekleme tasarımı bunlara
777önemlilikbk. anlamlılık.
778öngörü(bağlanım çözümlenmesi, zaman dizileri) Bir niceliğin zamanın gelecekteki bir noktasına ilişkin değerinin kestirimi. Genellikle önkestirimle aynı anlamda kullanılır.
779önkestiricibk. bağımsız değişken
780önkestirilen değişkenbk. bağımlı değişken.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir