Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
12601Yine bağlandı dil bir nev-nihâleNevaZekâî DedeŞarkıYürük Semai_yine_baglandi_dil_bir_nev-nihale.pdf
12602Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu geceNevaErol SayanŞarkıAksakSamim Arıksoyyinegulsengulicingoncayapdf1513798196.pdf
12603Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdürNevaDede EfendiBesteMuhammesUlvîzeyn_eden_bag-i_cihani.pdf
12604Nevâ Ayin-i ŞerifiNevaHammami Zade İsmail dede Ef.AyinDevr-i Revan-nevaayinipdf1513798357.pdf
12605Bir ismi Mustafa bir ismi AhmetNeva-İlahiSofyanDerviş Musabirismimustafapdf1455990558.pdf
12606Hançerim bileğide zağlanır gide gideNeva-NikrizSâdettin KaynakŞarkıDüyek_hancerim_bilgide_zaglanir_gide_gide.pdf
12607Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deselerNevabuselikAbdullah Ağa(Hâfız)Yürük SemaiYürük Semai_acilir_naz_ile_ol_gonce-ruh'a_gul_deseler.pdf
12608Âşık oldum bir melek-sîmâya ahNevabuselikKemâl Efendi (Balat Şeyhi)ŞarkıAğır Aksak_asikoldumbirmelek-simayaahpdf1450384308.pdf
12609Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anberNevabuselikAbdullah Ağa(Hâfız)BesteÇenber (Ağır)_benefse_hatt-i_dildarin_serinde_kakul-i_anber.pdf
12610Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelimNevabuselikHâfız Mehmet EfendiŞarkıAğır AksakBesim Beybezm-itarimeh-cemalinilepdf1450537949.pdf
12611Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûrNevabuselikKâzım Uz (Muâllim)İlahiDüyekMuhiddin Beycemalin-dideme-daimpdf1450555654.pdf
12612Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâîNevabuselikSultan III.Selim (İlhâmî)ŞarkıDüyekEnderûnî Vâsıfcunkieysuh-ifedaigonlumuettihevaipdf1450555701.pdf
12613Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağaNevabuselikNûman AğaŞarkıAksak_davetedipbenibagameramdusurmepdf1450555734.pdf
12614Elbet gönüllerde sabah olacakNevabuselikSâdettin KaynakŞarkıDüyekM. Nafiz Irmakelbet-gonullerde-sabah-olacakpdf1567931546.pdf
12615Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikretNevabuselikCüneyt KosalİlahiSofyanVefa Efendi (Şeyh)evvel_tevhidi_zikret_sonra_curmunu_fikret.pdf
12616Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvetNevabuselikZekâî DedeAğır SemaiSengin Semai_ey_gonce-i_ziba-yi_gulistan-i_taravet.pdf
12617Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zârNevabuselikAbdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)ŞarkıDevr-i RevanFâik Beyey_gul-i_nevres_hezari_eyleme_hicrinle_zar.pdf
12618Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zadNevabuselikDellalzâdeŞarkıAğır Aksak SemaiMîrîey_menba-i_ihsan_u_ata_sah-i_melek-zad.pdf
12619Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevketNevabuselikKemânî Rızâ EfendiŞarkıDüyek_ey_mihr-i_sipihr-i_san_u_sevket.pdf
12620Gel garip gönlüm benimNevabuselikSuat YıldırımŞarkıDevr-i RevanM. Turan Yarargel_garip_gonlum_benim(1).pdf
12621Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulguleNevabuselikDellalzâdeŞarkıAğır Aksak_geldi_eyyam-i_bahar-i_gulgule.pdf
12622Gönül verdim bir dilbereNevabuselikS. Ziyâ ÖzbekkanŞarkıAksakS. Sâib Bey-S.Z.Özbekkangonulverdimbirdilberepdf1537182451.pdf
12623Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailizNevabuselikKüçük Mehmet AğaBesteHafif_ne_gam-i_cevre_ne_lutf-i_gah-gahe_kailiz.pdf
12624Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâzeNevabuselikZekâî DedeYürük SemaiYürük Semai_ne_gecti_bir_sozum_ol_mest-i_naze.pdf
12625Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmişNevabuselikSelâhattin İçliŞarkıAksakVeliye Yâkutsanabirlalekopardimgonlumdeyetismispdf1537182418.pdf
12626Sevdim seni pek mümkün mü geçmekNevabuselikSuyolcuzâde Sâlih Ef.ŞarkıTürk Aksağı_sevdim_seni_pek_mumkun_mu_gecmek.pdf
12627Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim olNevabuselikAbdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)Ağır SemaiAğır Aksak Semai_sinemde_yat_ey_ruh-i_revan_canda_tenim_ol(1).pdf
12628Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâNevabuselikAhmet IrsoyŞarkıAksak_simdi_bildim_ben_seni_ey_bi-vefa(1).pdf
12629Tahammül kalmadı zerrece dildeNevabuselikTanbûri Mustafa ÇavuşŞarkıDüyek_tahammul_kalmadi_zerrece_dilde.pdf
12630Gel de her derdini bir bir çözelimNevaıuşşakMetin EveresŞarkıSofyanCevdet Aslangülgel_de_her_derdini_bir_bir_cozelim(1).pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir