Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481evrenbilimEvrenin oluşumunu inceleyen ve evreni yöneten genel yasalarla uğraşan bilim.
482evrim1. Basamak basamak oluşan ya da art arda ve sürekli olarak gerçekleşen değişme. 2. Bir yasaya uygun olarak doğada ya da toplumda görülen dönüşüm.
483evrimcilikEvrim düşüncesine dayanan, yani değişmenin bir tür gelişme olduğunu ileri süren öğreti.
484eytişimKarşılıklı savların ileri sürüldüğü bilimsel konuşmaları yönetme ve yürütme sanatı. 2. Fichte, Hegel ve Marx gibi filozofların, kavramların karşıtlarıyle birlikte düşünülerek gerçeğin bulunabileceği yolundaki görüşlerine verilen ad. 3. Genel anlamda Sokra
485eytişimsel yöntem1. Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları sona erdiren, tartışmalara öğrencilerin katılmasını ve böylece öğrenciler arasında canlı bir etkileşimin doğmasını sağlayan öğrenme ve öğretme yöntemi. 2. Karşıt
486ezbercilikÖğrencinin dersini anlayarak değil de, sözcükleri, cümleleri olduğu gibi yineleyerek hazırlaması.
487ezberleyerek öğrenmeBir konuyu, ya tümüyle ya da bölümlere ayırdıktan sonra belli bir süre içinde yineleyerek ezberleme temeline dayanan bir öğrenme türü.
488fakülteBir üniversitenin, öğrenim alanı ya da uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.
489fakülte kuruluBir fakültenin asıl öğretim üyeleri ile o fakültede ders vermekle görevli öteki öğretim üyelerinden oluşan, eğitim ve öğretim işlerini düzenleyici kararlar alan ve önerilerde bulunan, doğrudan doğruya fakülteyi ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelik tasar
490fakülte yönetim kuruluDekanın başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki dekanla, dekan yardımcılarından, fakülte kurulunca üç yıl için seçilecek üç profesör ve iki doçent ile bir asistan temsilcisinden oluşan, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ve fakülte kurulu k
491felsefe1. Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği. 2. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.
492felsefe yöntemiBulguların tutarlılığını denetlemek, türlü bulguları geniş düşünce örüntülerine yerleştirmek ya da bu örüntülerle olan ilişkilerini belirtmek, yani gerçeklere erişmek, araştırmaların ve bilimin temel konutlarını incelemek ve kurallara bağlamak, benimseneb
493fen bilgisiKonuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla orta derece
494fen ve tabiat bilgileriÇocukların yaşadıkları yakın yurt ve çevreyi daha iyi tanımalarına, kişi ve toplum sağlığı konularında bilgi ve beceri kazanmalarına, tarım çalışmalarına karşı daha çok ilgi duymalarına ve böylece çevrelerine kolayca uymalarına yardımcı olmak amacıyla ilk
495fırsat öğretimiÇok az rastlanan ya da bir daha rastlanılacağı düşünülmeyen durum ve olaylar karşısında ders programı ya da planında gerekli değişiklikler yaparak öğrencilerin birtakım değerli yaşantılar elde etmesine olanak sağlayan öğretim etkinliği.
496film şeridiBir konunun ana çizgileriyle işlenmesine yetecek sayıda bir dizi slayttan oluşan ve gösterici (projektör) ile beyaz perdeye yansıtılmak için hazırlanan genellikle 35 mm.'lik kısa film.
497fizikÖğrencilere fizik biliminin temel ilkelerini kavratmak, doğa olaylarının niteliğini anlatarak doğanın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak, yurdumuzun enerji ve zenginlik kaynaklarını tanıtmak ve birtakım teknik bilgi ve becerilerin günlük hayat sorunlar
498fizikötesi1. Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların nedenlerini ve temellerini araştıran felsefe kolu. 2. Gerek us, gerek sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bilgiyi konu yapan felsefe. 3. Bu konular ve bu felsefe ile ilgili olan.
499fiziksel bilimlerDoğal olayların niteliğini ve bu olaylar arasındaki ilişkileri düzenli biçimde açıklayan, özdekte beliren değişiklikleri araştırıp yasalara bağlamaya çalışan kimya, fizik, gökbilim, yerbilim, hava bilgisi gibi bilim dallarına verilen ortak ad.
500fizyolojiCanlı varlıkların örgen ve dokularını, bunların görevlerini nasıl yerine getirdiğini inceleyen biyoloji dalı.
501fizyolojik gelişimCanlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi.
502fizyolojik ruhbilimGenel ruhbilimin, beden yapısı ile görevleri arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan davranımları araştıran kolu.
503fizyolojik sınırÖğrenilen bir işin, becerinin ve işlemin sürekli alıştırma ile geliştirilebileceği en son nokta.
504fizyolojik tepkiBir uyaran karşısında bir bütün olarak bedende ya da bir örgende oluşan değişme.
505fizyolojik yaş1. insanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. 2. Özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş.
506gecikmeli ilerleme1. Bir öğrencinin genellikle sınıfını iki yılda bir geçebilmesi. 2. Bir öğrencinin akademik başarı bakımından orta bir öğrencinin ilerleme hızına erişememesi durumu.
507gecikmeli konuşmaZekâ geriliği, elverişsiz sağlık durumu, işitme yitimi, devim-ortak güdümü (motor koordinasyon), bozukluğu, duygusal çatışma, olumsuz aile ve çevre koşullarından herhangi biri nedeniyle çocuğun yaşına uygun bir düzeyde geliştiremediği konuşma.
508geçerlemeBir ölçme aracının geçerlik derecesini belirtme işlemi.
509geçerliTemel alınan ölçütle bağlılaşma oranı yüksek olduğu için ölçmesi gereken özelliği ya da özellikleri gerçekten ölçebilme durumunda olan (test).
510geçerlik1. Bir testin, ölçülmesi istenilen özelliği ya da özellikleri gerçekten ölçebilme niteliği, bk. bileşik geçerlik, görünüş geçerliği, kapsam (konu) geçerliği, tahmin geçerliği, yapı geçerliği. 2. Değerlerin belli bir topluma özgü koşullar içinde yürürlükte

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir