രാജ്യങ്ങൾ - തുർക്കി

രാജ്യങ്ങൾ - തുർക്കി

Elif Saklı
Türkçe
9.03.2015 12:07:53
9.03.2015 12:07:53
20 kişi aldı

0,99 USD


ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ, തലസ്ഥാനങ്ങൾ, കറൻസി, ഫോൺ കോഡുകൾ, സർക്കാർ ഫോമുകൾ, ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ രാജ്യത്തെ ഉപരിതല പ്രദേശം, ഗതാഗതത്തെ ദിശകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് വിപുലീകരണങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങള്ക്ക് എന്ന ബാഡ്ജുകൾക്കുള്ള ലിസ്റ്റ്

Proje Çevirileri:

(Arapça) بلدان - تركيا

قائمة دول العالم، عواصم، العملة، رموز الهاتف، وأشكال الحكومة، واللغات الرسمية، والمساحة السطحية للبلد، واتجاهات تدفق حركة المرور، وتمديد شبكة الإنترنت، أعلام وشارات

Bu veri şu ülke mağazalarında gösteriliyor: Türkiye


Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı


:

Ülke bilgileri, adı,başkenti,parabirimi,telefon kodu,yönetim şekli,parabirimi,resmi dili,yüzölçümü,zaman dilimi,trafik akışı,internet TLD,vikipedia makalesi ve bayarağını ve armasını bulabilirsiniz

: http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_plaka_i%C5%9Faretleri

206

* Görseller ve İçerik telif hakkına sahip olabilir

DeğerlendirmelerDeğerlendirme Yap

Veri, değerlendirmeye yetecek sayıda oy almadı