Esma-ül Hüsna isim tamlaması - XML


IDOkunuşuAnlamı
1Adüvvün li’l-kâfirîn Kâfirlerin düşmanı
2Âhizün bi nâsiyetihi Suçluları cezalandıran
3Ahkemü’l-hâkimîn Hüküm verenlerin en adili
4Ahsenü’l-hâlikîn Yaratanların, takdir ve tasvir eden hayırlısı
5Âlimü’l-ğaybi Gaybı bilen
6Allâmü’l-ğuyûb Görünmeyenleri çok iyi bilen
7Bâliğu emrihi Emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden
8Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard Gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan
9Berîü’n mine’l-müşrikîn Müşriklerden berî, uzak olan
10Câmi’u’n-nâs Kıyamette insanları bir araya toplayan,cem eden
11Ehlü’l -mağfire Mağfiret ehli, affedici
12Ehlü’t-takvâ Azabından korkup sakınmaya, korunmayalâyık olan
13Erhamü’r-râhımîn Merhamet edenlerin en merhametlisi
14Esdaku hadîsen En doğru sözlü
15Esdeku kîlen En doğru sözlü
16Esra’u ferahan Kullarının tövbesine çok sevinen
17Esra’u mekren Hile ve tuzak kuranları en süratli bir şekilde cezalandıran
18Esra’u’l-hâsibîn Hesap soranların, hesap görenlerin en süratlisi
19Eşeddü be’sen Çok şiddetli cezalandıran
20Eşeddü ferahan Kulunun tövbesine çok sevinen
21Eşeddü kuvveten Çok kuvvetli, çok güçlü
22Eşeddü tenkîlen Çok şiddetli cezalandıran
23Fa’âlü’n-limâ yürîd Dilediğini yapan
24Fâliku’l-abbi ve’n-nevâ Çekirdek ve taneleri çatlatan,yarıp açan
25Fâliku’l-ısbâh Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran
26Fâtıru’s-semâvâti ve’l-ard Yeri ve gökleri yaratan
27Gâlib’ün ‘alâ emrihî, Emirinde işinde ve hükmünde galip olan
28Gâfirü’z-zenbi Günahları bağışlayan
29Hâliku külli şey’in Her şeyin yaratıcısı
30Hayru’l-fâsılîn Hükmedenlerin, haklı ile haksızı ayırte denlerin en hayırlısı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir