Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
421eğitim dizgesi1. Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumları ile bu kurumların uygulamalarından oluşan dizge. 2. Eğitim örgütü. 3. Eğitim düzeni.
422eğitim enstitüsüOrtaokullar ile dengi okullara ve ilköğretmen okullarına öğretmen, uygulama okullarına yönetmen ve ilköğretime denetmen yetiştiren ilk ve ortaokul öğrenimiyle ilgili sorunlar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan yüksek öğretim kurumu.
423eğitim felsefesi1. Eğitimi bir bütün olarak ele alan ve kültürün vazgeçilmez öğesi biçiminde düşünen özenli, eleştirici ve yöntemli çalışmaların tümü. 2. Örgün ve yaygın eğitimle ilgili sorunların incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesine temel olacak amaç, ilke v
424eğitim filmiBelli eğitim ilke ve amaçları göz önünde tutularak tasarlanan ve yapılan film.
425eğitim maliyesi1. Eğitim gelir ve giderlerine ilişkin sorun ve uygulamalarla uğraşan bilgi kolu. 2. Okulların para işlerinin yönetimi.
426eğitim planlamasıEkonomik ve siyasal koşullar ile ülkenin ve öğrencilerin gereksinmeleri göz önünde tutularak bir eğitim dizgesinin siyasasını, öncelik verilmesi gereken işleri ve harcanacak parayı belirleme konularında ileriye dönük programlar geliştirilmesi, hazırlıklar
427eğitim ruhbilimi1. Eğitimle ilgili ruhsal sorunları inceleyen araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak saptanan ilke ve kurallardan çocuklar ile yetişkinlerin eğitimlerinde nasıl yararlanılacağını gösteren ruhbilim dalı. 2. Öğrenme sürecini ve bu sürecin
428eğitim sinemasıEğitim filmlerinin yapımı ve sorunlarıyle uğraşan sinema kolu.
429eğitim siyasası1. Bir toplumun, bir kuruluşun ya da bir eğitim kurumunun saptanan eğitim ereklerine ulaşmak için alacağı kararlara temel olmak üzere hazırlanan, değişen toplumsal ve ekonomik etkenlere uygun görüşleri ve yargıları da kapsayan genel plan. 2. Eğitim çalışm
430eğitim tarihiİlk çağlardan günümüze dek eğitim kurum ve uygulamalarının geçmişini ve gelişmesini inceleyen bilim dalı.
431eğitim teknolojisiEğitim kuramlarının ve öğretim programlarının en etkili ve olumlu bir biçimde uygulama olanağı bulabilmesi için derslik, deney odası ve işliklerin donatımı, düzenlenmesi öğrenme çevresinin iletişim bakımından etkili duruma getirilmesi ders araç ve gereçle
432eğitim toplumbilimiToplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulayan ve genellikle çevre-okul ilişkileri, öğretmenin toplumsal görevi, okulun toplumdaki yeri, okul etkinliklerine biçim veren toplumsal etkenler, küme çalışmasını
433eğitim türüEğitimin belirli bir yerde ve sürede önceden saptanan ilke ve amaçlara göre uygulanış biçimi.
434eğitim yaşıBir öğrencinin, değişik derslerde uygulanan başarı testlerinden yaş düzgülerine göre elde ettiği ortalama başarı. (E.Y.) bk. başarı yaşı.
435eğitim yönetimi1. Bir eğitim kurumuna ilişkin bütün işlerin denetimi ve yürütülmesi. 2. Okulun, malî ve işletmeyle ilgili konular dışında, öğretmen ve öğrenciler, öğretim programı ve yöntemleri, ders araç ve gereçleri, kılavuzluk, kol etkinlikleri gibi doğrudan doğruya
436eğitimci1. Eğitbilimde uzmanlaşmış kişi. 2. Öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ya da eğitim uzmanlığı yaparak eğitim çalışmalarına katkıda bulunan kimse. 3. Kendini eğitim çalışma ve sorunlarına vermiş olan ve bu alanda yapıtları olan kimse. 4. Eğitimin kuramsal ve
437eğitimcilik1. Eğitimin insan yaşayışına istenilen yönü verebileceğini, toplumsal ilerlemede eğitim önlemlerinin ve etkinliklerinin çok önemli katkısı bulunduğunu ileri süren görüş. 2-Eğitme işi, eğitimcilerin uğraşısı.
438eğitimi güç çocuklar ilkokuluZorunlu öğrenim çağında olan ve birtakım sorunları bulunan kız ve erkek çocuklara özel bir program ve kılavuzluk hizmeti ile eğitim ve öğretim sağlayan, süresi hazırlık sınıfıyle birlikte altı yıl olan ilkokul.
439eğitimselEğitim ve öğretimle ilgili eğitsel.
440eğitmen1. Eğitme işiyle uğraşan kimse. 2. Küçük çocukların eğitimi ve öğretimiyle uğraşanlara verilen ad. 3. Nüfusu az olan köylerin öğretmen gereksinmesini karşılamak amacıyla açılan kısa süreli özel kurslarda yetiştirilen köy öğretmeni.
441eğitselEğitim değeri, eğitici yönü bulunan eğitme ile ilgili.
442eğitsel etkinlikler1. Okul içinde ya da dışında düzenlenen, eğitsel bir yönü ya da özelliği bulunan, öğrenciler ile öğretmenleri yakından ilgilendiren etkinlikler. 2. Okullarda ders saatları dışında yapılan ve genellikle ya öğrenci derneği ya da eğitsel kollarca yürütülen ç
443eğitsel kılavuzluk1. Öğrencilerin, kendi olanaklarıyle bir öğrenim dalını ya da bir öğrenim programını seçmeleri ve ona göre ilerlemeleri konusunda onlara yardım etmeyi amaçlayan kılavuzluk alanı. 2. Meslekle ilgili, toplumsal ve kişisel konular yerine dersler, türlü öğret
444eğitsel kol kılavuzuOkullarda eğitsel kollar ya da öğrenci kolları adı verilen gönüllü kuruluşların çalışmalarını düzenleme ve yürütmede öğrencilere yol gösteren öğretmen.
445eğitsel kollarOkullarda sınıf dışı eğitim etkinliklerinden bir bölümünün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerce kurulan ve bir kılavuz öğretmenin gözetimi altında doğrudan doğruya öğrenci başkanlarınca yönetilen eğitsel kuruluşlar.
446ek ders ücretiÖğretmene, aylık karşılığı okutmak zorunda bulunduğu belli ders sayısına ek olarak okuttuğu dersler için saat başına ödenen para. bk. ders ücreti.
447eksiklik duygusuToplumsal koşulların kişinin üstünlük elde etme güdüsü için elverişli olmadığı durumlarda gelişen bir tür aşağılık duygusu.
448el becerisi1. Nesneleri biçimlendirme, yapma, araç ve aygıtları kullanma konusunda kazanılan yeterlik. 2-Ellerin ve parmakların kas ortakgüdümü bakımından kazandığı uzluk.
449elbirliğiBir işi, bir öğretim çalışmasını ya da tasarlanan bir eğitim etkinliğini gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterilmesi.
450eleme sınavıHerhangi bir eğitim kurumuna baş vuran istekliler arasında belli düzeyde başarı gösterenleri seçmek için düzenlenen iki aşamalı sınavdan ilki.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir