Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1051kurguOlgusal karşılığı olmamakla birlikte usalır bir durumun imgesel tasarımı.
1052kurmacaSalt düşünceyle türetilmiş, olana aykırı ve geçerlenmeye kapalı bilgiler dizgesi.
1053kurucu öğeBir örüntü içinde örgütlenmiş alt öğe.
1054kuşakçizimBir değişkenin çeşitli seçeneklerine ilişkin gözlemlerin belli zaman aralığı içinde gösterdiği değişmeleri birlikte veren çizim, bk. çizimleme.
1055kuşkucu yanıtlayıcıBilimsel araştırmalara ya da belli soru ve konulara kuşkuyla yaklaşan kişi.
1056kuşkulu(luk)Bir bilginin kesinlik düzeyinin düşüklüğü.
1057kuşkusuz(luk)Bir bilginin kuşkuya yer vermeyecek Ölçüde kesin ve güvenilir olması.
1058küçükten büyüğe yığıştırmaBir dağılımdaki gözlem sıklıklarını en küçük değerden başlayarak birbirine ekleme, bk. büyükten küçüğe yığıştırma, yığıştırma.
1059küme bağlaşmasıKümeölçümde karşılıklı çekim ikilileri sayısının olanaklı ikili sayısına bölünmesiyle elde edilen oransal ölçüm.
1060küme bütünlüğüKümeölçümde küme üyelerinden hiç çekim alamayan (yalıtık) ların sayısının 1'e oranlanmasıyla elde edilen ve küme dirlik düzeyini gösteren oransal ölçüm.
1061küme çözümlemesiGözlem ya da sağaltım amacıyla oluşturulmuş bir kümenin herhangi bir dış yöneltme olmaksızın özgür konuşmalarla kendisini çözümlemeden geçirmesi.
1062küme devinimiKümeleri toplumsal araştırmaların temel gözlem birimi ve devingen bir yapısal birlik sayarak oluşum, işleyiş ve değişmesine ilişkin genellikleri araştıran toplumbilim dalı.
1063küme örneklemesiÖrnekleri tek tek evren birimleri arasından değil, bu birimlerin kendiliğinden oluşturduğu kümeler arasından alan ve seçilen kümelerin tam sayımını yapan örnekleme.
1064küme (sayımsal)Bir dağılımda gözlemleri altböiümlere ayıran ve sınırları ilgili değişkenin değerlerinden oluşmuş bölütleyici aralık.
1065küme (toplumsal)Aralarında bir bağlaşma bulunan az sayıda bireyden oluşmuş amaçlı ve işlevsel birlik.
1066küme tutarlılığıKümeölçümde karşılıklı çekim sayısının tek yönlü çekim sayısına oranı olarak belirtilen tutarlılık.
1067kümeciloyunKümesel gidiş ya da sorunları gerçek yaşam ve eylem koşulları içinde gözlemek ya da çözümlemek üzere oyun yordamına başvuran ve ilgili küme üyelerine günlük olay ve ilişkileri oynamak üzere üstlenceler yükleyen gözlem ve çözümleme yordamı.bk. bireycil oyun.
1068kümeiçi bağıntıBir küme örneklemesinde örnek alınan kümenin türdeşlik düzeyini dile getiren ve yüksek çıkması durumunda evren değişkenliğini yansıtma olasılığının düşük olduğunu gösteren ilişki ölçümü.
1069kümelSayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan.
1070kümelenmemiş sıklık dağılımıGözlem sıklıklarını kümeler içinde değil, tek tek değerler biçiminde veren sıklık dağılımı.
1071kümelenmiş sıklık dağılımıGözlemleri, kümeler ya da değer aralıkları içinde veren sıklık dağılımı, bk. aralıksız dizi.
1072kümeli çubukçizimVerileri, bir seçeneğin altbölümlerini de içerecek biçimde çubuk dikdörtgenle gösteren çizim. bk. çizimleme, çubukçizim.
1073kümeölçümHer kümenin, biçimsel görünüşle alt gerçeklik gibi iki ana kesimden oluştuğu ve bu devingen oluşumun ancak devingen bir yaklaşımla gözlenebileceği anlayışıyla uygun yordam ve ölçerler geliştiren küme toplumbilimi.
1074kümeölçüm çapraz çözümlemesiÇeşitli kümesel göstereçleri saptayabilmek üzere kümeölçüm ölçeriyle elde edilen çekim ve itimlerin birlikte dağılımını veren çizelgenin çözümlenmesi.
1075kümeölçüm çerçevesiBir kümenin dış biçimlenmesinin altında yatan, bireylerin ilgi ya da ilgisizlikleri, etki ya da tepkileri, çekim ya da itimlerinden oluşan ve ancak kümeölçüm çözümlemesiyle kavranabilen duyuşumlar ve ağlar karmaşası.
1076kümeölçüm değerge göstergesiKümeölçüm ölçerine göre bireyin çekilme ve itilme değerlerini veren oranların birbirinden çıkarılmasıyla elde edilen toplu Ölçüm.
1077kümeölçüm değergesiKümetartımı hazırlamada başvurulan ve kendilerine yönelen çekim ve itimlere dayanarak bireylerin küme içi yerlerini ya da konum değerlerini gösteren ölçüm.
1078kümeölçüm göstergeç çözümlemesiKümeölçümde küme üyelerine yönelen çekim ve itimler toplamının üye sayısının bir eksiğine bölünmesiyle elde edilen ve bireyler arasında ölçünlü karşılaştırmalar yapmaya elveren oransal ölçüm.
1079kümeölçüm ölçeriBir kümenin biçimsel ve onamlı görünüşü altında yatan devingen toplumsal gerçekliği ortaya çıkarmak amacıyla geliştirilmiş olan ve küme üyelerinin aralarındaki çekim ve itim ilişkilerine dayanarak kümenin yapısını çözümlemeye olanak sağlayan ölçer.
1080kümetartımKümeölçüm ölçeriyle elde edilen ölçümlere dayanarak bireylerin çember ya da üçgen gibi simgelerle, çekim ve itimlerinse değişik çizgi ve oklarla gösterilmesiyle oluşan ve küme yapısını görsel olarak kavramaya yarayan çizim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir