സെനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് - യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

സെനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് - യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക

Elif Saklı
İngilizce
8.10.2015 15:13:11
8.10.2015 15:16:23
1 kişi aldı

Ücretsiz


തുടങ്ങി സെനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ക്ലാസ്, കോൺഗ്രസ് സെനറ്റർ പേര്, കാലാവധി, കാലാവധി അവസാനിച്ചു, അഭിപ്രായങ്ങൾ

Proje Çevirileri:

(Arapça) الولايات في مجلس الشيوخ - الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات في مجلس الشيوخ، والدرجة، والكونغرس، اسم عضو مجلس الشيوخ، بدأ المدى، وانتهت فترة والتعليقات

Bu veri şu ülke mağazalarında gösteriliyor: Amerika Birleşik Devletleri


Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı


:

States in the Senate

: http://www.senate.gov/states/

2.130

* Görseller ve İçerik telif hakkına sahip olabilir

DeğerlendirmelerDeğerlendirme Yap

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı