کلید های میانبر &#1705
کلید های میانبر کروم - فارسی Chrome


IDOSدستهمیان‌براقدام
1Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+Nیک پنجره جدید باز می‌کند.
2Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+Tیک برگه جدید باز می‌کند.
3Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+Shift+Nیک پنجره جدید در حالت ناشناس باز می‌کند.
4Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+O را فشار داده و یک فایل را انتخاب کنیدیک فایل را از رایانه شما در Google Chrome باز می‌کند.
5Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنیدپیوند را در یک برگه جدید در پس‌زمینه باز می‌کند.
6Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+Shift را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنیدپیوند را در یک برگه جدید باز می‌کند و به برگه تازه باز شده می‌رود.
7Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهShift را فشار داده و روی یک پیوند کلیک کنیدپیوند را در یک پنجره جدید باز می‌کند.
8Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+Shift+Tآخرین برگه‌ای را که بسته‌اید، دوباره باز می‌کند. Google Chrome ده برگه آخری را که بسته‌اید به خاطر می‌سپارد.
9Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهیک پیوند را به برگه بکشیدپیوند را در برگه باز می‌کند.
10Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهیک پیوند را به یک قسمت خالی نوار برگه بکشیدپیوند را در یک برگه جدید باز می‌کند.
11Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهیک برگه را از نوار برگه‌ها بیرون بکشیدبرگه را در یک پنجره جدید باز می‌کند.
12Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهیک برگه را از نوار برگه‌ها بیرون کشیده، به داخل یک پنجره موجود بکشیدبرگه را در پنجره موجود باز می‌کند.
13Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهدر حال کشیدن یک برگه، Esc را فشار دهیدبرگه را به وضعیت اول باز می‌گرداند.
14Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+1 تا Ctrl+8به برگه در شماره موقعیت تعیین‌شده روی نوار برگه می‌رود.
15Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهCtrl+9به برگه آخر می‌رود.
16Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهروی پیکان‌های عقب یا جلو در نوارابزار مرورگر کلیک کنید و نگه‌دارید یا راست کلیک کنید.سابقه مرور شما را در آن برگه نمایش می‌دهد.
17Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهBackspace یا Alt و پیکان چپ را با هم فشار دهید.به صفحه قبلی سابقه مرور شما برای آن برگه می‌رود.
18Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهShift+Backspace یا Alt و پیکان راست را با هم فشار دهید.به صفحه بعدی سابقه مرور شما برای آن برگه می‌رود.
19Windows و Linuxمیانبرهای پنجره و برگهروی قسمتی خالی در نوار برگه‌ها دوبار کلیک کنید.پنجره را بزرگ یا کوچک می کند.
20Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeAlt+F‏ یا Alt+E‏ یا F10‏منوی Chrome را باز می‌کند، با این منو می‌توانید تنظیمات را در Google Chrome شخصی‌سازی و کنترل کنید.
21Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Shift+Bنوار نشانک‌ها را فعال و غیرفعال می‌کند.
22Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Hصفحه سابقه را باز می‌کند.
23Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Jصفحه دانلودها را باز می‌کند.
24Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeShift+Escمدیر فعالیت را باز می‌کند.
25Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeShift+Alt+Tتمرکز را روی اولین ابزار در نوارابزار مرورگر قرار می‌دهد. پس از آن می‌توانید از میانبرهای زیر برای حرکت کردن در نوارابزار استفاده کنید: برای انتقال تمرکز به مورد دیگری در نوارابزار، Tab، ‏Shift+Tab،‏ Home،‏ End، پیکان راست، و پیکان چپ را
26Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeF6‏ یا Shift+F6‏فوکوس را به بخش بعدی دارای قابلیت دسترسی به صفحه کلید تغییر می‌دهد. بخش‌ها عبارتند از: نشانی اینترنتی را در نوار آدرس‌ برجسته می‌کند نوار نشانک‌ها (اگر قابل مشاهده باشد) محتوای وب اصلی (شامل همه نوارهای اطلاعات)
27Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Shift+Jابزارهای برنامه‌نویس را باز می‌کند.
28Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Shift+Deleteکادر گفتگوی پاک کردن داده مرور را باز می‌کند.
29Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeF1مرکز راهنمایی را در یک برگه جدید (مورد دلخواه ما) باز می‌کند.
30Windows و Linuxمیانبرهای ویژه Google ChromeCtrl+Shift+Mبین چند کاربر جابه‌جا می‌شود.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir