Kimya - XML


IDTerimAçıklama
511beyazlatmaFiziksel ve kimyasal işlemlerle rengin açılması.
512beygir gücüBir güç veya iş yapma hızı birimi (hp). 1 hp: 76,1 kg.m.s-1=745,7 w :33000 ft.lb.dk-1.
513beziryağıBileşiminde sıvı gliseritler (% 85-90), katı gliseritler ve yağ asitleri bulunan, koyu sarı renkli, yanıcı ve havada sertleşen keten tohumu yağı. (Boya ve parlatıcı yapımında kullanılır.)
514bırakıntıDoğal suya, örneğin deniz suyuna değen bir metal yüzeyine bitki ve hayvanların birikip çökmeleri.
515biçimsizÖrütlenmeyen ve belirli geometrik biçimi olmayan katı görünümlü özdeklerin niteliği.
516biçmeİçinden geçen ışınımları kırarak bileşenlerine ayırabilen, özgül biçimli cam, kuvars gibi saydam özdeklerden yapılmış gereç.
517bikarbonatlarKarbonik asidin (H2CO3 ) bir protonlu NaHCO3 gibi tuzları.
518bileşenKimyasal bileşikleri oluşturan daha yalın bileşikler ya da öğeler.
519bileşikKimyasal tepkimeler sonucu iki ya da daha çok öğeden oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren özdek.
520bileşimBir kimyasal bileşiği oluşturan öğelerin ya da daha yalın bileşiklerin nicel değeri.
521bileşkeBir noktaya etkiyen, büyüklük ve yönleri ayrı, çeşitli kuvvetlerin net etkisini gösteren, belli yön ve büyüklükteki yöney.
522bileşken1. Bir dizgeyi oluşturan özdeklerin her biri. 2. Bir bileşkeyi oluşturan yöneylerin her biri.
523bileşmeİki ya da daha çok sayıda atom, molekül ya da özdeğin kimyasal tepkimeyle bir araya gelerek yeni bir özdek oluşturması.
524bilgisayar donanımıBir bilgisayar sisteminin elektronik, manyetik ve elektriksel kısımları.
525billurbk. örüt.
526birerim karışımıBileşenlerinin oranı, olası en düşük erime noktasında bulunarak bir karışım elde edilecek biçimde düzenlenmiş bir dizge.
527birerim noktasıKimi ikili ya da üçlü katı karışımların birlikte sıvılaştıkları en düşük erime sıcaklığı.
528bireşimBir bileşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki bileşiklerden elde etmeye yarayan tepkime ya da tepkimeler dizisi.
529bireşimselDoğal kaynaklardan doğrudan sağlanmamış, daha yalın yapılı bileşiklerden kimi tepkimelerle türetilmiş olan (özdek).
530birikinti yenimiBir metal yüzeyindeki birikinti altında oluşan yerel yenim, bir tür çatlak yenimi.
531biriktireçDıştan akım verilip, boşalma sırasındaki elektrokimyasal olaylar ters yöne çevrilerek doldurulabilen pil.
532birim gözeBir örütü oluşturmak üzere, düzgün aralıklarla art arda dizilen en küçük atom, yükün ya da molekül kümeleri.
533birinci sınıf elektrotPotansiyeli, elektrodun metalinden türeyen bir katyonun derişiminin (daha doğrusu, aktivitesinin) logaritmasıyla orantılı olan bir metalik elektrot.
534birinci sınıf iletkenlerbk. elektronsal iletkenler
535birincililk, en yalın, en önemli olay , biçim ya da küme. Örn. karmaşık tepkimeler dizgesindeki en önemli ya da en hızlı tepkime.
536birincil adsorplama tabakasıÖrgü iyonları tarafından çözeltideki zıt yüklü iyonların çekilmesi sonucu, bir katının yüzeyinde oluşan yüklü iyonlar tabakası.
537birincil alkolGenel formülleri R-CH2OH olarak gösterilen ve işlevsel kökün (-OH) bağlı olduğu karbona bir alkil ve iki hidrojen bağlanmış alkol. Örn. propan-1-ol, C2H5-CH2-OH.
538birleşen hacimler yasasıbk. Gay-Lussac yasası
539birleşik ortalamaSonsuz sayıdaki ölçüm için ortalama değer. Sistematik hata olmayan ölçüm için gerçek değer.
540birleşik standart sapmaPrensip olarak sonsuz sayıda ölçüme dayanarak hesaplanan bir kesinlik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir